Norsk
Amerikanske dollar (USD)
Bestill p? nettet eller ring: (800) 745-9784

Avtalevilk?r

1. Servicebeskrivelse

Begreper som brukes i denne avtalen

Begrepene "vi", "oss", "v?r" og "EUROBOOKINGS" henviser til Eurobookings.com L.P., et Delaware-kommandittselskap og/eller v?re datterselskaper og underselskaper, inkludert Travelscape LLC, et Nevada-aksjeselskap ("Travelscape"). Begrepet "du" henviser til kunden som bes?ker nettstedet og/eller gj?r en reservasjon gjennom oss p? dette nettstedet eller gjennom v?re kundeserviceagenter.

Form?let med dette nettstedet

Dette nettstedet er kun for ? hjelpe deg med ? samle inn reiseinformasjon, avgj?re tilgjengelighet av reiserelaterte varer og tjenester, gj?re lovlige reservasjoner eller p? annen m?te utf?re transaksjoner med reiseleverand?rer, og ikke for noen andre form?l.

Dette nettstedet tilbys til deg under forutsetning av at du aksepterer, uten endringer, alle vilk?rene, betingelsene og merknadene som er uttrykt nedenfor (samlet kalt "Avtalen"). Du aksepterer ? v?re bundet av denne avtalen hvis du bes?ker eller bruker dette nettstedet p? noen m?te. I den utstrekning du bestiller reiserelaterte produkter eller tjenester p? dette nettstedet gjennom kundesenteragenter, aksepterer du at denne Avtalen skal gjelde for alle slike transaksjoner. Les denne Avtalen n?ye. Du kan ikke bruke dette nettstedet hvis du ikke aksepterer alle disse vilk?rene og betingelsene.

Kom tilbake til denne siden med jevne mellomrom for ? lese gjennom den mest oppdaterte versjonen av Avtalen. Vi forbeholder oss retten til n?r som helst, etter egen vurdering, ? endre eller p? annen m?te modifisere Avtalen uten varsel, og din fortsatte bruk av dette nettstedet angir aksept av den oppdaterte eller modifiserte Avtalen.

BRUK AV NETTSTEDET

Som et vilk?r for ? kunne bruke dette nettstedet garanterer du at (i) du er minst 18 ?r gammel; (ii) du har juridisk rett til ? inng? juridisk bindende avtaler; (iii) du vil bruke bruke dette nettstedet i samsvar med denne Avtalen; (iv) du vil kun bruke dette nettstedet til ? gj?re lovlige reservasjoner for deg eller for en annen person du har juridisk rett til handle p? vegne av; (v) du vil informere slike personer om vilk?rene og betingelsene som gjelder for reservasjonene du har gjort p? deres vegne, inkludert alle regler og restriksjoner som gjelder dertil; og (vi) all informasjon som du gir p? dette nettstedet, er sannferdig, n?yaktig, aktuell og fullstendig. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skj?nn, ? nekte enhver tilgang til dette nettstedet og tjenestene vi tilbyr, n?r som helst og av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, brudd p? denne Avtalen.

FORBUDTE AKTIVITETER

Innholdet og informasjonen p? dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, pris og tilgjengelighet av reisetjenester), samt infrastrukturen som benyttes for ? levere slikt innhold og slik informasjon, eies av oss eller v?re leverand?rer. Selv om du kan lage begrensede kopier av din reiserute (og relaterte dokumenter) for reiser eller tjenester som bestilles gjennom dette nettstedet, aksepterer du at du ikke p? annen m?te kan modifisere, kopiere, distribuere, overf?re, vise, utf?re, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledet arbeid fra, overf?re eller selge eller videreselge noe informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er innhentet fra eller gjennom dette nettstedet. I tillegg aksepterer du at du ikke kan:

  1. bruke dette nettstedet eller dets innhold til noe kommersielt form?l;
  2. gj?re spekulative, falske eller straffbare reservasjoner eller reservasjoner i forventning om behov;
  3. ?pne, overv?ke eller kopiere innhold eller informasjon fra dette nettstedet ved bruk av roboter, "spidere", "scrapere" eller andre automatiserte metoder eller manuelle prosesser, for noe form?l, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse;
  4. overtre restriksjonene i noen robot-eksklusjonsoverskrifter p? dette nettstedet eller forbig? eller omg? andre tiltak som er iverksatt for ? hindre eller begrense tilgang til dette nettstedet;
  5. gj?re noe som p?tvinger, eller kan p?tvinge, etter v?r vurdering, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning p? v?r infrastruktur;
  6. "dyp-lenke" til noen del av dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, kj?psbanen for reisetjenester) for noen form?l uten uttrykkelig skriftlig tillatelse; eller
  7. "innramme", "avspeile" eller p? annen m?te innlemme noen del av dette nettstedet i et annet nettsted uten skriftlig forh?ndstillatelse fra oss.

REGLER OG RESTRIKSJONER FRA LEVERAND?RER

Tilleggsvilk?r og -betingelser gjelder for reservasjoner og bestillinger av reiserelaterte varer og tjenester som du velger. Les disse tilleggsvilk?rene og -betingelsene n?ye. Du aksepterer ? overholde vilk?r og betingelser for kj?p som p?legges av hvilken som helst leverand?r som du velger ? handle med, inkludert, men ikke begrenset til, betaling av alle bel?p n?r de forfaller og overholdelse av leverand?rens regler og begrensninger med hensyn til tilgjengelighet og bruk av priser, produkter eller tjenester.

Du erkjenner at enkelte leverand?rer som tilbyr visse tjenester og/eller aktiviteter, kan p?legge deg ? signere sin erkl?ring om ansvarsfraskrivelse f?r du deltar i tjenesten og/eller aktiviteten de tilbyr. Du forst?r at alle brudd p? slike leverand?rers regler og restriksjoner kan f?re til annullering av reservasjon(er), at du blir nektet tilgang til det aktuelle reiseproduktet eller tjenestene, at du taper eventuelle penger som er betalt for slike reservasjoner, og/eller at du belastes for alle kostnader vi p?drar oss som et resultat av en slik overtredelse.

Hotellreservasjoner med spesialpriser og flyreiseprodukter med spesialpriser for reiser innenfor EU, leveres av Travelscape.

PERSONVERNPOLICY

Klikk her for ? lese v?r gjeldende personvernpolicy, som ogs? styrer din bruk av dette nettstedet, for ? forst? v?r praksis: Personvernpolicy.

PRISER

Du erkjenner at myndighetene i enkelte land kan p?legge visse tilleggsavgifter (turistskatt osv.) som m? betales lokalt. Du er selv ansvarlig for ? betale slike tilleggsavgifter.

Hotelleverand?rene fakturerer oss, inkludert eventuelle avgifter. Hotelleverand?rene remitterer de aktuelle avgiftene til de aktuelle avgiftsjurisdiksjonene. Restavgiftsbel?pene vi belaster deg i forbindelse med forh?ndsbetalte hotelltransaksjoner, representerer de beregnede transaksjonsavgiftene (som salg og bruk, belegg, romavgift, avgift til det offentlige, merverdiavgift osv.) som vi betaler til hotelleverand?ren i forbindelse med dine hotellreservasjoner. De representerer ikke en samling avgifter fra deg som vi skal remittere til de aktuelle avgiftsmyndighetene. De faktiske avgiftsbel?pene som Travelscape betaler til hotelleverand?rer, kan v?re forskjellig fra restavgiftsbel?pene, avhengig av takster, skattbarhet osv. som gjelder p? tidspunktet v?re kunder faktisk bruker hotellet.

EUROBOOKINGS virker ikke som fellesleverand?r sammen med leverand?ren som vi bestiller eller reserverer v?re kunders reisearrangementer fra. Skattbarhet og riktig avgiftstakst varierer i stor grad fra sted til sted.

FORH?NDSBETALTE HOTELLRESERVASJONER

EUROBOOKINGSs tilsluttede selskap Travelscape forh?ndsforhandler visse rompriser med hoteller. Du autoriserer EUROBOOKINGS til ? gj?re reservasjoner til den totale reservasjonsprisen, som inkluderer romprisen som vises p? nettstedet, pluss restavgifter og honorarer. Du aksepterer at Travelscape belaster kredittkortet ditt med den totale reservasjonsprisen.

Du kan avbestille eller endre den forh?ndsbetalte hotellreservasjonen, men du vil bli belastet med avbestillings- eller endringsgebyr i henhold til reglene og restriksjonene for hotellreservasjonen. Hvis du ikke avbestiller eller endrer reservasjonen f?r avbestillingsperioden som gjelder for hotellet du har reservert p?, som varierer fra hotell til hotell (vanligvis 24 til 72 timer f?r ankomstdato), vil du bli belastet med gjeldende overnattingspriser, restavgifter og honorarer. Hvis du ikke ankommer til den f?rste natten reservasjonen gjelder for, og planlegger ? sjekke inn for de p?f?lgende nettene i reservasjonen, m? du bekrefte reservasjonsendringene med oss senest datoen for den f?rste natten i reservasjonen for ? hindre at reservasjonen kanselleres. Du m? sende refusjonsforesp?rsler for manglende oppm?te eller tidlig utsjekking innen 60 dager etter utsjekking.

Du aksepterer ? betale alle avbestillings- eller endringsgebyrer du p?drar deg. I noen f? tilfeller kan ikke reservasjoner endres eller avbestilles etter at de er gjort, som angitt i reglene og restriksjonene for hotellreservasjonen. Du aksepterer ? f?lge de p?lagte vilk?rene og betingelsene med hensyn til forh?ndsbetalte hotellreservasjoner.

REISEM?L

Nesten alle reiser, inkludert reiser til internasjonale reisem?l, fullf?res uten uhell, men reiser til visse reisem?l kan inneb?re st?rre risiko enn andre. Vi oppfordrer passasjerer til ? sette seg inn i reiseforbud, advarsler, kunngj?ringer og r?d som gis av myndighetene i deres land, f?r bestilling av reiser, spesielt ved reiser til internasjonale reisem?l.

SELV OM VI TILBYR FOR SALG REISER TIL BESTEMTE REISEM?L, FREMSTILLER ELLER GARANTERER VI IKKE AT REISER TIL SLIKE REISEM?L ER TILR?DELIG ELLER UTEN RISIKO, OG VI SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP SOM SKYLDES REISER TIL SLIKE REISEM?L.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM PUBLISERES P? DETTE NETTSTEDET, KAN INNEHOLDE UN?YAKTIGHETER ELLER FEIL, INKLUDERT FEIL PRISER. N?RMERE BESTEMT GARANTERER IKKE EUROBOOKINGS OG DETS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ("EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER") OG TILSLUTTEDE, FELLES-MERKEDE OG/ELLER LENKEDE NETTSIDEPARTNERE SOM VI PROMOTERER REISEPRODUKTER OG -TJENESTER GJENNOM (SAMLET KALT "EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER") FOR N?YAKTIGHETEN TIL, OG FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR, EVENTUELLE FEIL ELLER ANDRE UN?YAKTIGHETER RELATERT TIL INFORMASJON OM OG BESKRIVELSE AV HOTELL, FLYREISE, BIL OG ANDRE REISEPRODUKTER SOM VISES P? DETTE NETTSTEDET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PRISER, FOTOGRAFIER, LISTER OVER HOTELLBEKVEMMELIGHETER, GENERELLE PRODUKTBESKRIVELSER OSV.), SOM I STOR GRAD ER FREMSKAFFET AV DE RESPEKTIVE LEVERAND?RENE. I TILLEGG VIL VI UTTRYKKELIG FORBEHOLDE OSS RETTEN TIL ? KORRIGERE EVENTUELLE PRISFEIL P? NETTSTEDET OG/ELLER I VENTENDE RESERVASJONER SOM ER FORETATT MED EN FEIL PRIS. I SLIKE TILFELLER VIL VI, HVIS TILGJENGELIG, GI DEG MULIGHET TIL ? OPPRETTHOLDE DIN VENTENDE RESERVASJON TIL RIKTIG PRIS, ELLER AVBESTILLE RESERVASJONEN UTEN NOEN GEBYRER.

HOTELLVURDERINGER SOM VISES P? DETTE NETTSTEDET, ER KUN MENT SOM GENERELLE RETNINGSLINJER, OG EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER OG EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER GARANTERER IKKE FORN?YAKTIGHETEN I SLIKE VURDERINGER. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERAND?RER GIR INGEN GARANTI OM TILGJENGELIGHETEN AV SPESIFIKKE PRODUKTER OG TJENESTER. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERAND?RER KAN N?R SOM HELST GJ?RE FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER P? DETTE NETTSTEDET.

EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERAND?RER GIR INGEN GARANTI OM AT INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE P? DETTE NETTSTEDET ER EGNET FOR SPESIELLE FORM?L, OG DET AT PRODUKTER ELLER TJENESTER INKLUDERES ELLER TILBYS P? DETTE NETTSTEDET, INNEB?RER KKE AT EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER ELLER EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER ST?TTER ELLER ANBEFALER SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER. ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERAND?RER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OG FORUTSETNINGER OM AT DETTE NETTSTEDET, DETS SERVERE ELLER ALL E-POST SOM SENDES FRA EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG/ELLER DERES LEVERAND?RER, ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERAND?RER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG FORUTSETNINGER MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE, INKLUDERT ALLE IMPLISITTE GARANTIER OG FORUTSETNINGER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORM?L, RETT OG UKRENKELIGHET.

FLYSELSKAPER, HOTELLER OG ANDRE LEVERAND?RER SOM LEVERER REISER ELLER ANDRE TJENESTER P? DETTE NETTSTEDET, ER UAVHENGIGE KONTRAKT?RER OG IKKE AGENTER FOR ELLER ANSATTE I EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER ELLER EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER, OG EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER OG EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR HANDLINGER, FEIL, UTELATELSER, FREMSTILLINGER, GARANTIER, MISLIGHOLDELSE ELLER UAKTSOMHET FRA SLIKE LEVERAND?RER ELLER FOR PERSONSKADER, D?D, SKADE P? EIENDOM ELLER ANDRE SKADER ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV SLIKT. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER OG EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR IKKE NOE ANSVAR OG VIL IKKE REFUNDERE NOE HVIS DET SKULLE OPPST? FORSINKELSER, KANSELLERINGER, OVERBOOKING, STREIK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE HENDELSER UTENFOR DERES DIREKTE KONTROLL, OG DE HAR IKKE NOE ANSVAR FOR TILLEGGSKOSTNADER, UTELATELSER, FORSINKELSER, OMRUTING ELLER HANDLINGER FRA STYRESMAKTER ELLER MYNDIGHETER.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG/ELLER DERES LEVERAND?RER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP ELLER SKADER SOM ER ET RESULTAT AV, ELLER P? NOEN M?TE KNYTTET TIL, DIN TILGANG TIL, VISNING AV ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL ? KOBLE TIL, VISE ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN TILLIT TIL UTTALELSER SOM VISES P? DETTE NETTSTEDET; EVENTUELLE DATAMASKINVIRUS, INFORMASJON, PROGRAMVARE, LENKEDE NETTSTEDER, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ANSKAFFES GJENNOM DETTE NETTSTEDET; ELLER P? ANNEN M?TE OPPST?R P? GRUNN AV TILGANG TIL, VISNING AV ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET), UANSETT OM DET ER BASERT P? EN TEORI OM FORS?MMELSE, KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, OG SELV OM EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG/ELLER DERES LEVERAND?RER VAR UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Hvis, til tross for begrensningen ovenfor, EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper, EUROBOOKINGS-tilknyttede selskaper eller deres leverand?rer blir funnet ansvarlig for tap eller skade som oppst?r p? grunn av, eller som p? noen m?te er knyttet til, noen av tilfellene som er nevnt ovenfor, skal ikke erstatningsansvaret til EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper, EUROBOOKINGS-tilknyttede selskaper og/eller deres leverand?rer under noen omstendighet samlet overstige det som er st?rst av (a) tjenesteavgiftene du betalte til EUROBOOKINGS eller EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper i forbindelse med slik(e) transaksjon(er) p? dette nettstedet, eller (b) ett hundre dollar (USD 100,00) eller tilsvarende i lokal valuta.

Ansvarsbegrensningen reflekterer risikofordelingen mellom partene. Begrensningene som er spesifisert i dette avsnittet, skal overleve og gjelde selv om et eventuelt begrenset rettsmiddel som er angitt i disse vilk?rene, anses ikke ? oppfylle sitt grunnleggende form?l. Ansvarsbegrensningene som er angitt i disse vilk?rene, gjelder til fordel for EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper, EUROBOOKINGS-tilknyttede selskaper og/eller deres leverand?rer.

SKADESL?SHOLDELSE

Du godtar ? forsvare og sikre EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper, EUROBOOKINGS-tilknyttede selskaper og/eller deres leverand?rer og alle deres ledere, direkt?rer, ansatte og agenter mot alle fordringer, saksgrunnlag, krav, inkassokrav, tap, skader, b?ter, straffer eller andre kostnader eller utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske eller regnskapsmessige godgj?relser, som fremsettes av tredjepart som et resultat av:

  1. din misligholdelse av denne Avtalen eller dokumentene det henvises til her;
  2. din ovetredelse av lover eller trdjeparts rettigheter; eller
  3. din bruk av dette nettstedet.

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet kan inneholde hyperlenker til nettsteder som drives av andre parter enn EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper. Slike hyperlenker er ment kun for referanse. Vi kontrollerer ikke slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innhold, personvern eller annnen praksis p? slike nettsteder. Videre er det ditt ansvar ? ta forholdsregler for ? sikre at lenker du velger eller programvare du laster ned (fra dette nettstedet eller andre nettsteder), er uten virus, ormer, trojanske hester, defekter eller andre ting av destruktiv natur. Det at vi inkluderer hyperlenker til slike nettsteder inneb?rer ikke noen godkjennelse av materialet p? slike nettsteder eller noen tilknytning til operat?rene av slike nettsteder.

PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG P? DETTE NETTSTEDET

All programvare som gj?res tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet ("Programvare"), er opphavsrettslig beskyttet arbeid fra EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper og/eller v?re leverand?rer. Din bruk av slik Programvare er underlagt vilk?rene i lisensavtalen for sluttbrukere, hvis det finnes en, som f?lger med eller er inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). Du kan ikke installere eller bruke noe Programvare som har en vedlagt eller inkludert Lisensavtale hvis du ikke f?rst godtar vilk?rene i Lisensavtalen. For Programvare som er tilgjengelig for nedlasting p? dette nettstedet, og som ikke f?lges av en Lisensavtale, tildeler vi med dette deg, brukeren, en begrenset, personlig og ikke overf?rbar lisens til ? bruke Programvaren til ? vise og p? annen m?te bruke dette nettstedet i samsvar med disse vilk?rene og betingelsene og ikke til noe annet form?l.

V?r oppmerksom p? at all Programvare, inkludert, uten begrensning, all HTML-kode og alle Active X-kontroller p? dette nettstedet, eies av EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper og/eller v?re leverand?rer, og er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale overenskomster. All reproduksjon eller redistribusjon av Programvare er uttrykkelig forbudt og kan f?re til sivile og strafferettslige s?ksm?l. Overtredelser vil straffeforfulgt s? langt det er mulig.

UTEN BEGRENSNING AV DET FOREG?ENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER REDISTRIBUSJON, STRENGT FORBUDT. PROGRAMVAREN HAR BARE GARANTI, HVIS DEN I DET HELE TATT HAR DET, I HENHOLD TIL VILK?RENE I LISENSAVTALEN.

VALUTAOMREGNER

Valutakurser baseres p? offentlig tilgjengelige kilder, og b?r bare brukes som veiledende. Kursene er ikke kontrollert for n?yaktighet, og faktiske kurser kan variere. Valutapriser oppdateres ikke hver dag. Vi anbefaler at du sjekker datoen p? valutaomregningsfunksjonen for ? finne ut n?r den valutaen sist ble oppdatert. Informasjonen som gis av dette programmet, anses for ? v?re n?yaktig, men EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper og/eller v?re leverand?rer garanterer ikke for denne n?yaktigheten. N?r du bruker denne informasjonen til finansielle form?l, anbefaler vi at du konsulterer kvalifiserte fagpersoner for ? kontrollere n?yaktigheten av valutakursene. Vi godkjenner ikke bruk av denne informasjonen til noen andre form?l enn privat bruk, og det er strengt forbudt ? videreselge, redistribuere og bruke denne informasjonen til kommersielle form?l.

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Alt innhold p? dette nettstedet er: ?2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Med enerett. EUROBOOKINGS.com L.P. er ikke ansvarlig for innhold p? nettsteder som drives av andre enn EUROBOOKINGS.com L.P. "EUROBOOKINGS", er et registrert varemerke for EUROBOOKINGS.com L.P. eller andre selskaper i EUROBOOKINGS-gruppen i USA og/eller andre land. Andre logoer og produkt- og firmanavn som nevnes her, kan v?re varemerker for sine respektive eiere.

GENERELT

Dette nettstedet drives av en amerikansk enhet, og denne Avtalen er underlagt lovene i staten Washington, USA. Du samtykker herved til eksklusiv jurisdiksjon fra rettskretser i King County, Washington, USA, i alle uoverensstemmelser som m?tte oppst? fra eller i forbindelse med bruken av dette nettstedet. Bruk av dette nettstedet i rettskretser som ikke tillater iverksettelse av alle bestemmelsene i disse vilk?rene og betingelsene, godkjennes ikke, inkludert, uten begrensning, denne paragrafen.

Du samtykker i at denne Avtalen eller bruk av dette nettstedet ikke inneb?rer noe samarbeid, partnerskap eller ansettelsesforhold mellom deg og noen av EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper.

V?r h?ndhevelse av denne Avtalen er underlagt eksisterende lover og juridiske prosesser, og ikke noe i denne Avtalen begrenser v?r rett til ? overholde rettslige anmodninger eller andre regjerings- eller juridiske anmodninger eller krav relatert til din bruk av dette nettstedet eller informasjon gitt eller samlet inn av oss med hensyn til slik bruk. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning samtykker du i at et krav eller saksgrunnlag som oppst?r fra eller i forbindelse med din tilgang til eller bruk av dette nettstedet, skal frafalles ugjenkallelig hvis det ikke fremsettes innen to (2) ?r fra datoen et slikt krav eller grunnlag oppstod eller ble akkumulert.

Hvis en del av denne Avtalen blir ansett som ugyldig, ulovlig eller ikke gjennomf?rbar, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomf?rbarheten til de gjenv?rende bestemmelsene ikke p?virkes eller svekkes. Hvis vi p? et tidspunkt ikke h?ndhever eller forsinker h?ndheving av en bestemmelse i denne Avtalen, frafaller ikke v?r rett til senere ? h?ndheve den samme eller andre bestemmelser.

Denne Avtalen (og alle andre vilk?r og betingelser det henvises til her), utgj?r den fullstendige avtalen mellom deg og oss med hensyn til dette nettstedet, og den gjelder foran alle tidligere eller midlertidige kommunikasjoner og forslag, elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss med hensyn til dette nettstedet. En trykt versjon av denne Avtalen og av eventuelle merknader som er gitt i elektronisk form, skal v?re tillatt i rettslige eller administrative prosesser som er basert p? eller relatert til denne Avtalen, i samme grad og underlagt de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og fortegnelser som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Fiktive navn p? selskaper, produkter, personer, karakterer og/eller data som nevnes p? dette nettstedet, representerer ikke noen virkelige individer, selskaper, produkter eller hendelser.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig tildeles her, er forbeholdt.

Revidert 15 desember 2013
?2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Med enerett.


  

Alle spr?k:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'H?tels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακ?? Κρατ?σει? | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonlar? | Hotelreservationer | Rezerv?ri | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Copyright ? 2001 - 2020 Eurobookings. Alle rettigheter forbeholdt.

Flere eurobookings for deg

Hold deg oppdatert om nyheter og spesialtilbud!

狠狠热精品免费视频,久久这里只有精品,国产精品视频在线观看