Türk?e
ABD dolar? (USD)
Telefonla Rezervasyon: (800) 745-9784

?artlar ve ko?ullar

1. Hizmetimizin Kapsami

Bu S?zle?mede kullan?lan terimler

"Biz", "bize", "bizim" ve "EUROBOOKINGS" terimleri, bir Nevada s?n?rl? sorumluluk ?irketi olan ("Travelscape") Travelscape LLC de dahil olmak üzere, bir Delaware limited ortakl??? olan Eurobookings.com L.P.'ye ve/veya yan ?irketlerimizi ve kurumsal ortaklar?m?z? temsil eder. "Siz" terimi ?nternet Sitesini ziyaret eden ve/veya bu ?nternet Sitesi veya mü?teri hizmetleri yetkililerimiz arac?l???yla bir rezervasyon yapan mü?teriyi temsil eder.

Bu ?nternet Sitesinin Amac?

Bu ?nternet Sitesi seyahat bilgileri toplaman?z, seyahat ile ilgili mevcut ürün ve hizmetleri belirleyebilmeniz, yasal rezervasyonlar yapt???n?z s?rada size yard?mc? olmak ve ayr?ca seyahat tedarik?ileri ile i? ili?kileri kurmak i?in sa?lanmaktad?r ve bunun d???nda herhangi ba?ka bir ama? ta??maz.

Bu ?nternet Sitesi a?a??da belirtilen tüm hükümleri, ?artlar? ve bildirimleri bir de?i?iklik olmaks?z?n kabul etmeniz ko?uluyla sunulmaktad?r (topluca, "S?zle?me"). Bu ?nternet Sitesine herhangi bir ama?la eri?meniz veya bu ?nternet Sitesini kullanman?z durumunda, bu S?zle?meye ba?l? kalaca??n?z? kabul etmi? oluyorsunuz. Bu ?nternet Sitesinde bulunan seyahat ile ilgili herhangi bir ürün veya hizmet i?in rezervasyon yapt?rman?z durumunda bu S?zle?menin bunun gibi tüm i?lemlerinize uygulanaca??n? kabul etmi? oluyorsunuz. Lütfen S?zle?meyi dikkatlice okuyun. Bu hükümlerin ve ?artlar?n tamam?n? kabul etmiyorsan?z lütfen bu ?nternet Sitesini kullanmay?n.

Bu S?zle?menin en güncel halini inceleyebilmek i?in lütfen bu sayfay? belirli aral?klarla ziyaret etti?inizden emin olun. Bu S?zle?meyi kendi takdirimize ba?l? olarak ?nceden bildirmeksizin de?i?tirme ve ayr?ca üzerinde de?i?iklik yapma hakk?m?z? her zaman sakl? tutuyoruz ve bu ?nternet Sitesine devaml? eri?iminiz veya bu ?nternet Sitesini kullanman?z sizin güncellenmi? ya da üzerinde de?i?iklik yap?lm?? bu S?zle?meyi kabul etmi? oldu?unuz anlam?na gelir.

BU ?NTERNET S?TES?N?N KULLANIMI

Bu internet sitesini bir kullan?m ko?ulu olarak (i) en az 18 ya??nda oldu?unuzu; (ii) ba?lay?c? bir yasal sorumlulu?un alt?na girebilecek yasal yetkiye sahip oldu?unuzu; (iii) bu ?nternet Sitesini bu S?zle?meye uygun olarak kullanaca??n?z?; (iv) bu ?nternet Sitesini kendiniz i?in veya yasal sorumlu?unuz alt?nda olan ki?iler i?in yasal rezervasyonlar yapmak amac?yla kullanaca??n?z?; (v) ba?kas? ad?na yapt???n?z rezervasyonlar i?in, uygulanabilir tüm kurallar ve k?s?tlamalar? da kapsayacak ?ekilde, uygulanacak olan hükümleri ve ?artlar? bunun gibi di?er ki?ilere bildirece?inizi; (vi) bu ?nternet Sitesinde sizin taraf?n?zdan sa?lanan tüm bilgilerin do?ru, tutarl? ve tam oldu?unu garanti etmi? oluyorsunuz. Herhangi bir ki?inin bu ?nternet Sitesine eri?imini, bununla s?n?rl? olmamakla beraber bu S?zle?menin ihlali durumu da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle engelleme hakk?m?z? sakl? tutuyoruz.

YASAKLANMI? ETK?NL?KLER

Bu ?nternet Sitesindeki i?erik ve bilgiler (bunlarla s?n?rl? olmamakla birlikte seyahat hizmetlerinin fiyatlar? ve mevcut olup olmad?klar? da dahil) ve bununla beraber bunun gibi i?erikleri ve bilgileri sa?lamak i?in kullan?lan altyap?, bizim veya tedarik?ilerimizin ve sa?lay?c?lar?m?z?n mülkiyetindedir. Bu ?nternet Sitesinden rezervasyonunu yapt???n?z seyahat veya hizmetler i?in verilen seyahat plan?n?z?n (ve ilgili belgelerin) s?n?rl? kopyalar?n? al?rken bu kopyay? de?i?tirmemeyi, ?o?altmamay?, da??tmamay?, iletmemeyi, sergilememeyi, uygulamamay?, yeniden üretmemeyi, yay?nlamamay?, lisanslamamay?, benzerlerini olu?turmamay? veya bu ?nternet Sitesinden elde etti?iniz bilgileri, yaz?l?mlar?, ürünleri veya hizmetleri satmamay? ya da yeniden satmamay? kabul etmi? olursunuz. Bunlara ek olarak ayr?ca:

  1. bu ?nternet Sitesini ve ?nternet Sitesinin i?eri?ini herhangi bir ticari amaca y?nelik kullanmayaca??n?z?;
  2. kurgusal, düzmece veya hileli ya da herhangi bir hak iddia etme beklentisiyle rezervasyonlar yapmayaca??n?z?;
  3. herhangi bir robot, ?rümcek, kaz?y?c? veya ba?ka bir otomatik ya da manuel i?lemle herhangi bir ama? i?in a??k yaz?l? iznimiz olmaks?z?n bu ?nternet Sitesinin herhangi bir i?eri?ine veya bilgisine eri?meyece?inizi, g?rüntülemeyece?inizi ya da kopyalamayaca??n?z?;
  4. bu ?nternet Sitesindeki hi?bir robot yasaklama üstbilgisi k?s?tlamas?n? ihlal etmeyece?inizi veya bu ?nternet Sitesine eri?imi ?nleyen ya da k?s?tlayan di?er kurallar? atlatmaya ?al??mayaca??n?z?;
  5. bu ?nternet Sitesinin altyap?s?nda bizim takdirimize g?re a??r? ve ?l?üsüz yük olu?turan veya olu?turabilecek bir etkinlikte bulunmayaca??n?z?;
  6. bu ?nternet Sitesinin herhangi bir b?lümünün (bununla s?n?rl? olmamakla birlikte herhangi bir seyahat hizmetinin al?m yolu da dahil) a??k yaz?l? iznimiz olmaks?z?n herhangi bir ama?la ayr?nt?l? ba?lant?lar?n? yay?nlamayaca??n?z?;
  7. bu ?nternet Sitesinin ?nceden yaz?l? iznimiz olmaks?z?n hi?bir internet sitesinde "?er?evelemeyece?inizi", "yans?tmayaca??n?z?" ve ayr?ca internet sitesi i?ine dahil etmeyece?inizi kabul etmi? oluyorsunuz.

TEDAR?K??LER?N KURALLARI VE KISITLAMALARI

Se?ti?iniz, seyahatle ilgili ürün ve hizmet rezervasyonlar?n?zda ve al?mlar?n?zda ek hükümler ve ?artlar uygulan?r. Lütfen bu hükümleri ve ?artlar? dikkatlice okuyun. Vadesi gelmi? ?demelerinizin tamam?n?n yap?lmas?, bilet ücretlerinin, ürünlerin ve hizmetlerin ge?erlili?i ve kullan?m?yla ilgili, tedarik?inin kurallar? ve k?s?tlamalar? da dahil olmak üzere, al??veri? yapmak i?in se?ti?iniz herhangi bir tedarik?i taraf?ndan yürürlü?e konmu? sat?n alma hükümlerine ve ?artlar?na uyaca??n?z? kabul etmi? oluyorsunuz.

Belirli hizmetleri ve/veya etkinlikleri sunan baz? tedarik?iler, sunduklar? hizmete ve/veya etkinli?e dahil olmadan ?nce kendi sorumluluk reddi bildirimlerini imzalaman?z? gerekli g?rebilirler. Bunun gibi herhangi bir tedarik?inin kurallar?n?n ve k?s?tlamalar?n?n herhangi bir ihlali s?z konusu oldu?unda, durumun rezervasyonunuzun/rezervasyonlar?n?z?n iptaliyle, kurallar?n ge?erli oldu?u seyahat ürünü veya hizmetine eri?iminizin engellenmesiyle, bu gibi rezervasyonlar?n yap?lmas? s?ras?nda ?denen ücretlerin taraf?n?zca kar??lanmas?yla ve/veya bu gibi kural ihlalleri sonucunda herhangi bir mali zarara maruz kald???m?zda hesab?n?z? bor?land?rmam?zla sonu?lanabilece?ini anlam?? oluyorsunuz.

AB'deki var?? noktalar?na yap?lan seyahatler i?in ?zel Fiyatl? Otel rezervasyonlar? ve ?zel Fiyatl? u?u? ürünleri Travelscape taraf?ndan size sa?lanmaktad?r.

G?ZL?L?K POL?T?KASI

Uygulamalar?m?z? anlamak amac?yla, bu ?nternet Sitesini kullan?m?n?z? y?neten mevcut Gizlilik Politikam?z? incelemek i?in lütfen buraya t?klay?n: Gizlilik Politikas?.

F?YATLAR

Belirli ülkelerdeki yetkili makamlar?n yerel olarak ?denmesi gereken belirli ek vergiler (turist vergisi vb.) alabilece?ini kabul etmi? oluyorsunuz. Bu gibi ek vergileri ?deme sorumlulu?u tamamen size aittir.

Otel tedarik?ileri uygun g?rülen yerlerde vergi tutarlar?n? bize fatura etmektedirler. Otel tedarik?ileri uygulanabilir vergileri ilgili vergi idarelerine iletebilirler. ?n ?demeli otel al??veri?lerinizde size fatura etti?imiz, vergi iadesini almak i?in ?denen masraflar, otel tedarik?isine otel rezervasyonunuzla ba?lant?l? olarak ?dedi?imiz tahmini i?lem vergilerini (?r: sat?? ve kullan?m vergileri, oda i?gal vergisi, oda vergisi, tüketim vergisi, katma de?er vergisi vb.) temsil eder. Bu masraflar ilgili vergi idarelerine iletilmek üzere sizden al?nan vergilerin bir toplam?n? temsil etmez. Travelscape taraf?ndan otel tedarik?ilerine ?denen vergi tutarlar?, mü?terimizin oteli aktif kulland??? zamana ba?l? olarak ge?erli olan vergi iadesi almak i?in ?denen bedele, fiyatlara, vergilendirilebilirli?e vb. g?re de?i?kenlik g?sterebilir.

EUROBOOKINGS, mü?terimizin seyahat rezervasyonlar?n? birlikte ger?ekle?tirdi?imiz tedarik?ilerle bir sat?? ortakl??? faaliyeti g?stermemektedir. Vergilendirilebilirlik ve uygun vergi oran? konuma ba?l? olarak yüksek de?i?kenlik g?stermektedir.

?N ?DEMEL? OTEL REZERVASYONLARI

EUROBOOKINGS'?n kurumsal orta?? olan Travelscape, oteller ile, belirli oda fiyatlar?n?n ?n pazarl???n? yapar. ?nternet Sitesinde g?rünen oda fiyat?n?, vergi iadesi almak i?in ?denen masraflar? ve hizmet bedellerini i?eren toplam rezervasyon fiyat? i?in rezervasyon yapmak üzere EUROBOOKINGS'? yetkilendirmi? oluyorsunuz. Toplam rezervasyon fiyat? i?in, Travelscape taraf?ndan, kredi kart?n?zdan ?deme al?nmas?n? kabul etmi? oluyorsunuz.

?n ?demeli otel rezervasyonunuzu iptal edebilir veya de?i?tirebilirsiniz ancak sizden, otel rezervasyonu i?in ge?erli olan kurallarda ve k?s?tlamalarda belirtilen, iptal veya de?i?im bedeli al?n?r. Rezervasyon yapt???n?z otelde uygulanan iptal kurallar?nda belirtilen, otellere g?re de?i?iklik g?steren süre (genellikle 24-72 saat aras?) dolmadan ?nce rezervasyonunuzu iptal etmezseniz veya de?i?tirmezseniz uygulanabilir gecelik fiyatlar?, vergi iadesi i?in ?denen masraflar? ve hizmet bedellerini ?demeniz s?z konusu olabilir. Rezervasyonunuzun ilk gecesinde otele giri? yapmaman?z ve rezervasyonunuzda bulunan takip eden gecelerde giri? yapman?z durumunda rezervasyonunuzun iptal edilmemesi i?in, rezervasyonunuzla ilgili de?i?iklikleri, rezervasyonunuzun ilk gecesinden daha sonra olmamak ?art?yla bize onaylatmal?s?n?z. Hi? giri? yapmama veya erken ??k?? yapma durumlar? i?in geri ?deme talebinizi ??k?? tarihinden sonraki 60 gün i?erisinde yapmal?s?n?z.

Sizden kaynaklanan herhangi bir iptal ve de?i?iklik bedelini ?demeyi kabul etmi? oluyorsunuz. Belirli durumlarda, baz? rezervasyonlar, otel rezervasyonu kurallar?nda ve k?s?tlamalar?nda belirtildi?i ?ekilde, yap?ld?ktan sonra de?i?tirilemez veya iptal edilemez. ?n ?demeli otel rezervasyonlar?n?z s?ras?nda yürürlükte olan hükümlere ve ?artlara ba?l? kalaca??n?z? kabul etmi? oluyorsunuz.

SEYAHAT VARI? NOKTALARI

Her ne kadar uluslararas? var?? noktalar?n? da kapsayan var?? noktalar?na yap?lan seyahatlerin ?o?u sorunsuz olarak tamamlansa da baz? var?? noktalar?na yap?lan seyahatler di?erlerinden daha fazla risk i?erir. Yolculara, kendi devletleri taraf?ndan bildirilen seyahat yasaklar?n?, uyar?lar?, duyurular? ve tavsiyeleri, ?zellikle uluslararas? var?? noktalar?na seyahat ederken, rezervasyon yapmadan ?nce incelemeleri i?in ?srar ediyoruz.

BEL?RL? VARI? NOKTALARINA SEYAHAT SATI?I OLANA?I SUNARKEN BU G?B? NOKTALARA SEYAHAT ETMEN?N TAVS?YE ED?LEB?L?R VE R?SKS?Z OLDU?UNU BEYAN VEYA GARANT? ETM?YORUZ VE BU G?B? VARI? NOKTALARINA YAPILAN SEYAHATLER?N ZARAR VE KAYIPLARLA SONU?LANMASINDAN SORUMLU DE??L?Z.

YASAL SORUMLULUKLARIN REDD?

BU ?NTERNET S?TES?NDE YAYINLANAN B?LG?LER, YAZILIMLAR, üRüNLER VE H?ZMETLER F?YATLANDIRMA HATALARI DA DAH?L OLMAK üZERE TUTARSIZLIKLAR VEYA HATALAR ??EREB?L?R. ?ZELL?KLE EUROBOOKINGS VE EUROBOOKINGS üZER?NDEN SEYAHAT üRüNLER? VE H?ZMETLER? TANITAN EUROBOOKINGS'IN YAN ??RKETLER? VE KURUMSAL ORTAKLARI ("EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?") VE EUROBOOKINGS ?LE BA?LANTILI OLAN, ALT MARKA ?LE H?ZMET VEREN VE/VEYA ?NTERNET S?TES?YLE BA?LANTILI OLAN ORTAKLAR (TOPLUCA, "EUROBOOKINGS BA?LANTILI ??RKETLER?") ?NTERNET S?TES?NDE YAYINLANAN (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA B?RL?KTE F?YATLANDIRMA, FOTO?RAFLAR, OTEL OLANAKLARININ L?STES?, GENEL üRüN TANIMLARI VB. ??ER?KLER? DE KAPSAYAN) ?O?U KEND? TEDAR?K??LER? TARAFINDAN SA?LANAN OTEL, HAVAYOLU, DEN?Z SEYAHAT?, ARABA VE D??ER SEYAHAT üRüNLER? ?LE ?LG?L? B?LG?LER?N VE TANIMLARIN DO?RULU?UNU GARANT? ETMEZ VE BUNLARDA BULUNAN HERHANG? B?R HATANIN VEYA D??ER TUTARSIZLIKLARIN SORUMLULU?UNU REDDEDER. BUNUN YANISIRA, ?NTERNET S?TES?NDEK? HERHANG? B?R F?YATLANDIRMA HATASINI VE/VEYA YANLI? B?R F?YAT üZER?NDEN YAPILAN, BEKLEMEDE OLAN REZERVASYONLARIN üSTüNDE A?IK?A DE????KL?K YAPMA HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ. BU G?B? B?R DURUMDA E?ER MüMKüNSE BEKLEYEN REZERVASYONUNUZU DO?RU F?YAT üZER?NDEN DEVAM ETT?RME FIRSATI SUNUYORUZ VEYA REZERVASYONUNUZU CEZA BEDEL? ALMAKSIZIN ?PTAL ED?YORUZ.

BU ?NTERNET S?TES?NDE G?RüNEN OTEL F?YATLARI SADECE GENEL REHBERL?K AMACIYLA SUNULMAKTADIR VE EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER? VE EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER BU F?YATLARIN DO?RULU?UNU GARANT? ETMEZ. EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?, EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER VE BU ??RKETLER?N KEND? TEDAR?K??LER? BEL?RL? üRüNLER?N VE H?ZMETLER?N MEVCUT OLMASI ?LE ?LG?L? HERHANG? B?R GARANT? VERMEMEKTED?RLER. EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?, EUROBOOKINGS BA?LANTILI ??RKETLER? VE/VEYA BU ??RKETLER?N TEDAR?K??LER? BU ?NTERNET S?TES? üZER?NDE HER ZAMAN GEL??T?RMELER VE/VEYA DE????KL?KLER YAPAB?L?RLER.

EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?, EUROBOOKINGS'A BA?LI F?RMALAR VE ONLARIN KEND? TEDAR?K??LER? HERHANG? B?R AMA? ???N BU ?NTERNET S?TES?NDE BULUNAN B?LG?LERE, YAZILIMLARA, üRüNLERE VE H?ZMETLERE ?L??K?N HERHANG? B?R BEYANDA BULUNMAMAKTADIRLAR VE HERHANG? B?R üRüNüN VEYA H?ZMET?N BU ?NTERNET S?TES? ??ER???NE DAH?L ED?LM?? OLMASI VEYA BU ??ER???N BU ?NTERNET S?TES?NDE SUNULUYOR OLMASI EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?N?N VEYA EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER?N BU G?B? üRüNLER? DESTEKLED?KLER?N? VEYA TAVS?YE ETT?KLER?N? G?STERMEZ. BUNUN G?B? TüM B?LG?LER, YAZILIMLAR, üRüNLER VE H?ZMETLER HERHANG? B?R GARANT? OLMAKSIZIN "OLDUKLARI G?B?" SA?LANIR. EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?, EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER VE BU ??RKETLER?N KEND? TEDAR?K??LER? BU ?NTERNET S?TES?N?N, BU ?NTERNET S?TES?N?N SUNUCULARININ VEYA EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?NDEN, EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLERDEN VE/VEYA BU ??RKETLER?N KEND? TEDAR?K??LER?NDEN G?NDER?LEN EPOSTALARIN V?RüS VEYA BA?KA ZARARLI B?LE?ENLER ??ERMES? DURUMU ?LE ?LG?L? GARANT? VERME SORUMLULU?UNU REDDEDER. EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?, EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER VE BU ??RKETLER?N KEND? TEDAR?K??LER? KASTED?LEN TüM T?CARETE UYGUNLUK, MEMNUN?YET KAL?TES?, BEL?RL? B?R AMACA UYGUNLUK, üNVAN VE ?HLAL GARANT?LER? VE ?ARTLARI DA DAH?L OLMAK üZERE BU B?LG?LERLE, YAZILIMLARLA ,üRüNLERLE VE H?ZMETLERLE ?LG?L? TüM GARANT?LER?N VE ?ARTLARIN SORUMLULU?UNU REDDEDER.

HAVAYOLU TA?IMACILARI, OTELLER VE BU ?NTERNET S?TES? üZER?NDEN SEYAHAT VEYA BA?KA H?ZMETLER SA?LAYAN D??ER TEDAR?K??LER BA?IMSIZ TARAFLARDIR VE EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?N?N VEYA EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER?N TEMS?LC?LER? VEYA ?ALI?ANLARI DE??LD?RLER VE EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER? ?LE EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER BUNUN G?B? HERHANG? B?R TEDAR?K??N?N EYLEMLER?NDEN, HATALARINDAN, G?REVLER?N? EKS?K OLARAK YER?NE GET?RMELER?NDEN, BEYANLARINDAN, GARANT?LER?NDEN, ?HLALLER?NDEN VE ?HMALLER?NDEN VEYA K???SEL YARALANMALARDAN, ?LüMDEN, MüLKE GELEN ZARARLARDAN YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN D??ER ZARARLARDAN VE MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAZLAR. EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER? VE EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER, DO?RUDAN KONTROLü ALTINDA OLMAYAN GEC?KMELERDEN, ?PTALLERDEN, FAZLA REZERVASYONLARDAN, GREVLERDEN, MüCB?R SEBEPLERDEN YA DA D??ER NEDENLERDEN DOLAYI OLU?AN GEC?KMELERDEN DOLAYI H??B?R GER? ?DEME YAPMAZ VE HERHANG? B?R EK MASRAFTAN, G?REV?N EKS?K OLARAK YER?NE GET?R?LMES?NDEN, GEC?KMELERDEN, VARI? NOKTASI DE????KL???NDEN VEYA DEVLET?N YA DA YETK?L? MAKAMLARIN EYLEMLER?NDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

H??B?R DURUMDA EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?, EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER, VE/VEYA BU ??RKETLER?N KEND? TEDAR?K??LER? ?HMAL, S?ZLE?ME, HAKSIZ F??L, KATI SORUMLULUK VEYA BA?KA B?R PRENS?P TEMEL ALINMI? DA OLSA VE EUROBOOKINGS GRUP ??RKETLER?, EUROBOOKINGS'A BA?LI ??RKETLER VE/VEYA BU ??RKETLER?N KEND? TEDAR?K??LER? BUNDAN HABERDAR ED?LM?? DAH? OLSALAR BU ?NTERNET S?TES?NE ER??MEN?Z, BU ?NTERNET S?TES?N? G?RüNTüLEMEN?Z YA DA S?TEYE ER???MDE S?TEY? G?RüNTüLEMEDE YA DA S?TEY? KULLANMADA YA?ADI?INIZ GEC?KME YA DA BA?ARISIZLIK NEDEN?YLE (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA B?RL?KTE BU ?NTERNET S?TES?NDE YAYINLANAN G?Rü?LERE GüVENMEN?Z; BU ?NTERNET S?TES?NDEN ALINAN B?LG?SAYAR V?RüSLER?, B?LG?LER, YAZILIMLAR, BA?LANTILI S?TELER, üRüNLER VE H?ZMETLER; VE BUNLARIN DI?INDA BU ?NTERNET S?TES?NE ER??MEK VE BU ?NTERNET S?TES?N? G?RüNTüLEMEK VE KULLANMAK DA DAH?L) DO?RUDAN, DOLAYLI, CEZA GEREKT?REN, TESADüF?, ?ZEL YA DA ?NEML? HERHANG? B?R KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZLAR.

Yukar?daki s?n?rlamalara kar??n EUROBOOKINGS Grup ?irketleri, EUROBOOKINGS'a Ba?l? ?irketler veya bu ?irketlerin kendi tedarik?ileri yukar?da a??klanan durumlar?n herhangi birinin ger?ekle?mesiyle ba?lant?l? olarak a???a ??kan herhangi bir kay?ptan ve zarardan sorumlu bulunurlarsa, EUROBOOKINGS Grup ?irketleri'nin, EUROBOOKINGS'a Ba?l? ?irketler'in ve/veya bu ?irketlerin kendi tedarik?ilerinin sorumluluklar? hi?bir durumda toplamda, (a) EUROBOOKINGS veya EUROBOOKINGS Grup ?irketlerine ?nternet Sitesi üzerinde yapt???n?z i?lemle ba?lant?l? olarak ?dedi?iniz hizmet bedelini veya (b) Yüz ABD Dolar?'n?(US 100,00$) veya yerel para birimi cinsinden buna kar??l?k gelen tutar? a?amaz.

Sorumluluk s?n?rlamas? taraflar aras?ndaki risk payla??m?n? yans?t?r. Bu b?lümde belirtilen s?n?rlamalar, bu hükümlerde belirtilen s?n?rl? ??zümlerin esas amac?n? ger?ekle?tirememesi durumunda da ge?erlili?ini koruyacakt?r ve bu hükümler uygulanacakt?r. Bu hükümlerle sa?lanan sorumluluk s?n?rlamalar? EUROBOOKINGS Grup ?irketleri'nin, EUROBOOKINGS'a Ba?l? ?irketlerin ve/veya onlar?n kendi tedarik?ilerinin lehine olarak sa?lanmaktad?r.

TAZM?NAT

EUROBOOKINGS Grup ?irketlerini, EUROBOOKINGS'a ba?l? ?irketleri ve/veya bu ?irketlerin kendi tedarik?ilerini ve bu ?irketlerin her g?revlisini, y?neticisini, ?al??an?n? ve temsilcisini her tür iddiaya, ?ikayete, talebe, tazminata, kayba, zarara, para cezas?na, a??r para cezas?na ve di?er masraflara veya ü?üncü taraflar?n a?a??da belirtilen eylemleri ger?ekle?tirmeleri sonucunda olu?an, bunlarla s?n?rl? olmamakla birlikte makul yasal ve finansal bedeller de dahil tutarlara kar?? savunaca??n?z? ve bu bedelleri tazmin edece?inizi kabul etmi? oluyorsunuz:

  1. bu S?zle?meyi veya burada ba?vurulan belgeleri ihlal etmeniz;
  2. ü?üncü taraflar?n kurallar?n? ve haklar?n? ?i?nemeniz ; veya
  3. bu ?nternet Sitesini kullanman?z.

ü?üNCü TARAF S?TELERE YAPILAN BA?LANTILAR

Bu ?nternet Sitesi, EUROBOOKINGS Grup ?irketleri haricindeki taraflar?n i?letti?i internet sitelerine ba?lant?lar i?erebilir. Bunun gibi ba?lant?lar sadece tavsiye amac?yla size sa?lanmaktad?r. Bunun gibi internet sitelerini kontrol etmiyoruz ve bunun gibi internet sitelerinin i?eriklerinden veya gizlilik uygulamalar?ndan ya da di?er uygulamalar?ndan sorumlu de?iliz. Ayr?ca se?ti?iniz ba?lant?lar?n veya indirdi?iniz yaz?l?mlar?n (bu ?nternet Sitesinden veya ba?ka internet sitelerinden) virüs, kurt?uk, truva at?, bozukluk veya zararl? olabilecek di?er yaz?l?mlar i?erip i?ermedi?i ile ilgili ?nlem almak sizin sorumlulu?unuzdad?r. Bu gibi internet sitelerine ba?lant? veriyor olmam?z, bu gibi internet sitelerindeki i?eri?i onaylad???m?z veya bu internet sitelerinin y?neticileriyle ortakl?k kurdu?umuz anlam?na gelmez.

BU ?NTERNET S?TES?NDEK? MEVCUT YAZILIMLAR

Bu ?nternet Sitesinden ("Yaz?l?m") indirilmek üzere mevcut bulunan herhangi bir yaz?l?m EUROBOOKINGS Grup ?irketleri'nin ve/veya kendi tedarik?ilerinin telif haklar? ile korunan yaz?l?mlar?d?r. Bunun gibi Yaz?l?mlar? kullan?m?n?z, Yaz?l?mla ("Lisans S?zle?mesi") birlikte gelen veya yaz?l?m?n i?inde bulunan son kullan?c? lisans s?zle?mesi hükümlerine g?re denetlenir. Lisans S?zle?mesi ko?ullar?n? kabul etmedi?iniz sürece Lisans S?zle?mesi ile birlikte gelen veya Lisans S?zle?mesi i?eren Yaz?l?m? bilgisayar?n?za kurmamal? veya kullanmamal?s?n?z. Bir Lisans S?zle?mesi i?ermeyen herhangi bir Yaz?l?m i?in bir kullan?c? olarak size, buradaki hükümlere ve ?artlara uygun olarak ve ba?ka hi?bir amaca y?nelik olmaks?z?n bu ?nternet Sitesini g?rüntüleyebilmek ve ayr?ca kullanabilmek amac?yla kullanaca??n?z, Yaz?l?mlar i?in s?n?rl?, ki?isel, devredilemez bir lisans veriyoruz.

Bunlarla s?n?rl? olmamakla birlikte tüm HTML kodlar? ve Active X denetimleri de dahil olmak üzere bu ?nternet Sitesinde bulunan tüm Yaz?l?mlar?n EUROBOOKINGS Grup ?irketleri'ne ve/veya kendi tedarik?ilerine ait olup telif yasalar? ve uluslararas? anla?ma ?artlar?yla korundu?una dikkat ediniz. Yaz?l?mlar?n her türlü yeniden üretimi ve yeniden da??t?m? a??k?a yasaklanm?? olup bu durum kamu hukuku ve ceza hukuku kapsam?nda bulunan ?nemli yapt?r?mlarla sonu?lanabilir. Bunu ihlal edenler olabilecek en yüksek kapsamda dava edilecektir.

YUKARIDAK?LERLE SINIRLANDIRILMAKSIZIN, DAHA FAZLA YEN?DEN üRET?M VEYA YEN?DEN DA?ITIM YAPMAK AMACIYLA YAZILIMIN HERHANG? BA?KA B?R SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI A?IK?A YASAKLANMI?TIR. E?ER B?R GARANT? VER?LECEKSE, YAZILIM SADECE L?SANS S?ZLE?MES? HüKüMLER?YLE GARANT? KAPSAMINA ALINMI?TIR.

KUR ?EV?R?C?

D?viz fiyatlar? i?in herkesin eri?imine a??k olan kaynaklar temel al?nmaktad?r ve bu ?zellik sadece fikir edinmek amac?yla kullan?lmal?d?r. Fiyatlar?n do?rulu?u garanti edilmez ve esas fiyatlar farkl? olabilir. D?viz fiyatlar? her gün güncellenmemektedir. D?viz fiyat?n?n güncellendi?i günü g?rebilmek i?in kur ?evirici üzerindeki tarihi kontrol etmeniz ?nerilir. Bu uygulama ile sa?lanan bilginin do?ru oldu?una inan?lmaktad?r, EUROBOOKINGS Grup ?irketleri ve/veya kendi tedarik?ilerimiz bunun gibi bir do?rulu?u garanti etmez. Bu bilgiyi finansal ama?la kullan?rken, bu d?viz fiyatlar?n?n do?rulu?unu kontrol etmek i?in nitelikli bir uzmandan yard?m alman?z? ?neririz. Bu bilgiyi ki?isel kullan?m?n?z d???ndaki ama?lar i?in kullanma yetkisi vermiyoruz ve bu bilgileri ticari ama?larla yeniden satman?z, yeniden yayman?z ve kullanman?z a??k?a yasaklanm??t?r.

TEL?F HAKLARI VE MARKA B?LD?R?MLER?

Bu ?nternet Sitesinde yer alan i?erik ?2011 EUROBOOKINGS.com L.P.'ye aittir. Tüm haklar? sakl?d?r. EUROBOOKINGS.com L.P., EUROBOOKINGS.com L.P. d???ndaki taraflar?n y?netti?i internet sitelerindeki i?erikten sorumlu de?ildir, "EUROBOOKINGS", markas?n?n EUROBOOKINGS.com L.P.'nin veya ABD'de bulunan di?er EUROBOOKINGS Grup ?irketlerinin tescilli markas?d?r. Bahsi ge?en di?er logolar ve ürün veya ?irket isimleri kendi sahiplerinin ticari markalar? olabilirler.

GENEL

Bu ?nternet Sitesi bir ABD kurulu?u taraf?ndan i?letilmektedir ve bu S?zle?me ABD Washington Eyaleti yasalar? ile yürütülmektedir. B?ylelikle, bu ?nternet Sitesini kullanmaktan dolay? olu?an ihtilaflar i?in Washington ABD'de bulunan King idari b?lgesinin tüm yarg? idarelerinin ve mahkemelerinin kararlar?n? kabul etmi? oluyorsunuz. Bu ?nternet Sitesinin, bununla s?n?rl? olmamakla birlikte bu paragraf da dahil olmak üzere bu hükümlerin ve ?artlar?n tüm ko?ullar?n? yürürlü?e koymayan yarg? idarelerinde kullan?m?, yetkisiz kullan?m kapsam?na girer.

Bu S?zle?menin ve bu ?nternet Sitesini kullanman?n bir sonucu olarak sizin ile EUROBOOKINGS Grup ?irketlerinin aras?nda hi?bir ortak giri?im, ortakl?k veya i??i-i?veren ili?kisi bulunmad???n? kabul etmi? oluyorsunuz.

Bu S?zle?meye uygun olarak hareket etmemiz mevcut yasalara ve yasal süre?lere ba?l? olup bu S?zle?mede yer alan hi?bir madde yasal yapt?r?mlar uygulama hakk?m?z? veya bu ?nternet Sitesini kullan?m?n?z ya da bu gibi bir kullan?m s?ras?nda sa?lanan veya taraf?m?zca toplanan bilgilere ili?kin di?er idari veya yasal taleplerimizi ya da gereksinimlerimizi s?n?rland?rmaz. Uygulanabilir yasalar?n izin verdi?i ?er?evede, bu ?nternet Sitesine eri?menizden veya bu ?nternet Sitesini kullanman?zdan do?an veya bunlarla ilgili olarak olu?an hak taleplerinizi ve ?ikayetlerinizi, b?yle bir hak talebinin ve ?ikayetin ortaya ??kmas? veya ger?ekle?mesinden itibaren 2 y?l i?erisinde iletece?inizi aksi takdirde bu hak talebinin ve ?ikayetin geri d?nü?ümsüz olarak reddedilece?ini kabul etmi? oluyorsunuz.

Bu S?zle?menin herhangi bir b?lümünün ge?ersiz, yasad??? ve yapt?r?mlar? uygulanamaz olarak kabul edilmesi geriye kalan ko?ullar?n ge?erlili?ini, yasall???n? ve yapt?r?mlar?n?n uygulanabilirli?ini hi?bir ?ekilde etkilemez veya bu ko?ullar?n zarar g?rmesine sebep olmaz. Bu S?zle?me ko?ullar?n?n herhangi birini yerine getirme konusunda herhangi bir zamanda ba?ar?s?z olmam?z veya gecikmemiz, ayn? ko?ula/ko?ullara veya di?er ko?ula/ko?ullara ili?kin haklar?m?z? gelecekte de yürürlükten kald?rmaz.

Bu S?zle?me (ve burada referans olarak verilen tüm di?er hükümler ve ?artlar) sizinle bizim aram?zda bu ?nternet Sitesiyle ilgili tüm s?zle?meyi olu?turur ve bu ?nternet Sitesine ili?kin, ?nceden veya e? zamanl? olarak yap?lan elektronik, s?zel ya da yaz?l? tüm ileti?imin ve tekliflerin yerine ge?er. Bu S?zle?menin bas?l? kopyas?n?n ve elektronik formda verilen herhangi bir bildirimin, bu S?zle?me temel al?narak veya bu S?zle?meyle ilgili olarak yürütülen hukuki ve idari i?lemlerde, orijinal hali bas?l? formda düzenlenmi? olan ve bas?l? olarak saklanan di?er i? evraklar? ve i? kay?tlar? ile ayn? kapsam ve ?artlara tabi oldu?u kabul edilmelidir.

Bu ?nternet Sitesinde bahsi ge?en farazi ?irket isimleri, ürünler, ki?iler, karakterler ve/veya bilgiler herhangi bir ger?ek ?ahs?, ?irketi, ürünü veya etkinli?i temsil etme amac? ta??maz.

Burada a??k?a belirtilmeyen tüm haklar sakl?d?r.

Güncellenmi? 15 Aral?k 2013
?2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Tüm haklar? sakl?d?r.


  

Tüm diller:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'H?tels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακ?? Κρατ?σει? | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonlar? | Hotelreservationer | Rezerv?ri | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Telif ? 2001 - 2020 Eurobookings. Tüm haklar? sakl?d?r.

Size ?zel daha fazla eurobookings

Haberler ve ?zel teklifler hakk?nda bilgileniniz!

狠狠热精品免费视频,久久这里只有精品,国产精品视频在线观看