Svenska
Amerikanska dollar (USD)
Boka online eller ring: (800) 745-9784

Villkor & regler

1. Servicebeskrivning

Begrepp som anv?nds i detta avtal

Med orden "vi", "oss", "v?r" och "EUROBOOKINGS" avses Eurobookings.com L.P., ett kommanditbolag i Delaware och/eller v?ra dotterbolag och intressebolag, inklusive Travelscape LLC, ett aktiebolag i Nevada. Med ordet "du" avses den kund som bes?ker webbplatsen och/eller g?r en bokning genom oss p? denna webbplats, eller genom v?ra kundserviceombud.

Syfte med denna webbplats

Denna webbplats tillhandah?lls enbart f?r att hj?lpa dig att samla reseinformation, avg?ra tillg?ngligheten hos reserelaterade varor och tj?nster, g?ra legitima bokningar och p? annat s?tt g?ra aff?rer med reseleverant?rer, och inte f?r n?gra andra syften.

Denna webbplats erbjuds dig p? villkoret att du utan ?ndring godtar alla villkor och meddelanden som anges nedan (gemensamt kallade "avtalet"). Genom att g? in p? eller anv?nda denna webbplats p? n?got s?tt samtycker du till att bindas av detta avtal. Om du bokar reserelaterade produkter eller tj?nster p? denna webbplats genom callcenterombud samtycker du till att detta avtal ska g?lla f?r alla s?dana transaktioner. L?s avtalet noga. Om du inte godtar alla dessa villkor ber vi dig att inte anv?nda denna webbplats.

G? in p? denna sida regelbundet f?r att l?sa den senaste versionen av avtalet. Vi f?rbeh?ller oss r?tten att n?r som helst, efter eget gottfinnande, ?ndra eller p? annat s?tt modifiera avtalet utan f?reg?ende varsel, och din fortsatta ?tkomst till eller anv?ndning av denna webbplats visar att du godtar det uppdaterade eller modifierade avtalet.

ANV?NDNING AV WEBBPLATSEN

Som villkor f?r din anv?ndning av webbplatsen garanterar du att (i) du ?r minst 18 ?r gammal, (ii) du har befogenhet att ing? en bindande juridisk f?rpliktelse, (iii) du ska anv?nda denna webbplats i enlighet med detta avtal, (iv) du endast ska anv?nda denna webbplats f?r att g?ra legitima bokningar f?r dig sj?lv eller en annan person f?r vilken du har juridisk befogenhet att agera, (v) du ska informera s?dana andra personer om de villkor som g?ller f?r de bokningar som du har gjort f?r deras r?kning, inklusive alla regler och begr?nsningar som g?ller f?r dem och (vi) all information som l?mnas av dig p? denna webbplats ?r sann, riktig, aktuell och fullst?ndig. Vi f?rbeh?ller oss r?tten att efter eget gottfinnande v?gra ?tkomst f?r vilken person som helst till denna webbplats och de tj?nster som vi erbjuder, n?r som helst och av vilken orsak som helst, inklusive men inte begr?nsat till, f?r ?sidos?ttande av detta avtal.

F?RBJUDNA AKTIVITETER

Inneh?llet och informationen p? denna webbplats (inklusive, men inte begr?nsat till, pris och tillg?nglighet f?r resetj?nster), samt den infrastruktur som anv?nds f?r att tillhandah?lla s?dant inneh?ll och s?dan information, tillh?r oss eller v?ra leverant?rer. N?r du g?r begr?nsade kopior av din reseinformation (och tillh?rande dokument) f?r resor eller tj?nster som har bokats genom denna webbplats samtycker du till att inte p? annat s?tt modifiera, kopiera, distribuera, ?verf?ra, visa, utf?ra, reproducera, licensiera, skapa h?rledda arbeten fr?n, ?verl?ta, s?lja eller vidaref?rs?lja n?gon information, programvara eller n?gra produkter eller tj?nster som h?mtas fr?n eller genom denna webbplats. Du samtycker vidare till att inte g?ra f?ljande:

  1. anv?nda denna webbplats eller dess inneh?ll i n?got kommersiellt syfte,
  2. g?ra n?gon spekulativ, falsk eller bedr?glig bokning eller en bokning i f?rv?ntan om efterfr?gan,
  3. ta fram, ?vervaka eller kopiera n?got inneh?ll eller n?gon information p? denna webbplats med hj?lp av en robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process f?r n?got som helst syfte utan v?rt uttryckliga skriftliga tillst?nd,
  4. bryta mot restriktionerna i n?got robotf?rbud p? denna webbplats eller kringg? andra ?tg?rder som vidtas f?r att f?rhindra eller begr?nsa ?tkomsten till denna webbplats,
  5. vidta n?gra ?tg?rder som l?gger, eller enligt v?r bed?mning kan l?gga, en osk?lig eller oproportionellt stor b?rda p? v?r infrastruktur,
  6. skapa djupa l?nkar till n?gon del av denna webbplats (inklusive, utan begr?nsning, ink?psv?gen f?r resetj?nster) i n?got syfte utan v?rt uttryckliga skriftliga tillst?nd eller
  7. skapa "ramar", "speglar" eller p? annat s?tt inf?rliva n?gon del av denna webbplats i n?gon annan webbplats utan v?rt f?reg?ende skriftliga tillst?nd.

REGLER OCH BEGR?NSNINGAR F?R LEVERANT?RER

Ytterligare villkor ska g?lla f?r din bokning och ditt k?p av reserelaterade varor och tj?nster som du v?ljer. L?s dessa ytterligare villkor noggrant. Du samtycker till att uppfylla de k?pvillkor som inf?rs av en leverant?r som du v?ljer att g?ra aff?rer med, inklusive, men inte begr?nsat till, betalning av alla belopp n?r de f?rfaller och efterlevnad av leverant?rens regler och begr?nsningar avseende tillg?ngligheten hos och anv?ndningen av biljettpriser, produkter eller tj?nster.

Du bekr?ftar att en del leverant?rer som erbjuder vissa tj?nster och/eller aktiviteter kan kr?va att du undertecknar deras ansvarsfriskrivning innan du utnyttjar den tj?nst och/eller aktivitet som de erbjuder. Du f?rst?r att varje ?sidos?ttande av en s?dan leverant?rs regler och begr?nsningar kan leda till upps?gning av din bokning/dina bokningar, genom att du nekas tillg?ng till de relevanta reseprodukterna eller tj?nsterna, f?rbrukar de pengar som har betalats f?r dessa bokningar och/eller ditt konto debiteras f?r kostnader som vi ?drar oss till f?ljd av detta ?sidos?ttande.

Leverant?rer av hotellbokningar och flygprodukter med specialpriser f?r resor till EU-destinationer tillhandah?lls dig av Travelscape.

SEKRETESSPOLICY

Klicka h?r f?r att l?sa v?r aktuella sekretesspolicy, som ?ven styr din anv?ndning av denna webbplats, f?r att f?rst? v?ra metoder: Sekretesspolicy.

PRISER

Du bekr?ftar att myndigheterna i vissa l?nder kan inf?ra vissa ytterligare skatter (turistskatt osv.), som m?ste betalas lokalt. Du ?r ensamt betalningsskyldig f?r s?dana ytterligare skatter.

Hotelleverant?rerna fakturerar oss, inklusive i f?rekommande fall f?r skatter. Hotelleverant?rerna skickar in de relevanta skatterna till de beh?riga skattemyndigheterna. De skatteutgifter som vi tar ut av dig f?r f?rutbetalda hotelltransaktioner representerar de ber?knade transaktionsskatterna (t.ex. f?rs?ljningsv?rde och anv?ndning, bel?ggning, rumsskatt, konsumtionsskatt, merv?rdesskatt osv.) som vi betalar till hotelleverant?ren i samband med dina hotellbokningar. De utg?r inte en insamling av skatter fr?n dig som vi ska skicka till de beh?riga skattemyndigheterna. De faktiska skattebelopp som betalas av Travelscape till hotelleverant?rerna kan skilja sig fr?n skatteutgifterna, beroende p? de skattesatser, den skattskyldighet osv. som g?ller vid tiden f?r v?ra kunders faktiska anv?ndning av hotellet.

EUROBOOKINGS agerar inte som meds?ljare till den leverant?r som vi bokar eller reserverar v?r kunds researrangemang hos. Skattskyldighet och g?llande skattesats varierar stort mellan olika platser.

F?RUTBETALDA HOTELLBOKNINGAR

EUROBOOKINGSs intressebolag Travelscape f?rhandlar om vissa rumspriser med hotellen. Du ger EUROBOOKINGS tillst?nd att g?ra bokningar f?r hela bokningspriset, vilket inkluderar det rumspris som anges p? webbplatsen plus skatteutgifter och serviceavgifter. Du samtycker till att ditt kreditkort belastas av Travelscape f?r hela bokningspriset.

Du kan s?ga upp eller ?ndra din f?rutbetalda hotellbokning, men du kommer att belastas den upps?gnings- eller ?ndringsavgift som anges i reglerna och begr?nsningarna f?r hotellbokningen. Om du inte s?ger upp eller ?ndrar din bokning inom den upps?gningstid som g?ller f?r det hotell som du har bokat, vilken varierar mellan olika hotell (vanligen 24-72 timmar f?re ankomstdagen), kommer du att debiteras f?r de g?llande dygnspriserna, skatteutgifterna och serviceavgifterna. Om du inte dyker upp f?r den f?rsta bokade ?vernattningen och planerar att checka in f?r senare ?vernattningar i din bokning m?ste du bekr?fta bokningsavgifterna hos oss senast p? dagen f?r den f?rsta bokade ?vernattningen f?r att f?rhindra att din bokning s?gs upp. Du m?ste beg?ra ?terbetalningar om du inte dyker upp eller checkar ut i f?rtid inom 60 dagar efter utcheckningen.

Du samtycker till att betala eventuell upps?gnings- eller ?ndringsavgifter som uppst?r. I begr?nsade fall kan vissa bokningar inte ?ndras eller s?gas upp efter att de har gjorts, vilket anges i reglerna och begr?nsningarna f?r hotellbokningen. Du samtycker till att f?lja de villkor som ?l?ggs dig med avseende p? dina f?rutbetalda hotellbokningar.

RESEDESTINATIONER

Trots att de flesta resor, inklusive resor till internationella destinationer, sker utan incidenter kan resor till vissa destinationer inneb?ra st?rre risker ?n andra. Vi uppmanar passagerare att l?sa de f?rbud, varningar, tillk?nnagivanden och r?d f?r resor som utf?rdas av deras regering innan de bokar resor, s?rskilt n?r de reser till internationella destinationer.

GENOM ATT ERBJUDA RESOR TILL S?RSKILDA DESTINATIONER GARANTERAR ELLER UTF?STER VI INTE ATT RESOR TILL DESSA PLATSER ?R TILLR?DLIGA ELLER RISKFRIA, OCH VI ?R INTE ERS?TTNINGSSKYLDIGA F?R SKADOR ELLER F?RLUSTER SOM KAN F?LJA AV RESOR TILL S?DANA DESTINATIONER.

ANSVARSFRISKRIVNING

DEN INFORMATION, PROGRAMVARA, DE PRODUKTER OCH TJ?NSTER SOM PUBLICERAS P? DENNA WEBBPLATS KAN INNEH?LLA ORIKTIGHETER ELLER FEL, INKLUSIVE PRISFEL. EUROBOOKINGS OCH DESS DOTTERBOLAG OCH INTRESSEBOLAG ("EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG") SAMT N?RST?ENDE WEBBPLATSPARTNERS MED SAMMA VARUM?RKE OCH/ELLER ANKNYTNING, SOM FR?MJAR RESEPRODUKTERNA OCH TJ?NSTERNA (GEMENSAMT KALLADE "EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG"), GARANTERAR S?RSKILT INTE RIKTIGHETEN HOS, OCH FRISKRIVER SIG FR?N ALLT ANSVAR F?R FEL ELLER ANDRA ORIKTIGHETER AVSEENDE INFORMATIONEN OM OCH BESKRIVNINGEN AV HOTELL-, FLYG-, KRYSSNINGS-, BIL- OCH ANDRA RESEPRODUKTER SOM VISAS P? WEBBPLATSEN (INKLUSIVE UTAN BEGR?NSNING PRISER, FOTOGRAFIER, LISTA ?VER HOTELLFACILITETER, ALLM?NNA PRODUKTBESKRIVNINGAR OSV.), VARAV EN STOR DEL TILLHANDAH?LLS AV RESPEKTIVE LEVERANT?RER. VI F?RBEH?LLER OSS VIDARE UTTRYCKLIGEN R?TTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA PRISFEL P? V?R WEBBPLATS OCH/ELLER P?G?ENDE BOKNINGAR SOM HAR GJORTS TILL ETT FELAKTIGT PRIS. I DENNA H?NDELSE KOMMER VI OM M?JLIGT ATT ERBJUDA DIG ATT BEH?LLA DIN P?G?ENDE BOKNING TILL R?TT PRIS ELLER S?GA UPP DIN BOKNING UTAN STRAFFAVGIFT.

HOTELLBETYG SOM VISAS P? DENNA WEBBPLATS ?R ENDAST AVSEDDA SOM ALLM?NNA RIKTLINJER, OCH EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG OCH EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG GARANTERAR INTE BETYGENS RIKTIGHET. EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG, EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANT?RER L?MNAR INGA GARANTIER AVSEENDE TILLG?NGLIGHETEN HOS S?RSKILDA PRODUKTER OCH TJ?NSTER. EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG, EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANT?RER KAN N?R SOM HELST G?RA F?RB?TTRINGAR OCH/ELLER F?R?NDRINGAR AV DENNA WEBBPLATS.

EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG, EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANT?RER L?MNAR INGA UTF?STELSER AVSEENDE L?MPLIGHETEN HOS DEN INFORMATION, PROGRAMVARA, DE PRODUKTER OCH TJ?NSTER SOM FINNS P? DENNA WEBBPLATS I N?GOT SYFTE, OCH ATT PRODUKTER ELLER TJ?NSTER INKLUDERAS P? DENNA WEBBPLATS UTG?R INTE ETT GODK?NNANDE ELLER EN REKOMMENDATION AV DESSA PRODUKTER ELLER TJ?NSTER AV EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG ELLER EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG. ALL S?DAN INFORMATION, PROGRAMVARA OCH ALLA S?DANA PRODUKTER OCH TJ?NSTER ERBJUDS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN N?GON SOM HELST GARANTI. EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG, EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANT?RER FRISKRIVER SIG FR?N ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM ATT DENNA WEBBPLATS, DESS SERVRAR ELLER E-POSTMEDDELANDEN SOM SKICKAS FR?N EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG, EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANT?RER ?R FRIA FR?N VIRUS ELLER ANNAT SKADLIGT INNEH?LL. EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG, EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE LEVERANT?RER FRISKRIVER SIG H?RMED FR?N ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE P? DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA OCH DESSA PRODUKTER OCH TJ?NSTER, INBEGRIPET ALLA UNDERF?RST?DDA GARANTIER OM S?LJBARHET, TILLFREDSST?LLANDE KVALITET, L?MPLIGHET F?R ETT VISST SYFTE, ?GANDER?TT OCH ATT DE INTE G?R INTR?NG I IMMATERIELLA R?TTIGHETER.

FLYGBOLAGEN, HOTELLEN OCH ANDRA LEVERANT?RER SOM ERBJUDER RESOR ELLER ANDRA TJ?NSTER P? DENNA WEBBPLATS ?R OBEROENDE ENTREPREN?RER OCH INTE OMBUD F?R ELLER ANST?LLDA HOS EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG ELLER EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG, OCH EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG OCH EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG ?R INTE ERS?TTNINGSSKYLDIGA F?R HANDLINGAR, FEL, UNDERL?TELSER, UTF?STELSER, GARANTIER, AVTALSBROTT ELLER F?RSUMLIGHET HOS DESSA LEVERANT?RER ELLER F?R N?GRA PERSONSKADOR, D?DSFALL, SAKSKADOR ELLER ANDRA SKADOR ELLER UTGIFTER TILL F?LJD AV DESSA. EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG OCH EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG ?R INTE ERS?TTNINGSSKYLDIGA OCH KOMMER INTE ATT L?MNA N?GON ?TERBETALNING I H?NDELSE AV EN F?RSENING, INST?LLNING, ?VERBOKNING, STREJK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRA ORSAKER SOM LIGGER UTANF?R DERAS DIREKTA KONTROLL, OCH DE ?R INTE ERS?TTNINGSSKYLDIGA F?R YTTERLIGARE UTGIFTER, UNDERL?TELSER, F?RSENINGAR, OMDIRIGERINGAR ELLER HANDLINGAR AV N?GON STAT ELLER MYNDIGHET.

EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG, EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG OCH/ELLER DERAS RESPEKTIVE LEVERANT?RER SKA UNDER INGA OMST?NDIGHETER VARA ERS?TTNINGSSKYLDIGA F?R N?GRA DIREKTA, INDIREKTA ELLER BESTRAFFANDE F?RLUSTER ELLER SKADEST?ND ELLER F?RLUSTER ELLER SKADEST?ND P? GRUND AV F?LJDSKADA SOM H?RR?R FR?N, ELLER P? N?GOT S?TT H?R SAMMAN MED, DIN ?TKOMST TILL, VISNING AV ELLER ANV?NDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER MED EN F?RSENING ELLER OF?RM?GA ATT KOMMA ?T, VISA ELLER ANV?NDA DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE MEN INTE BEGR?NSAT TILL DIN ANV?NDNING AV ?SIKTER SOM PRESENTERAS P? DENNA WEBBPLATS, DATORVIRUS, INFORMATION, PROGRAMVARA, L?NKADE SIDOR, PRODUKTER OCH TJ?NSTER SOM ERH?LLS GENOM DENNA WEBBPLATS, ELLER SOM P? ANNAT S?TT H?RR?R FR?N ?TKOMSTEN TILL, VISNINGEN AV ELLER ANV?NDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS), OAVSETT OM DE BEROR P? F?RSUMLIGHET, AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, OCH ?VEN OM EUROBOOKINGSS KONCERNBOLAG, EUROBOOKINGSS INTRESSEBOLAG OCH/ELLER DERAS RESPEKTIVE LEVERANT?RER HAR INFORMERATS OM RISKEN F?R S?DANA SKADEST?ND ELLER EJ.

Om EUROBOOKINGSs koncernbolag, EUROBOOKINGSs intressebolag eller deras respektive leverant?rer trots det ovanst?ende befinns vara ers?ttningsskyldiga f?r n?gon f?rlust eller skada som h?rr?r fr?n eller p? n?got s?tt h?r samman med n?gon av de h?ndelser som beskrivs ovan ska det totala ansvaret f?r EUROBOOKINGSs koncernbolag, EUROBOOKINGSs intressebolag och/eller deras respektive leverant?rer under inga omst?ndigheter ?verstiga det h?gre av (a) de serviceavgifter som du har betalat till EUROBOOKINGS eller EUROBOOKINGSs koncernbolag i samband med dessa transaktioner p? denna webbplats eller (b) etthundra US-dollar (100,00 USD) eller motsvarande i lokal valuta.

Ansvarsbegr?nsningen avspeglar riskf?rdelningen mellan parterna. De begr?nsningar som anges i detta avsnitt ska ?verleva och g?lla ?ven om n?got begr?nsat avhj?lpande som anges i dessa villkor inte anses ha uppfyllt sitt grundl?ggande syfte. De ansvarsbegr?nsningar som beskrivs i dessa villkor g?ller till f?rm?n f?r EUROBOOKINGSs koncernbolag, EUROBOOKINGSs intressebolag och/eller deras respektive leverant?rer.

SKADESL?SHET

Du samtycker till att f?rsvara EUROBOOKINGSs koncernbolag, EUROBOOKINGSs intressebolag och/eller deras respektive leverant?rer samt deras tj?nstem?n, styrelseledam?ter, anst?llda och ombud och att h?lla dem skadesl?sa fr?n och mot alla anspr?k, r?ttsgrunder, krav, ?terkrav, f?rluster, skadest?nd, b?ter, viten eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag som helst inklusive men inte begr?nsat till sk?liga r?ttsliga arvoden och redovisningsarvoden, som kr?vs av tredje man till f?ljd av:

  1. ditt brott mot detta avtal eller de dokument som det h?nvisar till,
  2. ditt brott mot n?gon lag eller en tredje mans r?ttigheter eller
  3. din anv?ndning av denna webbplats.

L?NKAR TILL TREDJE MANS SIDOR

Denna webbplats kan inneh?lla hyperl?nkar till webbplatser som drivs av andra parter ?n EUROBOOKINGSs koncernbolag. Dessa hyperl?nkar tillhandah?lls bara som referens. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ?r inte ansvariga f?r deras inneh?ll eller dessa webbplatsers sekretess eller andra regler. Det ?r vidare ditt ansvar att vidta f?rsiktighets?tg?rder f?r att se till att de l?nkar du v?ljer eller den programvara som du laddar ned (antingen det sker fr?n denna webbplats eller andra webbplatser) ?r fria fr?n virus, maskar, trojanska h?star, defekter och andra destruktiva detaljer. V?rt angivande av hyperl?nkar till s?dana webbplatser inneb?r inte att vi godk?nner materialet p? dessa webbplatser eller har n?gon koppling till deras operat?rer.

TILLG?NGLIG PROGRAMVARA P? DENNA WEBBPLATS

All programvara som ?r tillg?nglig f?r nedladdning p? denna webbplats ("programvaran") ?r upphovsr?ttsligt skyddat arbete som tillh?r EUROBOOKINGSs koncernbolag och/eller v?ra respektive leverant?rer. Din anv?ndning av denna programvara styrs av villkoren i det eventuella licensavtalet f?r slutanv?ndare, som medf?ljer, eller ing?r i, programvaran "licensavtalet"). Du f?r inte installera eller anv?nda n?gon programvara som ?tf?ljs av eller inkluderar ett licensavtal om du inte f?rst samtycker till villkoren i licensavtalet. F?r programvara som g?rs tillg?nglig f?r nedladdning p? denna webbplats, vilken inte ?tf?ljs av ett licensavtal, beviljar vi dig, anv?ndaren, h?rmed en begr?nsad, personlig, ej ?verf?rbar licens att anv?nda programvaran f?r att l?sa och p? annat s?tt anv?nda denna webbplats i enlighet med dessa villkor och inte i n?got annat syfte.

Notera att all programvara, inklusive utan begr?nsning alla HTML-koder och Active X-kontroller p? denna webbplats ?gs av EUROBOOKINGSs koncernbolag och/eller v?ra respektive leverant?rer, och skyddas av lagar om upphovsr?tt och internationella f?rdragsbest?mmelser. Varje reproduktion eller omdistribution av programvaran ?r uttryckligen f?rbjuden, och kan leda till h?rda civil- och straffr?ttsliga p?f?ljder. Den som g?r sig skyldig till detta kommer att ?talas i s? stor utstr?ckning som m?jligt.

UTAN BEGR?NSNING AV DET OVANST?ENDE ?R KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL N?GON ANNAN SERVER ELLER PLATS F?R VIDARE REPRODUKTION ELLER OMDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN F?RBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ALLS GARANTERAS ?R DET ENBART I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET.

VALUTAOMR?KNARE

V?xelkurserna ?r baserade p? olika allm?nt tillg?ngliga k?llor och b?r endast anv?ndas som riktlinjer. Kurserna ?r inte bekr?ftade som riktiga, och de faktiska kurserna kan variera. Valutaangivelserna uppdateras inte dagligen. Du rekommenderas att kontrollera datumet p? valutaomr?knaren f?r att se den dag d? valutan senast uppdaterades. Den information som l?mnas genom denna applikation tros vara riktig, men EUROBOOKINGSs koncernbolag och/eller v?ra respektive leverant?rer garanterar inte denna riktighet. N?r du anv?nder informationen i n?got ekonomiskt syfte rekommenderar vi dig att konsultera en kvalificerad yrkesman f?r att kontrollera att v?xelkurserna ?r riktiga. Vi godk?nner inte anv?ndningen av denna information f?r n?got annat syfte ?n din personliga anv?ndning och det ?r uttryckligen f?rbjudet att vidaref?rs?lja, omdistribuera och anv?nda denna information i kommersiella syften.

MEDDELANDEN OM UPPHOVSR?TT OCH VARUM?RKEN

Allt inneh?ll p? denna webbplats ?r: ?2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Med ensamr?tt. EUROBOOKINGS.com L.P. ?r inte ansvarigt f?r inneh?ll p? webbplatser som drivs av andra parter ?n EUROBOOKINGS.com" L.P. "EUROBOOKINGS", ?r ett registrerat varum?rke som tillh? EUROBOOKINGS.com L.P. eller andra av EUROBOOKINGSs koncernbolag i USA och/eller andra l?nder. Andra logotyper och produkt- och f?retagsnamn som n?mns i detta avtal kan vara varum?rken som tillh?r andra ?gare.

ALLM?NT

Denna webbplats drivs av en amerikansk enhet och detta avtal styrs av lagarna i delstaten Washington, USA. Du samtycker h?rmed till den exklusiva r?ttsliga beh?righeten f?r domstolarna i King County, Washington, USA, i alla tvister som h?rr?r fr?n eller uppst?r i samband med anv?ndningen av denna webbplats. Anv?ndning av denna webbplats ?r inte till?ten i n?got r?ttsomr?de d?r inte alla best?mmelser i dessa villkor ?r giltiga, inbegripet, utan begr?nsning, denna paragraf.

Du samtycker till att inget konsortium, partnerskap eller anst?llningsf?rh?llande uppst?r mellan dig och n?got av EUROBOOKINGSs koncernbolag till f?ljd av detta avtal eller anv?ndningen av denna webbplats.

V?rt uppfyllande av detta avtal sker med f?rbeh?ll f?r g?llande lagar och den r?ttsliga g?ngen, och ingenting i detta avtal begr?nsar v?r r?tt att uppfylla beg?randen fr?n r?ttsskipande myndigheter eller andra statliga eller juridiska beg?randen avseende din anv?ndning av denna webbplats eller information som l?mnas till eller inh?mtas av oss med avseende p? s?dan anv?ndning. I den utstr?ckning som det ?r till?tet enligt g?llande lag samtycker du till att v?cka talan eller l?gga fram anspr?k till f?ljd av eller i samband med din ?tkomst eller anv?ndning av denna webbplats inom tv? (2) ?r efter den dag d? detta anspr?k eller denna talan uppstod eller ackumulerades, annars kommer detta anspr?k eller denna talan o?terkalleligt att f?rfalla.

Om n?gon del av detta avtal anses vara ogiltig, olaglig eller overkst?lllig ska giltigheten, lagligheten och verkst?lligheten hos ?terst?ende best?mmelser inte p?verkas eller f?rs?mras p? n?got s?tt. V?r underl?tenhet eller v?rt dr?jsm?l med att verkst?lla n?gon best?mmelse i detta avtal vid n?gon tidpunkt inneb?r inte att vi avst?r v?r r?tt att verkst?lla densamma eller n?gon annan best?mmelse i detta avtal i framtiden.

Detta avtal (och ?vriga villkor som n?mns i det) utg?r den fullst?ndiga ?verenskommelsen mellan dig och oss med avseende p? denna webbplats och den ers?tter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och f?rslag, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss med avseende p? denna webbplats. En tryckt version av detta avtal och eventuella meddelanden som l?mnas i elektronisk form ska vara till?tlig i r?ttsliga eller administrativa f?rfaranden baserade p? eller i samband med detta avtal i samma utstr?ckning och p? samma villkor som andra aff?rsdokument och registreringar som ursprungligen har genererats och bevarats i skriftlig form.

Fiktiva namn p? f?retag, produkter, personer, karakt?rer och/eller data som n?mns p? denna webbplats ?r inte avsedda att representera n?gon verklig person, n?got verkligt f?retag, n?gon verklig produkt eller h?ndelse.

Alla r?ttigheter som inte uttryckligen ges genom detta avtal f?rbeh?lls.

Reviderad December 15, 2013
?2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Med ensamr?tt.


  

Alla spr?k:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'H?tels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακ?? Κρατ?σει? | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonlar? | Hotelreservationer | Rezerv?ri | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Upphovsr?tt ? 2001 - 2020 EUROBOOKINGS. Alla r?ttigheter f?rbeh?llna

Mer eurobookings till din tj?nst

Se till att du f?r veta det senaste och f?r v?ra specialerbjudanden!

狠狠热精品免费视频,久久这里只有精品,国产精品视频在线观看