Ελλ?δα
Δολ?ριο Η.Π.Α. (USD)
Κρ?τηση μ?σω τηλεφ?νου: (800) 745-9784

?ροι & προ?ποθ?σει?

1. Περιγραφ? υπηρεσι?ν

?ροι που χρησιμοποιο?νται στο παρ?ν Συμφωνητικ?

?ι ?ροι "εμε??", "εμ??", "μα?" και "EUROBOOKINGS" αναφ?ρονται στην Eurobookings.com L.P., συναιτερισμ? περιορισμ?νη? ευθ?νη? με ?δρα το Ντ?λαγουερ και / ? τι? θυγατρικ?? και τι? σχετιζ?μενε? εταιρε?ε? αυτο?, συμπεριλαμβαν?μενη? τη? Travelscape LLC, εταιρε?α? περιορισμ?νη? ευθ?νη? με ?δρα στη Νεβ?δα (“Travelscape”). Ο ?ρο? "εσε??" αναφ?ρεται στου? πελ?τε? που επισκ?πτονται τον Ιστ?τοπο και / ? κ?νουν κρ?τηση μ?σω ημ?ν σε αυτ? τον Ιστ?τοπο ? μ?σω των εκπροσ?πων εξυπηρ?τηση? πελατ?ν μα?.

Σκοπ?? του Ιστ?τοπου

Ο παρ?ν Ιστ?τοπο? παρ?χεται αποκλειστικ? για να βοηθ?ει του? πελ?τε? να συλλ?γουν ταξιδιωτικ?? πληροφορ?ε?, να καθορ?ζουν τη διαθεσιμ?τητα των ταξιδιωτικ?ν αγαθ?ν και υπηρεσι?ν και να κ?νουν ν?μιμε? κρατ?σει? ? ?λλε? συναλλαγ?? με ταξιδιωτικο?? προμηθευτ?? και για καν?ναν ?λλο σκοπ?.

Ο παρ?ν Ιστ?τοπο? σα? παρ?χεται β?σει τη? αποδοχ?? απ? εσ?? ?λων των ?ρων, διατ?ξεων και ειδοποι?σεων που ορ?ζονται παρακ?τω (απ? κοινο?, το "Συμφωνητικ?") χωρ?? καμ?α τροποπο?ηση. Με την πρ?σβαση ? χρ?ση του Ιστ?τοπου με οποιοδ?ποτε τρ?πο, δηλ?νετε ?τι συμφωνε?τε πω? δεσμε?εστε απ? το παρ?ν Συμφωνητικ?. Ε?ν πραγματοποιε?τε κρατ?σει? σε ταξιδιωτικ? προ??ντα ? υπηρεσ?ε? σε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο μ?σω των εκπροσ?πων μα? στο τηλεφωνικ? κ?ντρο, συμφωνε?τε ?τι το παρ?ν Συμφωνητικ? ισχ?ει σε ?λε? τι? παραπ?νω συναλλαγ??. Διαβ?στε προσεκτικ? το Συμφωνητικ?. Αν δεν αποδ?χεστε ?λου? του? ?ρου? και τι? διατ?ξει?, μην χρησιμοποιε?τε τον Ιστ?τοπο.

Φροντ?στε να επισκ?πτεστε αυτ?ν τη σελ?δα συχν? ?στε να διαβ?ζετε την πιο σ?γχρονη ?κδοση του Συμφωνητικο?. Διατηρο?με το δικα?ωμα αν? π?σα στιγμ? και κατ? την διακριτικ? μα? ευχ?ρεια, να αλλ?ξουμε ? ?λλω? να τροποποι?σουμε το Συμφωνητικ? χωρ?? προηγο?μενη ειδοπο?ηση. Η συν?χιση τη? πρ?σβαση? ? χρ?ση? του Ιστ?τοπου απ? εσ??, δηλ?νει την αποδοχ? σα? ?σον αφορ? το ενημερωμ?νο ? τροποποιημ?νο Συμφωνητικ?.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Για να μπορε?τε να χρησιμοποιε?τε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο, δηλ?νετε ?τι: (i) ε?στε τουλ?χιστον 18 ετ?ν (ii) διαθ?τετε τη νομικ? ικαν?τητα να δημιουργε?τε δεσμευτικ??, νομικ?? υποχρε?σει? (iii) θα κ?νετε χρ?ση του Ιστ?τοπου σ?μφωνα με το παρ?ν Συμφωνητικ? (iv) θα χρησιμοποιε?τε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο μ?νο για να κ?νετε ν?μιμε? κρατ?σει? για εσ?? ? ?λλο ?τομο εκ μ?ρου? του οπο?ου ε?στε νομικ? εξουσιοδοτημ?νοι να λειτουργε?τε (v) θα ενημερ?νετε τα εν λ?γω ?λλα ?τομα σχετικ? με του? ?ρου? και τι? διατ?ξει? που ισχ?ουν στι? κρατ?σει? που κ?νατε εκ μ?ρου? του?, συμπεριλαμβ?νοντα? καν?νε? και περιορισμο?? που ισχ?ουν στα παραπ?νω και (vi) ?λε? οι πληροφορ?ε? που παρ?χονται απ? εσ?? σε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο ε?ναι αληθε??, ακριβε??, ενημερωμ?νε? και πλ?ρει?. Διατηρο?με το δικα?ωμα κατ? τη διακριτικ? μα? ευχ?ρεια να αρνηθο?με την πρ?σβαση σε οποιοδ?ποτε ?τομο σε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο και στι? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουμε, οποιαδ?ποτε στιγμ? και για οποιοδ?ποτε λ?γο, συμπεριλαμβ?νοντα? μεταξ? ?λλων το λ?γο τη? παρ?βαση? του παρ?ντο? Συμφωνητικο?.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα περιεχ?μενα και οι πληροφορ?ε? στον ιστ?τοπο αυτ? (συμπεριλαμβανομ?νων, χωρ?? περιορισμ?, των τιμ?ν και τη? διαθεσιμ?τητα? των ταξιδιωτικ?ν υπηρεσι?ν), καθ?? και η υποδομ?, που χρησιμοποιε?ται για την παροχ? του περιεχομ?νου και των πληροφορι?ν αυτ?ν, αποτελο?ν ιδιοκτησ?α δικ? μα? ? των προμηθευτ?ν και παροχ?ων μα?. Εν? ?χετε το δικα?ωμα να κ?νετε περιορισμ?να αντ?γραφα του ταξιδιωτικο? σα? δρομολογ?ου (και των σχετικ?ν εγγρ?φων) για ταξ?δια ? υπηρεσ?ε? που αγορ?στηκαν μ?σω του Ιστοτ?που αυτο?, συμφωνε?τε στη μη τροποπο?ηση, αντιγραφ?, διανομ?, μετ?δοση, προβολ?, εκτ?λεση, αναπαραγωγ?, δημοσ?ευση, αδειοδ?τηση, δημιουργ?α παρ?γωγων ?ργων, μεταφορ?, ? π?ληση ? μεταπ?ληση οποιωνδ?ποτε πληροφορι?ν, λογισμικο?, προ??ντων ? υπηρεσι?ν που αποκτ?θηκαν μ?σω του Ιστοτ?που αυτο?. Επ?ση?, συμφωνε?τε να μην:

  1. χρησιμοποιε?τε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο ? τα περιεχ?μεν? του για οποιοδ?ποτε εμπορικ? σκοπ?
  2. κ?νετε οποιαδ?ποτε υποθετικ?, ψευδ? ? απατηλ? κρ?τηση ? κρ?τηση σε αναμον? ζ?τηση?
  3. εμφαν?ζετε, παρακολουθε?τε ? αντιγρ?φετε περιεχ?μενα ? πληροφορ?ε? αυτο? του Ιστ?τοπου χρησιμοποι?ντα? προγρ?μματα / διατ?ξει? απ?σπαση? / χειρισμο? δεδομ?νων (robot, spider, scraper) ? ?λλα αυτοματοποιημ?να μ?σα ? οποιαδ?ποτε μη αυτ?ματη διαδικασ?α για οποιοδ?ποτε σκοπ?, χωρ?? προηγο?μενη ρητ? ?δει? μα?
  4. παραβι?ζετε του? περιορισμο?? σε οποιεσδ?ποτε κεφαλ?δε? αποκλεισμο? robot στον Ιστ?τοπο ? παρακ?μπτετε ?λλα μ?τρα που εφαρμ?ζονται για την πρ?ληψη ? τον περιορισμ? πρ?σβαση? σε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο
  5. λαμβ?νετε οποιαδ?ποτε εν?ργεια που επιβ?λλει ? μπορε? να επιβ?λλει, κατ? την κρ?ση μα?, αδικαιολ?γητα ? δυσαν?λογα μεγ?λο φ?ρτο στι? υποδομ?? μα?
  6. δημιουργε?τε συνδ?σμου? (deep-link) σε οποιοδ?ποτε μ?ρο? του παρ?ντο? Ιστοτ?που (συμπεριλαμβ?νοντα?, μεταξ? ?λλων, τη διε?θυνση αγορ?? για οποιαδ?ποτε ταξιδιωτικ? υπηρεσ?α) για οποιοδ?ποτε σκοπ? χωρ?? τη ρητ? ?γγραφη ?δει? μα? ?
  7. παραθ?τετε με πλα?σια, δημιουργε?τε "mirrors" ? ενσωματ?νετε με οποιοδ?ποτε ?λλο τρ?πο οποιοδ?ποτε τμ?μα του Ιστ?τοπου σε ?λλε? ιστοσελ?δε?, χωρ?? την προηγο?μενη γραπτ? εξουσιοδ?τησ? μα?.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Επιπρ?σθετοι ?ροι και διατ?ξει? θα ισχ?ουν για την κρ?τηση και την αγορ? των ταξιδιωτικ?ν προ??ντων και υπηρεσι?ν που επιλ?γετε. Διαβ?στε του? συμπληρωματικο?? ?ρου? και τι? διατ?ξει? προσεκτικ?. Συμφωνε?τε να τηρε?τε του? ?ρου? και τι? διατ?ξει? αγορ?? που επιβ?λλονται απ? του? προμηθευτ?? του? οπο?ου? ?χετε επιλ?ξει, συμπεριλαμβανομ?νη?, ενδεικτικ?, τη? πληρωμ?? ?λων των συμφωνηθ?ντων ποσ?ν σε συμμ?ρφωση με του? καν?νε? και του? περιορισμο?? των προμηθευτ?ν σχετικ? με τη διαθεσιμ?τητα και τη χρ?ση των κομ?στρων, προ??ντων ? υπηρεσι?ν.

Αναγνωρ?ζετε ?τι ?ρισμ?νοι προμηθευτ?? που προσφ?ρουν συγκεκριμ?νε? υπηρεσ?ε? και/? δραστηρι?τητε? μπορε? να σα? ζητ?σουν να υπογρ?ψετε αποπο?ηση ευθ?νη? πριν συμμετ?σχετε στην υπηρεσ?α και / ? δραστηρι?τητα που παρ?χουν. Κατανοε?τε ?τι τυχ?ν παραβ?αση των καν?νων και περιορισμ?ν του προμηθευτ? ενδ?χεται να επιφ?ρει ακ?ρωση τη? κρ?τηση?(-εων) σα?, απαγ?ρευση τη? πρ?σβασ?? σα? στα αντ?στοιχα ταξιδιωτικ? προ??ντα ? υπηρεσ?ε?, απ?λεια των χρηματικ?ν ποσ?ν που ?χετε πληρ?σει για την κρ?τηση(-ει?) και χρ?ωση του λογαριασμο? σα? για οποιαδ?ποτε δαπ?νη επιβαρυνθ?καμε ω? αποτ?λεσμα αυτ?? τη? παραβ?αση?.

Προμηθευτ?? κρατ?σεων Ξενοδοχε?ων με Ειδικ?? Τιμ?? και αεροπορικ? προ??ντα με Ειδικ? Κ?μιστρα για ταξ?δια σε προορισμο?? στην Ε.Ε. σ?? παρ?χονται απ? την Travelscape.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κ?ντε κλικ εδ? για να δε?τε την τρ?χουσα Πολιτικ? Προστασ?α? Απορρ?του μα?, που δι?πει και τη χρ?ση του Ιστοτ?που απ? εσ??, προκειμ?νου να κατανο?σετε τι? πρακτικ?? μα?: Πολιτικ? Προστασ?α? Απορρ?του.

ΤΙΜΕΣ

Αναγνωρ?ζετε ?τι οι αρχ?? σε κ?ποιε? χ?ρε? ενδ?χεται να επιβ?λλουν συγκεκριμ?νου? επιπρ?σθετου? φ?ρου? (φ?ρο? τουριστ?ν κ.λπ.) που θα πρ?πει να καταβ?λλονται τοπικ?. Ε?στε αποκλειστικ? υπε?θυνοι για την καταβολ? τυχ?ν επιπρ?σθετων φ?ρων.

Οι ξενοδοχειακο? προμηθευτ?? μα? τιμολογο?ν, συμπεριλαμβ?νοντα? ?που υπ?ρχουν τυχ?ν ποσ? φ?ρων. Οι ξενοδοχειακο? προμηθευτ?? εμβ?ζουν του? ισχ?οντε? φ?ρου? στι? αντ?στοιχε? εφοριακ?? αρχ??. Τα τ?λη ε?σπραξη? φ?ρων που σα? χρε?νουμε σε προπληρωμ?νε? ξενοδοχειακ?? συναλλαγ??, αποτελο?ν του? εκτιμ?μενου? φ?ρου? συναλλαγ?ν (π.χ. πωλ?σεων και χρ?ση?, διαμον??, φ?ροι δωματ?ου, ?μμεση φορολογ?α, φ?ρο? προστιθ?μενη? αξ?α? κ.λπ.) που καταβ?λλουμε στου? ξενοδοχειακο?? προμηθευτ?? μα? σε σχ?ση με τι? ξενοδοχειακ?? κρατ?σει? σα?. Δεν πρ?κειται για ε?σπραξη φ?ρων απ? εσ?? για εμ??, προκειμ?νου να του? μεταβιβ?σουμε στι? αρμ?διε? εφοριακ?? αρχ??. Τα πραγματικ? ποσ? των φ?ρων που καταβ?λλονται απ? την Travelscape στου? ξενοδοχειακο?? προμηθευτ??, μπορε? να διαφ?ρουν απ? τα ποσ? χρ?ωση? ε?σπραξη? φ?ρων, αν?λογα με τα ποσοστ?, την φορολογησιμ?τητα κ.λπ. που ισχ?ουν κατ? την χρ?ση του ξενοδοχε?ου απ? του? πελ?τε? μα?.

Η EUROBOOKINGS δεν λειτουργε? ω? συνεργ?τη? του προμηθευτ? στον οπο?ο πραγματοποε? κρ?τηση των ταξιδιωτικ?ν προγραμμ?των του πελ?τη. Η φορολ?γηση και το κατ?λληλο ποσοστ? φορολογ?α? ποικ?λλουν σε μεγ?λο βαθμ? αν?λογα με την τοποθεσ?α.

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η συνδε?μενη εταιρε?α Travelscape τη? EUROBOOKINGS, προ-διαπραγματε?εται συγκεκριμ?νε? χρε?σει? δωματ?ων με τα ξενοδοχε?α. Εξουσιοδοτε?τε την EUROBOOKINGS να προβα?νει σε κρατ?σει? για τη συνολικ? τιμ? κρ?τηση?, που περιλαμβ?νει τη χρ?ωση δωματ?ου που εμφαν?ζεται στον Ιστ?τοπο, συν χρε?σει? ε?σπραξη? φ?ρων και τ?λη παροχ?? υπηρεσι?ν. Συμφωνε?τε ?τι η πιστωτικ? κ?ρτα σα? θα χρεωθε? απ? την Travelscape για την συνολικ? τιμ? τη? κρ?τηση?.

Μπορε?τε να ακυρ?σετε ? να αλλ?ξετε την προπληρωμ?νη ξενοδοχειακ? σα? κρ?τηση, αλλ? θα χρεωθε?τε με το τ?λο? ακ?ρωση? ? αλλαγ?? που αναφ?ρεται στου? καν?νε? και περιορισμο?? τη? κρ?τηση?. Επιπλ?ον, ε?ν δεν ακυρ?σετε ? αλλ?ξετε την κρ?τησ? σα? πριν απ? το δι?στημα που αναφ?ρεται στην πολιτικ? ακ?ρωση? που εφαρμ?ζει το ξενοδοχε?ο στο οπο?ο κ?νατε κρ?τηση, και η οπο?α διαφ?ρει αν? ξενοδοχε?ο (συν?θω? 24 ?ω? 72 ?ρε? πριν απ? την ημερομην?α ?φιξ?? σα?), θα σα? επιβληθο?ν χρ?ωση μ?α? διανυκτ?ρευση?, τ?λη ε?σπραξη? φ?ρου και τ?λη παροχ?? υπηρεσι?ν. Σε περ?πτωση που δεν εμφανιστε?τε για την πρ?τη διανυκτ?ρευση τη? κρ?τησ?? σα? και σκοπε?ετε να κ?νετε check-in για τι? επ?μενε? διανυκτερε?σει? τη?, θα πρ?πει να επιβεβαι?σετε τι? αλλαγ?? τη? κρ?τηση? σε εμ??, το αργ?τερο ?ω? την ημερομην?α τη? πρ?τη? διανυκτ?ρευση? τη? κρ?τηση? ?στε να μην ακυρωθε? η κρ?τησ? σα?. Αιτ?ματα επιστροφ?? χρημ?των για μη εμφαν?σει? ? νωρ?τερα check-out θα πρ?πει να υποβ?λλονται εντ?? 60 ημερ?ν απ? το check-out.

Συμφωνε?τε να πληρ?σετε οποιοδ?ποτε τ?λο? ακ?ρωση? ? αλλαγ?? σα? επιβαρ?νει. Σε σπ?νιε? περιπτ?σει?, κ?ποιε? κρατ?σει? δεν μπορο?ν να αλλ?ξουν ? να ακυρωθο?ν αφο? ?γιναν, ?πω? αναφ?ρεται στου? καν?νε? και περιορισμο?? των συγκεκριμ?νων ξενοδοχειακ?ν κρατ?σεων. Συμφωνε?τε να τηρε?τε του? ?ρου? και τι? διατ?ξει? που επιβ?λλονται αναφορικ? με τι? προπληρωμ?νε? ξενοδοχειακ?? κρατ?σει? σα?.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Παρ?λο που τα περισσ?τερα ταξ?δια, συμπεριλαμβανομ?νων των ταξιδι?ν σε διεθνε?? προορισμο??, ολοκληρ?νονται χωρ?? προβλ?ματα, τα ταξ?δια σε ορισμ?νου? προορισμο?? ενδ?χεται να εμπερι?χουν μεγαλ?τερο κ?νδυνο απ? ?λλα. Συνιστο?με στου? επιβ?τε? να ενημερ?νονται για ταξιδιωτικ?? απαγορε?σει?, προειδοποι?σει?, ανακοιν?σει? και συμβουλευτικ?? ανακοιν?σει?, που εκδ?δονται απ? τι? κυβερν?σει? του?, πριν προγραμματ?σουν ταξ?δια κυρ?ω? σε διεθνε?? προορισμο??.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ? ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ? ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΛΑΘΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η EUROBOOKINGS ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ (ΟΙ "ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS") ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ/Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ "ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS") ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ? ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΙΜΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ Κ.ΛΠ.) ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ / ? ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ ? ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ / ? ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ? Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ? ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ? ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ? ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS ? ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ? ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ EMAIL ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS, ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΚΑΙ/? ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ? ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΚΑΙ/? ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ? ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ? ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS ? ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ EUROBOOKINGS ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΘΕΤΗΣΕΙΣ ? ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ? ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΘΑΝΑΤΟΥΣ, ΥΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ? ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ? ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ? ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ? ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ? ΑΡΧΗΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΚΑΙ / ? ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ? ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ? ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ? ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ? ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ? ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ? ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ? ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΥΧΟΝ ΙΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΡΟ?ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ? ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ? ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ) ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΩΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΙΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ? ?ΛΛΩΣ Η ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ EUROBOOKINGS, ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ EUROBOOKINGS ΚΑΙ/? ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Ε?ν παρ? τον παραπ?νω περιορισμ?, οι Εταιρε?ε? Ομ?λου EUROBOOKINGS, οι Συνδε?μενε? Εταιρε?ε? EUROBOOKINGS ? οι αντ?στοιχοι προμηθευτ?? του? κριθο?ν υπε?θυνοι για τυχ?ν ζημι? ? απ?λεια που προκ?πτουν απ? ? συνδ?ονται με οποιοδ?ποτε απ? τα παραπ?νω περιστατικ?, τ?τε η ευθ?νη των Εταιρει?ν Ομ?λου EUROBOOKINGS, των Συνδε?μενων Εταιρει?ν EUROBOOKINGS και / ? των αντ?στοιχων προμηθευτ?ν του?, δεν θα υπερβα?νει σε καμ?α περ?πτωση συνολικ? το μεγαλ?τερο εκ των εξ?? δ?ο: (α) των τελ?ν παροχ?? υπηρεσι?ν που καταβ?λλατε στην EUROBOOKINGS ? τι? Εταιρε?ε? Ομ?λου EUROBOOKINGS αναφορικ? με την εν λ?γω συναλλαγ?(-ε?) στον Ιστ?τοπο ? (β) Εκατ? Δολ?ρια (US$100.00) ? το αντ?στοιχο στο τοπικ? σα? ν?μισμα.

Ο περιορισμ?? τη? ευθ?νη? αντικατοπτρ?ζει την κατανομ? κινδ?νου μεταξ? των μερ?ν. Οι περιορισμο? που ορ?ζονται σε αυτ?ν την εν?τητα διατηρο?νται και ισχ?ουν ακ?μη και στην περ?πτωση που οποιαδ?ποτε περιορισμ?νη αποκατ?σταση ορ?ζεται σε αυτο?? του? ?ρου? βρεθε? ?τι δεν εξυπηρ?τησε τον ουσιαστικ? τη? σκοπ?. Οι περιορισμο? ευθ?νη? που προβλ?πονται σε αυτο?? του? ?ρου? ισχ?ουν προ? ?φελο? των Εταιρει?ν Ομ?λου EUROBOOKINGS, των Συνδε?μενων Εταιρει?ν EUROBOOKINGS και / ? των αντ?στοιχων προμηθευτ?ν του?.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνε?τε να υποστηρ?ξετε και να αποζημι?σετε τι? Εταιρε?ε? Ομ?λου EUROBOOKINGS, τι? Συνδε?μενε? Εταιρε?ε? EUROBOOKINGS και/? του? αντ?στοιχου? προμηθευτ?? του? και οποιαδ?ποτε στελ?χη, διευθυντ??, υπαλλ?λου? και εκπροσ?που? του? για οποιεσδ?ποτε αξι?σει?, αγωγ??, απαιτ?σει?, ανακτ?σει?, απ?λειε?, ζημ?ε?, πρ?στιμα, ποιν?? ? ?λλε? δαπ?νε? ? ?ξοδα οποιουδ?ποτε ε?δου? ? οποιασδ?ποτε φ?ση? συμπεριλαμβανομ?νων μεταξ? ?λλων ε?λογων νομικ?ν και λογιστικ?ν αμοιβ?ν που ζητο?νται απ? τρ?του? και προκ?πτουν απ?:

  1. αθ?τηση του παρ?ντο? Συμφωνητικο? ? των εγγρ?φων που αναφ?ρονται σε αυτ? απ? εσ??
  2. παρ?βαση οποιουδ?ποτε ν?μου ? δικαιωμ?των τρ?των απ? εσ?? ?
  3. τη χρ?ση του Ιστοτ?που απ? εσ??.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστ?τοπο? μπορε? να περι?χει υπερσυνδ?σμου? σε ιστοσελ?δε? που διαχειρ?ζονται μ?ρη εκτ?? των Εταιρει?ν Ομ?λου EUROBOOKINGS. Οι υπερσ?νδεσμοι αυτο? του ε?δου? παρ?χονται μ?νο για λ?γου? αναφορ??. Δεν ελ?γχουμε τι? εν λ?γω ιστοσελ?δε? και δεν ε?μαστε υπε?θυνοι για τα περιεχ?μεν? του? ? το απ?ρρητο ? ?λλε? πρακτικ?? των εν λ?γω ιστοσελ?δων. Επιπλ?ον, οφε?λετε να λαμβ?νετε προφυλ?ξει? ?στε να βεβαι?νεστε ?τι οποιοιδ?ποτε σ?νδεσμοι επιλ?γετε ? λογισμικ? κατεβ?ζετε (απ? τον Ιστ?τοπο ? ?λλε? ιστοσελ?δε?) δεν περι?χουν στοιχε?α ?πω? ιο??, worms, trojan horses, ελαττ?ματα ? ?λλα στοιχε?α βλαβερ?? φ?ση?. Η προσθ?κη υπερσυνδ?σμων προ? τι? εν λ?γω ιστοσελ?δε? δεν συνεπ?γεται κανεν?? ε?δου? ?γκριση? τη? ?λη? αυτ?ν ο?τε οποιουδ?ποτε ε?δου? σχ?ση ? συνεργασ?α με τι? εταιρε?ε? εκμετ?λλευσ?? του?.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Τυχ?ν λογισμικ? που σα? παρ?χεται για μεταφ?ρτωση απ? τον Ιστ?τοπο ("Λογισμικ?") αποτελε? προστατευμ?νο με copyright ?ργο των Εταιρει?ν Ομ?λου EUROBOOKINGS και/? των αντ?στοιχων προμηθευτ?ν μα?. Η χρ?ση του Λογισμικο? απ? εσ?? δι?πεται απ? του? ?ρου? τη? ?δεια? τελικο? χρ?στη, ε?ν υπ?ρχει, η οπο?α συνοδε?ει το Λογισμικ? ? περιλαμβ?νεται σε αυτ? ("?δεια Χρ?ση?"). Η εγκατ?σταση ? χρ?ση οποιουδ?ποτε Λογισμικο?, που συνοδε?εται απ? ? περιλαμβ?νει μια ?δεια Χρ?ση? δεν ε?ναι δυνατ?, ε?ν δεν δηλ?σετε πρ?τα ?τι συμφωνε?τε με του? ?ρου? τη? ?δεια? Χρ?ση?. Για οποιοδ?ποτε Λογισμικ? παρ?χεται για μεταφ?ρτωση στον Ιστ?τοπο και δεν συνοδε?εται απ? ?δεια Χρ?ση?, χορηγο?με με το παρ?ν, σε εσ??, τον χρ?στη, μια περιορισμ?νη, προσωπικ?, μη μεταβιβ?σιμη ?δεια χρ?ση? του Λογισμικο?, για την προβολ? και του? λοιπο?? τρ?που? χρ?ση? αυτο? του Ιστ?τοπου, σ?μφωνα με του? παρ?ντε? ?ρου? και διατ?ξει? και για καν?να ?λλο σκοπ?.

Παρακαλο?με σημει?στε ?τι ?λο το Λογισμικ?, συμπεριλαμβανομ?νου, χωρ?? περιορισμο??, του κ?δικα HTML και των στοιχε?ων ελ?γχου Active X που περι?χονται σε αυτ?ν τον Ιστ?τοπο, αποτελε? ιδιοκτησ?α των Εταιρει?ν Ομ?λου EUROBOOKINGS και / ? των αντ?στοιχων προμηθευτ?ν μα? και προστατε?εται β?σει των ν?μων περ? πνευματικ?ν δικαιωμ?των και των διατ?ξεων διεθν?ν συμβ?σεων. Απαγορε?εται ρητ? οποιαδ?ποτε αναπαραγωγ? ? αναδιανομ? του Λογισμικο?, η οπο?α μπορε? να επιφ?ρει σοβαρ?? αστικ?? και ποινικ?? κυρ?σει?. Οι παραβ?τε? θα δι?κονται στο μ?γιστο δυνατ? βαθμ?.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ? Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ? ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ? ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

Οι ισοτιμ?ε? βασ?ζονται σε δημ?σια διαθ?σιμε? πληροφορ?ε? απ? δι?φορε? πηγ?? και πρ?πει να χρησιμοποιο?νται μ?νο ενδεικτικ?. Οι ισοτιμ?ε? δεν επιβεβαι?νονται ω? ακριβε?? και ενδ?χεται να διαφ?ρουν απ? τι? πραγματικ??. Οι ισοτιμ?ε? δεν ενημερ?νονται καθημεριν?. Σα? συμβουλε?ουμε να ελ?γχετε την ημερομην?α στο νομισματικ? μετατροπ?α για να δε?τε π?τε ενημερ?θηκε τελευτα?α φορ?. Οι πληροφορ?ε? που παρ?χονται απ? αυτ? την εφαρμογ? θεωρο?νται ακριβε??, αλλ? οι Εταιρε?ε? Ομ?λου EUROBOOKINGS και/? οι αντ?στοιχοι προμηθευτ?? μα? δεν μπορο?ν να εγγυηθο?ν για την ακρ?βει? του?. ?ταν χρησιμοποιε?τε αυτ?? τι? πληροφορ?ε? για οικονομικο?? σκοπο??, σα? συνιστο?με να συμβουλε?εστε ?ναν αρμ?διο επαγγελματ?α προκειμ?νου να επαληθε?σει την ακρ?βεια των ισοτιμι?ν. Δεν εγκρ?νουμε τη χρ?ση αυτ?ν των πληροφορι?ν για ?λλη χρ?ση εκτ?? απ? την προσωπικ? και απαγορε?ουμε αυστηρ? τη μεταπ?ληση, αναδιανομ? και χρ?ση αυτ?ν των πληροφορι?ν για εμπορικο?? σκοπο??.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

?λα τα περιεχ?μενα αυτο? του ιστοτ?που ε?ναι: ?2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Με επιφ?λαξη παντ?? δικαι?ματο?. Η EUROBOOKINGS.com L.P. δεν φ?ρει ευθ?νη για το περιεχ?μενο ιστοτ?πων που διαχειρ?ζονται μ?ρη εκτ?? τη? EUROBOOKINGS.com L.P. Τα “EUROBOOKINGS”, ε?ναι σ?μα κατατεθ?ν τη? EUROBOOKINGS.com L.P. ? ?λλων Εταιρει?ν Ομ?λου EUROBOOKINGS στι? Η.Π.Α. και/? ?λλε? χ?ρε?. Τυχ?ν λογ?τυπα, ον?ματα προ??ντων και εταιρει?ν που αναφ?ρονται στο παρ?ν ενδ?χεται να ε?ναι εμπορικ? σ?ματα των αντ?στοιχων κατ?χων του?.

ΓΕΝΙΚΑ

Αυτ?? ο Ιστ?τοπο? διαχειρ?ζεται απ? εταιρε?α στι? Η.Π.Α. και το παρ?ν Συμφωνητικ? δι?πεται απ? του? ν?μου? τη? Πολιτε?α? τη? Ου?σινγκτον, Η.Π.Α. Με το παρ?ν συναινε?τε στην αποκλειστικ? δικαιοδοσ?α και τ?πο εκδ?καση? στην κομητε?α Κινγκ, Ου?σινγκτον, Η.Π.Α. για ?λε? τι? διεν?ξει? που ενδ?χεται να προκ?ψουν απ? ? αναφορικ? με τη χρ?ση αυτο? του Ιστοτ?που. Απαγορε?εται η χρ?ση αυτο? του ιστοτ?που σε οποιαδ?ποτε δικαιοδοσ?α, ?που δεν ισχ?ουν ?λε? οι διατ?ξει? αυτ?ν των ?ρων και διατ?ξεων, συμπεριλαμβανομ?νη?, μεταξ? ?λλων, αυτ?? τη? παραγρ?φου.

Συμφωνε?τε ?τι δεν υπ?ρχει σχ?ση κοινοπραξ?α?, συνεργασ?α? ? εργασ?α? μεταξ? εσ?? και οποιαδ?ποτε Εταιρε?α? Ομ?λου EUROBOOKINGS ω? αποτ?λεσμα του παρ?ντο? Συμφωνητικο? ? χρ?ση? του Ιστοτ?που.

Η εκτ?λεση του Συμφωνητικο? απ? εμ?? βασ?ζεται στου? υπ?ρχοντε? ν?μου? και νομικ?? διαδικασ?ε? και τ?ποτα απ' ?σα περιλαμβ?νονται στο παρ?ν Συμφωνητικ? δεν περιορ?ζει το δικα?ωμ? μα? να συμμορφων?μαστε με την επιβολ? του ν?μου ? ?λλα κυβερνητικ? ? νομικ? αιτ?ματα ? απαιτ?σει? που αφορο?ν τη χρ?ση του Ιστοτ?που απ? εσ?? ? πληροφορ?ε? που παρ?χονται σε ? συλλ?γονται απ? εμ?? αναφορικ? με την εν λ?γω χρ?ση. Στον βαθμ? που επιτρ?πεται απ? την ισχ?ουσα νομοθεσ?α, συμφωνε?τε ?τι δεν θα υποβ?λλετε οποιαδ?ποτε απα?τηση ? αγωγ? που προκ?πτει απ? ? σχετ?ζεται με την πρ?σβαση ? χρ?ση του Ιστοτ?που απ? εσ??, εντ?? δ?ο (2) ετ?ν απ? την ημερομην?α κατ? την οπο?α προ?κυψε η εν λ?γω απα?τηση ? αγωγ? ? συσσωρε?θηκε ? η εν λ?γω απα?τηση ? αγωγ? θα αποποιηθο?ν αμετ?κλητα.

Αν οποιοδ?ποτε μ?ρο? του παρ?ντο? Συμφωνητικο? θεωρηθε? ?κυρο, παρ?νομο ? μη εφαρμ?σιμο, η εγκυρ?τητα, νομιμ?τητα και εφαρμοσιμ?τητα των υπ?λοιπων διατ?ξεων δεν θα επηρεαστε? ? κατασταλλε? με οποιοδ?ποτε τρ?πο. Αποτυχ?α ? καθυστ?ρηση στην επιβολ? οποιασδ?ποτε δι?ταξη? του παρ?ντο? Συμφωνητικο? απ? εμ?? σε οποιαδ?ποτε χρονικ? στιγμ?, δεν υποδηλ?νει αποπο?ηση του δικαι?ματ?? μα? να επιβ?λλουμε την ?δια ? ?λλη δι?ταξη του παρ?ντο? στο μ?λλον.

Το παρ?ν Συμφωνητικ? (και οι τυχ?ν ?ροι και διατ?ξει? που αναφ?ρονται στο παρ?ν) συνιστ? την πλ?ρη συμφων?α αν?μεσα σε εσ?? και εμ??, σχετικ? με αυτ?ν τον Ιστ?τοπο και υπερισχ?ει ?λων των πρωθ?στερων ? παρ?λληλων ανακοιν?σεων και προτ?σεων, σε ηλεκτρονικ?, προφορικ? ? γραπτ? μορφ?, αν?μεσα σε εσ?? και εμ??, σε σχ?ση με αυτ?ν τον Ιστ?τοπο. Η εκτυπωμ?νη εκδοχ? αυτο? του Συμφωνητικο? και ?λων των ανακοιν?σεων σε ηλεκτρονικ? μορφ? θα ε?ναι αποδεκτ? σε δικαστικ?? ? διοικητικ?? αγωγ?? σχετικ? με το παρ?ν Συμφωνητικ? στον ?διο βαθμ? και υποκε?μενη στι? ?διε? προ?ποθ?σει? με τα ?λλα επιχειρησιακ? ?γγραφα και αρχε?α που ?χουν παραχθε? και διατηρηθε? σε τυπωμ?νη μορφ?.

Τυχ?ν ανυπ?στατα ον?ματα εταιρει?ν, προ??ντων, ατ?μων, χαρακτ?ρων ?/και δεδομ?νων που αναφ?ρονται στον Ιστ?τοπο δεν αντιπροσωπε?ουν πραγματικ? ?τομα, εταιρε?ε?, προ??ντα ? συμβ?ντα.

Με επιφ?λαξη παντ?? δικαι?ματο? που δεν παραχωρε?ται ρητ?? στο παρ?ν.

Αναθεωρημ?νο 15 Δεκ?μβρη 2013
?2013 EUROBOOKINGS.com L.P. Με την επιφ?λαξη ?λων των δικαιωμ?των.


  

?λε? οι γλ?σσε?:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'H?tels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακ?? Κρατ?σει? | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonlar? | Hotelreservationer | Rezerv?ri | Хотелски резервации | Hotel foglalások

πνευματικ? ιδιοκτησ?α ? 2001 - 2020 EUROBOOKINGS. All rights reserved.

Ακομη περισσοτερο eurobookings για εσασ

Ενημερωθε?τε για τα ν?α και τι? ειδικ?? προσφορ?? μα?

狠狠热精品免费视频,久久这里只有精品,国产精品视频在线观看