Magyar
U.S.A. dollár (USD)
Foglaljon online vagy telefonon (800) 745-9784

Szerz?dési feltételek

1. Szolgáltatási k?r

Jelen Megállapodásban használt fogalmak

?Mi”, ?minket”, ?miénk” és ?EUROBOOKINGS”: az Eurobookings.com L.P.-re vonatkoznak, amely egy Delaware állambeli betéti társaság (limited partnership) és/vagy leányvállalatainkra és kapcsolt vállalatainkra, ideértve a Travelscape LLC-t, amely egy nevadai korlátolt felel?sség? társaság (limited liability company) (?Travelscape”). ??n”: a webhelyre látogató és/vagy e Webhelyen rajtunk keresztül vagy ügyfélszolgálati képvisel?inken keresztül foglalást kezdeményez? ügyfél.

E Webhely célja

E Webhely kizárólag utazással kapcsolatos információk gy?jtésével, az utazással kapcsolatos termékek és szolgáltatások elérhet?ségének meghatározásával, jogszer? foglalással vagy utaztatókkal t?rtén? más jelleg? üzletk?téssel kapcsolatos segítség nyújtása, és nem pedig más célból j?tt létre.

E Webhely kizárólag valamennyi, az alábbiakban r?gzített feltétel és tájékoztató (együttesen: a ?Megállapodás”) változatlan formában t?rtén? elfogadása esetén használható. E Webhelyhez való, bármely formában t?rtén? hozzáférés vagy annak használata esetén ?n vállalja, hogy ?nre nézve jelen Megállapodás k?telez? érvény?. Amennyiben ?n bármely utazással kapcsolatos terméket vagy szolgáltatást foglal e Webhelyen ügyfélszolgálati munkatársainkon keresztül, ?n vállalja, hogy jelen Megállapodás valamennyi ilyen ügyletre vonatkozik. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Megállapodást. Ha nem fogadja el valamennyi feltételt, kérjük, ne használja e Webhelyet.

Kérjük, id?nként térjen vissza erre az oldalra, és olvassa el jelen Megállapodás legújabb verzióját. Fenntartjuk annak jogát, hogy saját belátásunk szerint, el?zetes értesítés nélkül bármikor módosítsuk vagy más módon megváltoztassuk jelen Megállapodást, és ha továbbra is hozzáfér e Webhelyhez, vagy használja e Webhelyet, az azt jelenti, hogy ?n elfogadja a megváltoztatott vagy módosított Megállapodást.

A WEBHELY HASZNáLATA

e Webhely használatának feltételeként ?n szavatolja, hogy (i) legalább 18 éves; (ii) rendelkezik a megfelel? jogi cselekv?képességgel ahhoz, hogy k?telez? érvény? jogi k?telezettséget vállaljon; (iii) e Webhelyet jelen Megállapodással ?sszhangban használja fel; (iv) e Webhelyet kizárólag saját maga vagy más olyan személy részére t?rtén? jogszer? foglalásokra használja, akinek nevében jogszer?en eljárhat; (v) tájékoztatja ezen más személyeket az ?sszes olyan feltételr?l, t?bbek k?z?tt az alkalmazandó ?sszes szabályról és korlátozásról, amelyek az ?n által a nevükben tett foglalásokra vonatkoznak; továbbá (vi) az ?n által e Webhelyen megadott ?sszes információ valós, pontos, helyes és teljes. Fenntartjuk azon jogunkat, hogy saját d?ntésünk alapján bárki számára, bármikor, bármely okból – ideértve, t?bbek k?z?tt jelen Megállapodás megszegését –, megtagadjuk a hozzáférést e Webhelyhez és az általunk kínált szolgáltatásokhoz.

TILTOTT TEVéKENYSéGEK

Az e Webhelyen található tartalom és információ (t?bbek k?z?tt, de nem kizárólagosan az ár és az utazási szolgáltatások elérhet?sége), valamint az ilyen tartalom vagy információ nyújtásához felhasznált infrastruktúra a mi, illetve szállítóink és szolgáltatóink tulajdonát képezi. Noha ?n korlátozott számban másolatot készíthet az e Webhelyen keresztül lefoglalt utazások vagy szolgáltatások útvonaláról (és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról), ?n elfogadja, hogy az e Webhelyt?l vagy e Webhelyen keresztül beszerzett információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, terjesztheti, továbbíthatja, jelenítheti meg, adhatja el?, reprodukálhatja, adhatja ki, adhatja licencbe, hozhat létre bel?lük származtatott m?veket, továbbíthatja, értékesítheti, vagy viszontértékesítheti. Ezen kívül ?n vállalja, hogy:

  1. nem használja fel e Webhelyet vagy annak tartalmát kereskedelmi célokra;
  2. nem tesz spekulatív, hamis vagy csalárd jelleg? foglalást, illetve kereslet n?vekedésére számítva végzett foglalást;
  3. kifejezett írásos engedélyünk nélkül sem robotot, sem spidert, sem scrapert, továbbá egyéb automatizált eszk?zt, illetve manuális folyamatot nem alkalmaz e Webhely tartalmaihoz vagy információihoz t?rtén? hozzáférés, illetve ezek figyelemmel kísérése vagy másolása céljára;
  4. nem sérti meg e Webhely robotok kizárását célzó fejléceiben lév? korlátozásokat, és nem kerüli meg vagy játssza ki azokat az egyéb intézkedéseket, amelyek célja az e Webhelyhez t?rtén? hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása;
  5. nem tesz olyan lépést, amely megítélésünk szerint ésszer?tlenül vagy aránytalanul nagy terhet jelent, vagy jelenthet infrastruktúránkra;
  6. semmilyen célból nem alkalmaz k?zvetlen weboldal címzést (deep-link) e Webhely bármely részéhez (t?bbek k?z?tt beleértve bármilyen utazási szolgáltatáshoz tartozó vásárlási útvonalat is), kifejezett írásos engedélyünk nélkül; vagy
  7. e Webhely egyetlen részét sem fogja keretben (frame) megjelentetni vagy tükr?zni (mirror), vagy más módon e Webhely bármely részét egy másik webhelyen megjeleníteni el?zetes írásos engedélyünk nélkül.

SZáLLíTóKRA VONATKOZó SZABáLYOK

Kül?n feltételek alkalmazandók az utazással kapcsolatban ?n által kiválasztott áruk és szolgáltatások lefoglalására és megvásárlására. Kérjük, alaposan olvassa át ezeket a kül?n feltételeket. ?n vállalja, hogy betartja bármely olyan szállító által megállapított vásárlásra vonatkozó feltételeket, akivel szerz?dni kíván, t?bbek k?z?tt esedékességkor kifizet minden ?sszeget, és a szállítónak a viteldíjak, a termékek vagy szolgáltatások elérhet?ségére és használatára vonatkozó szabályzatát és korlátozásait is betartja.

?n tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket kínáló szállítók arra kérhetik, hogy írja alá felel?sség kizárási nyilatkozatukat az általuk kínált szolgáltatásban és/vagy tevékenységben t?rtén? részvételt megel?z?en. ?n tudomásul veszi, hogy bármely ilyen szállítói üzletszabályzat vagy korlátozás bárminem? megsértése az ?n foglalásának/foglalásainak t?rléséhez, a vonatkozó utazással kapcsolatos termékek vagy szolgáltatások igénybevételének megtagadásához, a foglalás(ok)ra már kifizetett bármilyen ?sszeg lefoglalásához vezethet, és/vagy számláját megterhelhetjük a részünkr?l az ilyen szabálysértés k?vetkeztében felmerült minden k?ltséggel.

Speciális díjtételekkel kalkulált foglalások és Európai Uniós célállomásokra t?rtén?, speciális tarifájú légi utazások a Travelscape-nél érhet?k el.

ADATVéDELMI SZABáLYZAT

A jelenleg érvényes, e Webhely használatával kapcsolatban irányadó Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez és az általunk alkalmazott gyakorlat megismeréséhez kérjük, kattintson ide: Adatvédelmi szabályzat.

áRAK

?n tudomásul veszi, hogy bizonyos országok hatóságai további adókat (idegenforgalmi adót stb.) vethetnek ki, amelyeket helyben kell megfizetni. E további adók megfizetéséért kizárólag ?n felel.

A szállodai szolgáltatók az esetlegesen felmerül? adókat kiszámlázzák felénk. A szállodai szolgáltatók a vonatkozó adókat a megfelel? adókat kivet? államok felé fizetik meg. Az adó-visszatérítési díjak, amelyeket az el?re fizetett szállodai tranzakciók után számítunk fel, a becsült tranzakciós adót fejezik ki, (pl. forgalmi és használati adót, foglalási adót, szobaadót, j?vedéki adót, áfát stb.) amit a szállítói szolgáltatóknak fizetünk az ?n szállodai foglalásaival kapcsolatban. Nem jelentik olyan adók ?nt?l t?rtén? beszedését, amelyet a vonatkozó adóhatóságoknak kellene megfizetnünk. A Travelscape részér?l a szállodai szolgáltatóknak ténylegesen kifizetett adó eltérhet az adó-visszatérítési díjak ?sszegét?l, a szálloda ügyfelünk részér?l t?rtén? tényleges használata id?pontjában érvényes kulcsoktól, adók?telezettségt?l stb. függ?en.

Az EUROBOOKINGS nem azon szállító társszállítójaként jár el, akinél ügyfeleink utazási igényeinek kielégítése céljából foglalást végzünk. Az adók?telezettség és a megfelel? adókulcs az adott helyt?l függ?en nagymértékben eltérhet.

EL?RE FIZETETT SZáLLODAI FOGLALáSOK

Az EUROBOOKINGS kapcsolt vállalata, a Travelscape a szállodákkal el?re letárgyalja a szállodákkal bizonyos szobák tarifáit. ?n meghatalmazza az EUROBOOKINGS-t, hogy a teljes foglalási díj alapján végezzen foglalást, amely magában foglalja a szobának a Webhelyen feltüntetett árát, valamint az adó-visszatérítési díjakat és a szolgáltatási díjakat. ?n hozzájárul ahhoz, hogy a Travelscape a teljes foglalási díjat hitelkártyájára terhelje.

El?re fizetett szállodai foglalását lemondhatja vagy módosíthatja, a foglalásra vonatkozó üzletszabályzatban vagy korlátozásokban jelzett lemondási vagy módosítási díjat azonban felszámítjuk. Amennyiben foglalását nem a foglalása szerinti szállodára vonatkozó lemondási szabályzatban meghatározott id?pont el?tt mondja le, vagy módosítja (amely rendszerint az érkezésének dátumát 24 – 72 órával megel?z? id?pont), akkor egy éjszakára vonatkozó szobadíjat, adó-visszatérítési díjakat és szolgáltatási díjakat számítunk fel. Amennyiben nem érkezik meg a foglalásban jelzett els? éjszakáig, és a foglalásban szerepl? k?vetkez? napra tervezi a bejelentkezést, ahhoz, hogy foglalását ne t?r?ljük, legkés?bb a foglalásban szerepl? els? éjszaka dátuma szerinti napon jeleznie kell nekünk a foglalás módosítását. A szoba el nem foglalása vagy korábbi kijelentkezés esetén visszatérítési igényét a kijelentkezését k?vet? 60 napon belül nyújthatja be.

?n vállalja, hogy az ?n esetében felmerül? lemondási és módosítási díjat megfizeti. Bizonyos esetekben a foglalásokat utólagosan nem lehet módosítani vagy t?r?lni, a szállodai foglalásra vonatkozó üzletszabályzatban és korlátozásokban jelzettek alapján. ?n vállalja, hogy betartja azokat a feltételeket, amelyek az ?n által el?re fizetett szállodai foglalásokra vonatkoznak.

úTI CéLOK

Bár a legt?bb utazás, a nemzetk?zi úti célokat is beleértve, zavartalanul zajlik le, bizonyos célállomások nagyobb kockázattal járhatnak, mint mások. Arra kérjük az utasokat, hogy az utazás lefoglalása el?tt, kül?n?sen nemzetk?zi úti célok esetén tekintsék át a kormányuk által kiadott tilalmakat, figyelmeztetéseket, bejelentéseket és tanácsokat.

AZZAL, HOGY BIZONYOS CéLáLLOMáSOKRA SZóLó UTAZáST KíNáLUNK éRTéKESíTéSRE, NEM TESZüNK OLYAN éRTELM? NYILATKOZATOT, ILLETVE NEM SZAVATOLJUK AZT, HOGY AZ ILYEN CéLPONTOKBA T?RTéN? UTAZáS TANáCSOS VAGY KOCKáZATMENTES LENNE, éS NEM FELELüNK AZ ILYEN CéLáLLOMáSOKRA T?RTéN? UTAZáSBóL ESETLEGESEN ERED? KáROKéRT VAGY VESZTESéGEKéRT.

A FELEL?SSéG KORLáTOZáSA

A WEBOLDALON K?ZZéTETT INFORMáCIóK, SZOFTVEREK, TERMéKEK éS SZOLGáLTATáSOK T?BBEK K?Z?TT AZ áRRAL KAPCSOLATOS PONTATLANSáGOKAT VAGY HIBáKAT TARTALMAZHATNAK. AZ EUROBOOKINGS, LEáNYVáLLALATAI éS KAPCSOLT VáLLALATAI (AZ ?EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK”) éS A TáRSULT, TáRSMáRKáJú éS/VAGY KAPCSOLóDó WEBOLDALLAL RENDELKEZ? PARTNEREK, AMELYEKEN KERESZTüL UTAZáSSAL KAPCSOLATOS TERMéKEK éRTéKESíTéSéT TáMOGATJUK (EGYüTTESEN: AZ ?EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI”) KüL?N?SEN NEM GARANTáLJáK AZ E WEBHELYEN ISMERTETETT SZáLLODáK, LéGI éS HAJóUTAK, GéPKOCSIK éS EGYéB TERMéKEKKEL KAPCSOLATOS INFORMáCIóK éS LEíRáSOK PONTOSSáGáT (IDEéRTVE, DE NEM KIZáRóLAGOSAN AZ áRAKAT, A FéNYKéPEKET, A SZáLLODA FELSZERELTSéGéNEK FELSOROLáSáT éS AZ áLTALáNOS TERMéKLEíRáSOKAT STB.), AMELY INFORMáCIóK T?BBSéGéT A MEGFELEL? SZáLLíTóK BIZTOSíTJáK, éS KIZáRJáK E FENTIEKKEL KAPCSOLATOS HIBáK VAGY EGYéB PONTATLANSáGOK MIATTI FELEL?SSéGET. TOVáBBá, KIFEJEZETTEN FENNTARTJUK ANNAK JOGáT, HOGY WEBHELYüNK?N KIJAVíTSUNK MINDEN áRRAL KAPCSOLATOS HIBáT éS/VAGY HELYTELEN áRON VéGZETT, FüGG?BEN LéV? FOGLALáST. ILYEN ESETBEN, AMENNYIBEN LEHETSéGES, FELAJáNLJUK ?NNEK A FüGG?BEN LéV? FOGLALáS FENNTARTáSáT A HELYES áRON, VAGY KüL?N DíJ FELSZáMíTáSA NéLKüL T?R?LJüK FOGLALáSáT.

A SZáLLODáKNAK AZ E WEBHELYEN BEMUTATOTT BESOROLáSA CSAK áLTALáNOS úTMUTATóUL SZOLGáL, éS AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK éS AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI NEM GARANTáLJáK AZ OSZTáLYOZáS PONTOSSáGáT. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI éS MEGFELEL? SZáLLíTóIK NEM GARANTáLJáK A KONKRéT TERMéKEK éS SZOLGáLTATáSOK ELéRHET?SéGéT. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI éS MEGFELEL? SZáLLíTóIK BáRMIKOR T?KéLETESíTHETIK éS/VAGY MóDOSíTHATJáK E WEBHELYET.

AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI éS MEGFELEL? SZáLLíTóIK NEM TESZNEK SEMMILYEN NYILATKOZATOT AZ E WEBHELYEN LéV? INFORMáCIóK, SZOFTVEREK, TERMéKEK éS SZOLGáLTATáSOK BáRMILYEN CéLRA VALó ALKALMASSáGáRóL, éS E WEBHELYRE BáRMILYEN TERMéK VAGY SZOLGáLTATáS FELVéTELE VAGY ITT T?RTéN? KíNáLATA NEM JELENTI AZT, HOGY AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK VAGY AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI AZ ILYEN TERMéKEKET VAGY SZOLGáLTATáSOKAT JóVáHAGYJA VAGY AJáNLJA. MINDEN ILYEN INFORMáCIó, SZOFTVER, TERMéK éS SZOLGáLTATáS ADOTT áLLAPOTáBAN KERüL ISMERTETéSRE, BáRMIFéLE GARANCIA NéLKüL. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI éS MEGFELEL? SZáLLíTóIK EZENNEL KIZáRNAK MINDEN OLYAN GARANCIáT éS FELTéTELT, AMELY SZERINT E WEBHELY, ANNAK SZERVEREI, ILLETVE AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI éS/VAGY MEGFELEL? SZáLLíTóIK áLTAL KüLD?TT E-MAILEK VíRUSOKTóL VAGY MáS KáROS ELEMEKT?L MENTESEK. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI éS MEGFELEL? SZáLLíTóIK EZENNEL KIZáRNAK MINDEN GARANCIáT éS FELTéTELT AZ ILYEN INFORMáCIóKKAL, SZOFTVEREKKEL, TERMéKEKKEL éS SZOLGáLTATáSOKKAL KAPCSOLATBAN, BELEéRTVE A FORGALOMKéPESSéGRE, KIELéGíT? MIN?SéGRE, AZ ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA, JOGCíMRE éS A JOGSéRTéS KIZáRáSáRA VONATKOZó MINDEN FELTéTELEZETT GARANCIáT éS FELTéTELT.

AZ EZEN A WEBHELYEN UTAZáSI VAGY EGYéB SZOLGáLTATáSOKAT NYúJTó LéGI FUVAROZóK, SZáLLODáK éS EGYéB SZáLLíTóK FüGGETLEN VáLLALKOZóK, éS AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOKNAK, EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAINAK NEM MEGBíZOTTAI VAGY ALKALMAZOTTAI. TOVáBBá AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK VAGY AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI NEM FELELNEK BáRMELY ILYEN SZáLLíTó CSELEKMéNYEIéRT, HIBáIéRT, MULASZTáSAIéRT, NYILATKOZATAIéRT, GARANCIáIéRT, JOGSéRTéSEIéRT, GONDATLANSáGáéRT, VAGY AZ EZEKB?L ERED? BáRMILYEN SZEMéLYI SéRüLéSéRT, HALáLESETéRT, VAGYONI KáRéRT, ILLETVE AZ EZEKB?L ERED? MáS VESZTESéGéRT VAGY K?LTSéGEKéRT. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK éS AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI NEM TARTOZNAK FELEL?SSéGGEL éS KáRTéRíTéSI K?TELEZETTSéGGEL BáRMILYEN KéSEDELEM, LEMONDáS, TúLFOGLALáS, SZTRáJK, VIS MAJOR VAGY EGYéB, A K?ZVETLEN ELLEN?RZéSI K?RüK?N KíVüL áLLó OKOK ESETéN, éS NEM TARTOZNAK FELEL?SSéGGEL SEMMILYEN T?BBLETK?LTSéGéRT, MULASZTáSéRT, KéSEDELEMéRT, áTIRáNYíTáSéRT VAGY BáRMILYEN KORMáNY VAGY HATóSáG CSELEKMéNYEIéRT SEM.

AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI éS/VAGY MEGFELEL? SZáLLíTóIK SEMMILYEN ESETBEN SEM TARTOZNAK FELEL?SSéGGEL SEMMILYEN K?ZVETLEN, K?ZVETETT, BüNTET? JELLEG?, ESETI, KüL?NLEGES VAGY K?VETKEZMéNYES KáRéRT VAGY VESZTESéGéRT, AMELY E WEBHELY ELéRéSéB?L, MEGJELENíTéSéB?L VAGY HASZNáLATáBóL ERED, VAGY AZZAL BáRMILYEN MóDON KAPCSOLATOS, VAGY E WEBHELY KéSEDELMES ELéRéSéB?L, MEGJELENíTéSéB?L, HASZNáLATáBóL, ILLETVE ELéRHETETLENSéGéB?L, MEGJELENíTHETETLENSéGéB?L VAGY HASZNáLHATATLANSáGáBóL ERED, (IDEéRTVE, DE NEM KIZáRóLAGOSAN AZ E WEBHELYEN MEGJELEN? VéLEMéNYEKRE T?RTéN? HAGYATKOZáST; SZáMíTóGéPES VíRUSOKAT, INFORMáCIóKAT, SZOFTVERT, KAPCSOLóDó WEBOLDALAKAT, VAGY AZ E WEBHELYEN KERESZTüL BESZERZETT TERMéKET VAGY SZOLGáLTATáSOKAT; VAGY AMELYEK EGYéBKéNT E WEBHELY ELéRéSéB?L, MEGJELENíTéSéB?L, HASZNáLATáBóL SZáRMAZNAK), FüGGETLENüL ATTóL, HOGY HANYAGSáG TEóRIáJA, SZERZ?DéSES, VéTKES CSELEKMéNYB?L ERED?, SZIGORú FELEL?SSéG VAGY EGYEBEK ALAPJáN MERüLNEK FEL, MéG AKKOR IS, HA AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZó VáLLALATOK, EUROBOOKINGS TáRSULT VáLLALKOZáSAI éS/VAGY A MEGFELEL? SZáLLíTóK TáJéKOZTATáST KAPTAK E KáROK LEHET?SéGéR?L.

Ha a fenti korlátozások ellenére az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok, az EUROBOOKINGS társult vállalkozásai vagy megfelel? szállítói felel?snek bizonyulnak olyan veszteség vagy kár esetén, amely a fentiekb?l ered vagy azzal kapcsolatos, akkor az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok, az EUROBOOKINGS társult vállalkozásai és/vagy megfelel? szállítói felel?ssége ?sszességében nem haladja meg (a) az ?n által az EUROBOOKINGS-nek vagy az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok részére e webhelyen lév? tranzakcióval/tranzakciókkal kapcsolatban fizetett szolgáltatási díjakat, vagy (b) egyszáz dollárt ($100,00) vagy annak helyi valutára átszámított ?sszegét, attól függ?en, hogy ezek k?zül melyik a nagyobb ?sszeg.

A felel?sség korlátozása a felek k?z?tti kockázatmegosztást tükr?zi. Az e szakaszba foglalt korlátozás hatályban marad és alkalmazandó, még akkor is, ha a jelen feltételekben meghatározott korlátozott jogorvoslat alapvet? célját nem éri el. Az e feltételekben r?gzített felel?sségkorlátozás átszáll az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatokra, az EUROBOOKINGS társult vállalkozásaira, és/vagy megfelel? szállítóira.

KáRTALANíTáS

?n vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatokat, az EUROBOOKINGS társult vállalkozásait és/vagy a megfelel? szállítóit és bármelyik tisztségvisel?jüket, igazgatóikat, alkalmazottaikat és megbízottaikat bármely harmadik fél általi igény, kereset, k?vetelés, kárigény megállapítása, veszteség, kár, bírság, k?tbér, vagy bármiféle, vagy bármilyen jelleg? egyéb k?ltség és kiadás tekintetében és erejéig, t?bbek k?z?tt beleértve az alábbi ésszer? jogi és számviteli k?ltségeket is, amely igényekkel harmadik fél lép fel az alábbiak k?vetkeztében:

  1. jelen Megállapodás vagy az ebben hivatkozott dokumentumok megsértése az ?n részér?l;
  2. bármilyen t?rvény vagy harmadik fél jogainak megsértése az ?n részér?l; vagy
  3. e Webhely ?n általi használata.

HARMADIK FELEK OLDALAIRA MUTATó HIVATKOZáSOK

E webhely hiperhivatkozásokat tartalmazhat az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatokon kívüli felek által m?k?dtetett webhelyekre. Az ilyen hiperhivatkozások csak az ?n tájékoztatására szolgálnak. Nem ellen?rizzük az ilyen webhelyeket, és nem felelünk ezek tartalmáért, adatvédelmükért vagy e webhelyek más gyakorlatáért. ?nnek kell továbbá óvintézkedéseket tennie annak biztosítására, hogy bármilyen linket is választ vagy bármilyen szoftvert is t?lt le (err?l a Webhelyr?l vagy más webhelyekr?l), az mentes legyen olyan elemekt?l, mint pl. vírusok, férgek, ún. trójai programok, hibák és más kártev?k. Az ilyen weboldalakra átvezet? hiperhivatkozások felvétele nem jelenti az ilyen weboldalakon lév? anyag jóváhagyását, vagy bármilyen társulást azok fenntartóival.

AZ E WEBHELYEN ELéRHET? SZOFTVEREK

Az e weboldalról let?lthet? bármely szoftver (?Szoftver”) az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok és/vagy megfelel? szállítóik szerz?i jogi védelem alatt álló munkája. Az ilyen Szoftver ?n általi felhasználását a végfelhasználói licencszerz?dés feltételei szabályozzák, amelyek (adott esetben) a Szoftver mellett vagy a Szoftverben találhatóak meg (?Licencszerz?dés”). Csak akkor telepíthet vagy használhat fel bármilyen Szoftvert, amelyhez Licencszerz?dés van mellékelve, vagy ilyen szerz?dést tartalmaz, ha el?bb vállalja a Licencszerz?dés feltételeinek betartását. A Licencszerz?déssel nem kísért bármilyen, e Webhelyr?l let?lthet? Szoftver esetében ezennel ?nnek, a felhasználónak, személyes, át nem ruházható licencet nyújtunk a Szoftver használatára kizárólag az e webhely megtekintése és egyéb módon való felhasználása céljából ezen üzletszabályzat szerint.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy e Webhelyen lév? minden Szoftver, korlátozás nélkül beleértve minden HTML-kódot és Active X-vezérlést is, az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok és/vagy megfelel? szállítóink tulajdona, amelyeket szerz?i jog oltalmaz és nemzetk?zi szerz?désben r?gzített rendelkezések védenek. Tilos a Szoftver bármilyen reprodukálása vagy viszonteladóként való terjesztése, és ez súlyos polgári és büntet?jogi felel?sséget vonhat maga után. A t?rvénysért?ket a jog a legsúlyosabb büntetéssel sújtja.

A FENTIEK KORLáTOZáSA NéLKüL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER BáRMILYEN MáS KISZOLGáLóRA T?RTéN? áTMáSOLáSA, ILLETVE BáRMELY MáS KISZOLGáLóN T?RTéN? REPRODUKáLáSA, VAGY ANNAK TOVáBBI REPRODUKáLáS, ILLETVE TERJESZTéS CéLJáBóL T?RTéN? áTHELYEZéSE. A SZOFTVERRE CSAK A LICENCSZERZ?DéS FELTéTELEI SZERINTI GARANCIA VONATKOZIK (FELTéVE, HOGY LéTEZIK ILYEN GARANCIA).

VALUTAáTSZáMíTó

A valutaárfolyamok kül?nb?z? nyilvánosan hozzáférhet? forrásokon alapulnak, és csak tájékoztató jelleg?ek. Az árfolyamok pontosságát nem ellen?rizzük, és a tényleges árfolyamok változhatnak. Az árfolyamadatok nincsenek minden nap frissítve. Ellen?rizze a valutaátváltó dátumát, így megtudhatja, hogy az adott árfolyamot mely napon frissítették utoljára. A jelen alkalmazásban szerepl? adatok pontosnak tekinthet?k, az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok és/vagy megfelel? szállítóink azonban nem szavatolják, illetve garantálják azok pontosságát. Ezen adatok pénzügyi célból t?rtén? felhasználása esetén azt javasoljuk, hogy az árfolyamok pontosságának ellen?rzéséhez képzett szakért? segítségét vegyék igénybe. Ezen adatok felhasználását csak személyes célokra engedélyezzük, és kifejezetten tilos ezek kereskedelmi célú viszontértékesítése, további terjesztése és felhasználása.

SZERZ?I JOGI éS MáRKAVéDJEGY-TáJéKOZTATóK

E weboldalon minden tartalom jogvédett: ?2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Minden jog fenntartva. Az EUROBOOKINGS.com L.P. nem felel olyan weboldalakon lév? tartalmakért, amelyeket nem az EUROBOOKINGS.com L.P. üzemeltet. Az ?EUROBOOKINGS”, az EUROBOOKINGS.com L.P. vagy az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó más vállalatok márkavédjegyei vagy az Egyesült államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. A Webhelyen említett egyéb emblémák, termékek és társaságok nevei a megfelel? tulajdonosaik védjegyei lehetnek.

áLTALáNOS RENDELKEZéSEK

E Webhelyet egy amerikai jogi személy m?k?dteti, és jelen Megállapodást az Egyesült államok Washington államának t?rvényei szabályozzák. ?n ezennel elfogadja az USA Washington állam, King megye bíróságainak kizárólagos joghatóságát és helyszínét az e Webhely használatából ered? vagy ezzel kapcsolatos minden jogvitában. E webhely felhasználása nem engedélyezett egyetlen olyan joghatóság területén sem, amely nem biztosítja ezen üzletszabályzatban szerepl? valamennyi rendelkezés hatályosságát, beleértve (de nem kizárólagosan) a jelen bekezdést is.

?n tudomásul veszi, hogy ?n és a az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó egyetlen vállalat k?z?tt sem j?n létre k?z?s vállalkozás, partnerség vagy munkaviszony jelen Megállapodás eredményeként vagy e webhely használatából ered?en.

Részünkr?l e szerz?dés teljesítése a hatályos t?rvényekt?l és jogi eljárástól függ, és jelen Megállapodásban foglaltak nem korlátozzák azon jogunkat, hogy megfeleljünk a rendészeti, más kormányzati szerv kéréseinek vagy el?írásainak, vagy azon jogi igényeknek, illetve el?írásoknak, melyek e Webhely ?n által t?rtén? felhasználására, illetve olyan adatokra vonatkoznak, amelyeket ?n e Webhely felhasználása során részünkre megad, illetve amelyeket ezen használat során ?sszegy?jtünk. Amennyire az alkalmazandó jogszabályok erre lehet?séget adnak, ?n vállalja, hogy bármely kárigényt vagy kereseti jogalapot, amely e Webhely eléréséb?l vagy használatából ered e kárigény vagy kereset keletkezését?l vagy felmerülését?l számított két (2) éven belül benyújt, vagy arról végleg lemond.

Amennyiben jelen Megállapodás bármely része érvénytelennek, t?rvényellenesnek, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az a jelen Megállapodás t?bbi rendelkezésének érvényességét, t?rvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja vagy korlátozza. Ha elmulasztjuk jelen Megállapodás bármely rendelkezésének érvényesítését vagy késedelmesen érvényesítjük azt, ez nem jelenti ugyanezen vagy más rendelkezés(ek) j?v?beni érvényesítésére vonatkozó jogunk feladását.

Jelen Megállapodás (és az ebben hivatkozott bármely más feltétel) a teljes megállapodást képezi ?n és mi k?z?ttünk e Webhely tárgyában, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy ezzel egyidej? tájékoztatást és javaslatot, függetlenül attól, hogy az elektronikus úton, szóban vagy írásban került-e átadásra ?n és mi k?z?ttünk e Webhely tárgyában. Jelen Megállapodás és az elektronikus formában k?z?lt bármilyen tájékoztató nyomtatott változata a jelen Megállapodással kapcsolatos vagy ezen alapuló bírósági vagy k?zigazgatási eljárás során ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel benyújtható, mint az eredetileg nyomtatott formában készült és nyilvántartott más üzleti dokumentumok és iratok.

Az e Webhelyen fiktív néven említett társaságok, termékek, személyek, szerepl?k és/vagy adatok nem képviselnek valós személyeket, társaságokat, termékeket vagy eseményeket.

Az itt kifejezetten nem biztosított valamennyi jogot fenntartjuk.

Módosítva December 15, 2013
?2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Minden jog fenntartva.


  

Ezeken a nyelveken:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'H?tels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακ?? Κρατ?σει? | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonlar? | Hotelreservationer | Rezerv?ri | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Copyright ? 2001 - 2020 Eurobookings. V?echna práva vyhrazena.

Még t?bb az eurobookingstól

Ne maradjon le az újdonságokról és a kül?nleges ajánlatokról!

狠狠热精品免费视频,久久这里只有精品,国产精品视频在线观看