?e?tina
Americká dolar (USD)
Rezervace po telefonu: (800) 745-9784

V?eobecné podmínky

1. ú?el na?ich slu?eb

Termíny pou?ívané v této smlouve

Termíny ?my“, ?na?e“ a ?EUROBOOKINGS“ oznacují spolecnost Eurobookings.com L.P. z Delaware a/nebo na?e pobocky a partnerské spolecnosti vcetne Travelscape LLC, spolecnost s rucením omezenym z Nevady (?Travelscape“). Termín ?vy“ oznacuje zákazníka, ktery nav?tíví webovou stránku a/nebo provede rezervaci na?ím prostrednictvím na této webové stránce nebo pres na?e zástupce slu?eb zákazníkum.

úcel této webové stránky

Tato webová stránka je poskytnuta pouze k tomu úcelu, abyste získávali informace o cestách, mohli stanovit dostupnost zbo?í a slu?eb spojenych s cestováním a provést oprávnené rezervace nebo jinak provádet transakce s dodavateli v cestovním ruchu, a není urcena k ?ádnému jinému úcelu.

Tato webová stránka je vám poskytována podmínecne, pokud bezvyhradne souhlasíte se v?eobecnymi smluvními podmínkami uvedenymi ní?e (souhrnne ?Smlouva“). Prístupem k této webové stránce ci jakymkoli jejím vyu?íváním se zavazujete k dodr?ování této smlouvy. V rozsahu, v jakém si rezervujete jakékoli produkty nebo slu?by související s cestováním na této webové stránce prostrednictvím pracovníku telefonického centra, souhlasíte, ?e tato smlouva platí na v?echny tyto transakce. Prectete si smlouvu pozorne. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli ze smluvních podmínek, nepou?ívejte tuto webovou stránku.

Nezapomente se pravidelne na tuto stránku vracet a sledovat nejaktuálnej?í verzi smlouvy. Vyhrazujeme si právo kdykoli podle svého vlastního uvá?ení upravit ci jinak pozmenit smlouvu bez predchozího upozornení, pricem? va?e dal?í vstupování na tuto webovou stránku ci její pou?ívání znamená vá? souhlas s aktualizovanou ci upravenou smlouvou.

POU?íVáNí WEBOVé STRáNKY

Jako podmínku pro pou?ívání této webové stránky prohla?ujete, ?e (i) je vám minimálne 18 let; (ii) jste ze zákona oprávnen vytváret závazné právní závazky; (iii) pou?ijete tuto webovou stránku v souladu s touto smlouvou; (iv) pou?ijete tuto webovou stránku jen pro legitimní rezervace pro vás ci jinou osobu, za kterou máte zákonné oprávnení jednat; (v) informujete tuto dal?í osobu o smluvních podmínkách, které platí pro rezervace, které jste ucinili jejím jménem, a to vcetne v?ech pravidel a omezení, je? se na ni mohou vztahovat; (vi) ve?keré informace, které na této webové stránce uvedete, jsou pravdivé, presné, aktuální a úplné. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvá?ení zabránit prístupu na tuto webovou stránku a k námi nabízenym slu?bám komukoli, kdykoli a z jakéhokoli duvodu, a to mimo jiné pro poru?ení této smlouvy.

ZAKáZANé CINNOSTI

Obsah a informace na této webové stránce (vcetne, ale bez omezení na ceny a dostupnost cestovních slu?eb) a technika pou?itá k poskytnutí takového obsahu a informací jsou na?ím vlastnictvím nebo vlastnictvím na?ich dodavatelu a poskytovatelu. I kdy? si mu?ete vyhotovit omezeny pocet vytisku itineráru (a souvisejících dokumentu) o ceste ci slu?bách rezervovanych prostrednictvím této webové stránky, souhlasíte s tím, ?e nebudete jakkoli upravovat, kopírovat, distribuovat, ?írit, predvádet, ukazovat, reprodukovat, zverejnovat, predávat, prodávat ci dále prodávat informace, software, produkty ci slu?by získané na této webové stránce a ?e na ne nebudete poskytovat licence ci vytváret z nich odvozená díla. Dále souhlasíte s tím, ?e nebudete:

  1. pou?ívat tuto webovou stránku ani její obsah k ?ádnym komercním úcelum;
  2. provádet ?ádné spekulativní, nepravdivé ci podvodné rezervace ani rezervace v ocekávání poptávky;
  3. pristupovat, sledovat nebo kopírovat obsah ci informace této webové stránky pomocí ?ádného automatického zarízení typu robot, spider, scraper ani jinych automatizovanych zpusobu ci jinych manuálních procesu z jakéhokoli duvodu bez na?eho vyslovného predchozího svolení;
  4. poru?ovat omezení tykající se oznámení o vyloucení robotu na této webové stránce ci obcházet jiná opatrení slou?ící k omezení ci prevenci prístupu na tuto webovou stránku;
  5. konat takovym zpusobem, ktery podle na?eho uvá?ení zpusobí nebo mu?e zpusobit neprimerene nebo neadekvátne velkou záte? na?í infrastruktury;
  6. odkazovat na jakoukoli cást této webové stránky (zejména na nákupní cestu pro jakékoli cestovní slu?by) k jakémukoli úcelu bez na?eho vyslovného písemného souhlasu; nebo
  7. zaclenovat pomocí postupu ?frame“, ?mirror“ ci jinych jakoukoli cást této webové stránky do ?ádné jiné webové stránky bez na?eho predchozího písemného svolení.

PRAVIDLA A OMEZENí PRO DODAVATELE

Dal?í podmínky budou pou?ité pro rezervaci a nákup zbo?í a slu?eb souvisejících s cestováním dle va?eho vyberu. Pozorne si prosím prostudujte tyto dal?í podmínky. Souhlasíte s tím, ?e se budete rídit smluvními podmínkami nákupu ulo?enymi jakymkoliv dodavatelem, se kterym jednáte, vcetne, ale bez omezení na, vcasného zaplacení v?ech dlu?nych cástek a soulad s pravidly a omezeními dodavatele s ohledem na dostupnost a pou?ití jízdného, produktu nebo slu?eb.

Souhlasíte s tím, ?e nekterí dodavatelé nabízející urcité slu?by a/nebo cinnosti od vás mohou vy?adovat podpis jejich zreknutí se odpovednosti pred úcastí na slu?be a/nebo cinnosti, kterou nabízejí. Rozumíte tomu, ?e jakékoliv poru?ení jakychkoliv pravidel a omezení takového dodavatele mu?e vést ke zru?ení va?í rezervace, mu?e vám byt znemo?nen prístup k príslu?nym produktum nebo slu?bám, mohou vám propadnout jakékoliv poplatky zaplacené za takovou rezervaci a/nebo vám budou odecteny z úctu jakékoliv náklady, které nám vzniknou vlivem tohoto poru?ení.

Dodávky hotelovych rezervací za speciální sazby a produktu leteckych spolecností za speciální ceny pro cesty do destinací v rámci EU vám priná?í spolecnost Travelscape.

ZáSADY OCHRANY OSOBNíCH úDAJU

Klepnete zde a mu?ete si precíst platné zásady ochrany osobních údaju, které se vztahují i na pou?ití této webové stránky, díky nim? pochopíte na?e postupy: Zásady ochrany osobních údaju.

CENY

Souhlasíte s tím, ?e úrady v nekterych zemích mohou vy?adovat uhrazení urcitych dal?ích daní (dan z cestovního ruchu, atd.), které je nutno platit v míste. Za úhradu techto dodatecnych daní nesete vylucnou odpovednost vy.

Dodavatelé hotelovych slu?eb nám zasílají faktury vcetne prípadné dane. Dodavatelé hotelovych slu?eb vykazují príslu?né dane príslu?nym danovym úradum. Poplatky za úhradu daní, které vám úctujeme v rámci predplacenych hotelovych transakcí, predstavují odhadované transakcní dane (napr. prodej a pou?ívání, pronajmutí, poplatek za pokoj, spotrební dan, dan z pridané hodnoty, atd.), které my platíme dodavateli hotelovych slu?eb v souvislosti s va?í hotelovou transakcí. Nepredstavují ná? vyber daní od vás, abychom je mohli zaslat príslu?nym danovym úradum. Skutecné vy?e dane placené spolecností Travelscape poskytovatelum hotelovych slu?eb se mohou li?it od cástek poplatku za úhradu daní v závislosti na sazbách, zdanitelnosti, atd. platnych v dobe skutecného pou?ití hotelu na?imi zákazníky.

Spolecnost EUROBOOKINGS není nijak spojena se dodavateli u kterych provádíme rezervace pro své zákazníky. Zdanení a vy?e príslu?né dane se vyrazne li?í podle místa.

PREDPLACENá REZERVACE HOTELU

Travelscape jako partnerská spolecnost spolecnosti EUROBOOKINGS predem vyjedná urcité ceny pokoju v hotelích. Vy udelujete spolecnosti EUROBOOKINGS oprávnení rezervovat pokoj za rezervacní cenu, která obsahuje sazbu za pokoj uvedenou na webové stránce plus dane a servisní poplatky. Souhlasíte s tím, ?e spolecnost Travelscape odecte z va?í kreditní karty celkovou cenu rezervace.

Mu?ete zru?it nebo zmenit predplacenou hotelovou rezervaci, ale bude vám úctován poplatek za zru?ení nebo zmenu, uvedeny na formulári objednávky rezervace. Pokud svou rezervaci nezru?íte nebo nezmeníte ve lhute podle storno podmínek platnych pro rezervovany hotel (pro ka?dy hotel je jiná, obvykle ciní 24 a? 72 hodin pred datem va?eho príjezdu), bude vám úctován poplatek ve vy?i príslu?nych cen za noc, daní a servisních poplatku. V prípade, ?e se nedostavíte do hotelu v první rezervovany den a plánujete se prihlásit na následující noci dle va?í rezervace, musíte nám potvrdit zmeny rezervací nejpozdeji v den první noci rezervace, aby nedo?lo ke stornování va?í rezervace. Musíte nám uhradit poplatky za ?ádost o nedostavení se nebo predcasné odhlá?ení, a to do 60 dní od odhlá?ení.

Souhlasíte s tím, ?e zaplatíte jakykoli vznikly poplatek za zru?ení nebo zmenu, ktery zpusobíte. V omezenych prípadech nelze nekteré rezervace zmenit nebo stornovat poté, co jsou zarezervovány, jak je uvedeno v pravidlech a omezeních pro hotelové rezervace. Souhlasíte s tím, ?e se budete rídit podmínkami, které platí v souvislosti s predplacenymi hotelovymi rezervacemi.

DESTINACE VA?ICH CEST

Ackoli vet?ina cest vcetne cest do zahranicních destinací probehne bez nehod, mohou byt cesty do nekterych destinací spojeny s vy??ím rizikem. Vyzyváme turisty, aby pred rezervací cesty (zejména pred rezervací cesty do zahranicí) zkontrolovali zákazy cest, varování, oznámení a rady, které vydává vláda jejich zeme.

TíM, ?E NABíZíME CESTY DO URCITYCH DESTINACí, NEPREBíRáME ODPOVEDNOST ZA TO, ?E CESTOVáNí DO TAKOVYCH MíST JE DOPORUCENé NEBO ZCELA BEZ RIZIKA A NEMU?EME BYT POVA?OVáNI ZA ODPOVEDNé ZA ?KODY NEBO ZTRáTY, KE KTERYM MU?E DOJíT PRI CESTOVáNí DO TECHTO DESTINACí.

ODVOLáNí ODPOVEDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLU?BY ZVEREJNENé NA TéTO WEBOVé STRáNCE MOHOU OBSAHOVAT NEPRESNOSTI NEBO CHYBY VCETNE CHYB V CENáCH. SPOLECNOST EUROBOOKINGS A JEJí POBOCKY A PARTNERSKé SPOLECNOSTI (?SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS“) A PARTNERSKé WEBOVé STRáNKY A/NEBO STRáNKY SE SPOLECNOU ZNACKOU NEBO ODKAZY, JEJICH? PROSTREDNICTVíM PROPAGUJEME PRODUKTY A SLU?BY V CESTOVNíM RUCHU (SOUHRNNE ?PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS“) ZEJMéNA NEZARUCUJí PRESNOST A NEPRIJíMAJí ?áDNOU ODPOVEDNOST ZA CHYBY CI JINé NEPRESNOSTI TYKAJíCí SE INFORMACí A POPISU HOTELU, LETECKYCH, NáMORNíCH, SILNICNíCH A JINYCH PRODUKTU CESTOVNíHO RUCHU UVEDENYCH NA TéTO WEBOVé STRáNCE (VCETNE, ALE BEZ OMEZENí NA CENY, FOTOGRAFIE, SEZNAM VYBAVENí HOTELU, OBECNé POPISY PRODUKTU, ATD.), KDY VET?INU TECHTO INFORMACí POSKYTUJí PRíSLU?Ní DODAVATELé. VYHRAZUJEME SI NAVíC PRáVO OPRAVIT JAKéKOLI CHYBY V CENáCH NA NA?í WEBOVé STRáNCE A/NEBO NA NEVYRíZENYCH REZERVACíCH UCINENYCH S NESPRáVNOU CENOU. V TOMTO PRíPADE, POKUD TO BUDE MO?Né, NABíDNEME VáM MO?NOST ZACHOVAT NEVYRíZENOU REZERVACI ZA SPRáVNOU CENU NEBO VA?I REZERVACI BEZ PENáLE STORNUJEME.

HODNOCENí HOTELU ZOBRAZENá NA TéTO WEBOVé STRáNCE SLOU?í POUZE JAKO V?EOBECNY UKAZATEL A SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS A PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS NEZARUCUJí PRESNOST TECHTO HODNOCENí. SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS, PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A JEJICH PRíSLU?Ní DODAVATELé NEPOSKYTUJí ?áDNé ZáRUKY OHLEDNE DOSTUPNOSTI KONKRéTNíCH PRODUKTU A SLU?EB. SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS, PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A JEJICH PRíSLU?Ní DODAVATELé MOHOU KDYKOLIV PROVéST VYLEP?ENí A/NEBO ZMENY TéTO WEBOVé STRáNKY.

SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS, PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRíSLU?Ní DODAVATELé NECINí ?áDNé VYJáDRENí O VHODNOSTI INFORMACí, SOFTWARU, PRODUKTU A SLU?EB OBSA?ENYCH NA TECHTO WEBOVYCH STRáNKáCH PRO JAKYKOLIV úCEL A ZAHRNUTí NEBO NABíDNUTí PRODEJE JAKYCHKOLIV PRODUKTU NEBO SLU?EB NA TECHTO WEBOVYCH STRáNKáCH NEZNAMENá ?áDNY SOUHLAS NEBO DOPORUCENí TAKOVYCH PRODUKTU NEBO SLU?EB ZE STRANY SKUPINY SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS NEBO PRIDRU?ENYCH SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS. V?ECHNY TAKOVé INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLU?BY JSOU POSKYTOVáNY ?JAK JSOU“, BEZ ZáRUKY JAKéHOKOLIV DRUHU. SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS, PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A JEJICH PRíSLU?Ní DODAVATELé SE TíMTO ZRíKAJí V?ECH ZáRUK A PODMíNEK V TOM SMYSLU, ?E TATO WEBOVá STRáNKA, JEJí SERVERY CI JAKéKOLI E-MAILY ODESLANé SKUPINOU SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS, PRIDRU?ENYMI SPOLECNOSTMI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRíSLU?NYMI DODAVATELI JSOU BEZ VIRU CI JINYCH ?KODLIVYCH SOUCáSTí. SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS, PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRíSLU?Ní DODAVATELé SE TíMTO ZRíKAJí V?ECH ZáRUK A PODMíNEK S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLU?BY, VCETNE V?ECH ODVOZENYCH ZáRUK A PODMíNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVé KVALITY, VHODNOSTI PRO SPECIFICKY úCEL, VLASTNICTVí A NEPORU?ENí PRáV.

LETECTí PREPRAVCI, HOTELY A DAL?í DODAVATELé POSKYTUJíCí CESTOVNí CI JINé SLU?BY NA TéTO WEBOVé STRáNCE JSOU NEZáVISLí DODAVATELé A NEJSOU ZáSTUPCI CI ZAMESTNANCI SKUPINY SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS NEBO PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS A PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS NENESOU ODPOVEDNOST ZA CINY, CHYBY, OPOMENUTí, TVRZENí, ZáRUKY, PORU?ENí CI NEDBALOST KTERéHOKOLI Z TECHTO DODAVATELU NEBO ZA JAKéKOLI OSOBNí ZRANENí, úMRTí, ?KODU NA MAJETKU NEBO JINé ?KODY CI NáKLADY VZNIKLé Z TAKOVéHO JEDNáNí. SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS A PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS NEMAJí ?áDNOU ODPOVEDNOST A NEBUDOU PROVáDET NáHRADY V PRíPADE JAKéHOKOLIV ZPO?DENí, ZRU?ENí, PREPLNENí REZERVACí, STáVKY, VY??í MOCI NEBO JINYCH DUVODU MIMO JEJICH KONTROLU A NEMAJí ODPOVEDNOST ZA JAKéKOLIV DAL?í VYDAJE, OPOMENUTí, ZPO?DENí, ZMENY CEST NEBO JEDNáNí JAKéKOLIV VLáDY NEBO ORGáNU.

V ?áDNéM PRíPADE NEBUDE SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS, PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRíSLU?Ní DODAVATELé ODPOVEDNí ZA JAKéKOLIV PRíMé, NEPRíMé, TRESTNí, NáHODNé, ZVLá?TNí CI NáSLEDNé ZTRáTY CI ?KODY PLYNOUCí Z VA?EHO PRíSTUPU NA STRáNKY, ZOBRAZENí NEBO POU?íVáNí TéTO WEBOVé STRáNKY NEBO Z PRODLEVY CI NEMO?NOSTI SE PRIPOJIT, ZOBRAZIT CI POU?íVAT TUTO WEBOVOU STRáNKU (VCETNE, ALE BEZ OMEZENí NA VA?E SPOLéHáNí NA NáZORY UVEDENé NA TéTO WEBOVé STRáNCE; JAKéKOLI POCíTACOVé VIRY, INFORMACE, SOFTWARE, ODKAZOVANé STRáNKY, PRODUKTY A SLU?BY ZíSKANé TOUTO WEBOVOU STRáNKOU; NEBO JINAK PLYNOUCí Z PRíSTUPU, ZOBRAZENí NEBO POU?íVáNí TéTO WEBOVé STRáNKY), BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZALO?ENY NA TEORII NEDBALOSTI, SMLOUVE, PRECINU, PLNé ODPOVEDNOSTI NEBO JINAK, A TO I TEHDY, POKUD BYLA SKUPINA SPOLECNOSTí EUROBOOKINGS, PRIDRU?ENé SPOLECNOSTI EUROBOOKINGS A/NEBO JEJICH PRíSLU?Ní DODAVATELé VYROZUMENI O MO?NOSTI VZNIKU TECHTO ?KOD.

Pokud navzdory vy?e uvedenému omezení skupina spolecností EUROBOOKINGS, pridru?ené spolecnosti EUROBOOKINGS nebo jejich príslu?ní dodavatelé budou shledáni odpovednymi za ztrátu ci po?kození vyplyvající z vy?e uvedenych skutecností nebo s nimi jakkoli spojenych, pak odpovednost skupiny spolecností EUROBOOKINGS, pridru?ené spolecnosti EUROBOOKINGS a/nebo jejich príslu?nych dodavatelu nesmí presáhnout v souhrnné vy?i vy??í z cástek (a) servisní poplatky, které jste zaplatili spolecnosti EUROBOOKINGS nebo skupine spolecností EUROBOOKINGS v souvislosti s temito transakcemi na této webové stránce, (b) sto dolaru (USD 100,00) nebo ekvivalent v místní mene.

Omezení odpovednosti odrá?í rozdelení rizik mezi stranami. Omezení uvedená v tomto oddíle budou platná i tehdy, pokud by jakákoli omezená náprava uvedená v techto podmínkách pozbyla svuj základní úcel. Omezení odpovednosti uvedená v techto podmínkách platí ve prospech skupiny spolecností EUROBOOKINGS, pridru?enych spolecností EUROBOOKINGS a/nebo jejich príslu?nych dodavatelu.

OD?KODNENí

Souhlasíte s tím, ?e budete chránit a od?kodníte skupinu spolecností EUROBOOKINGS, pridru?ené spolecnosti EUROBOOKINGS a/nebo jejich príslu?né dodavatele a jakékoliv z jejích predstavitelu, reditelu, zamestnancu a zástupcu od a proti jakémukoliv nároku, duvodu ?aloby, po?adavkum, náhradám, ztrátám, ?kodám, pokutám, penále nebo jinym nákladum nebo vydajum jakéhokoliv druhu nebo typu vcetne, ale nikoliv omezené na rozumné právní a úcetní poplatky, zpusobené tretím stranám vlivem:

  1. va?eho poru?ení této smlouvy nebo v ní odkazovanych dokumentu;
  2. va?eho poru?ení jakéhokoli zákona nebo práv tretí strany
  3. va?eho pou?ívání této webové stránky.

ODKAZY NA STRáNKY TRETíCH STRAN

Tato webová stránka mu?e obsahovat odkazy na webové stránky spravované jinymi stranami, ne? je skupina spolecností EUROBOOKINGS. Takové hypertextové odkazy jsou urceny pouze jako reference. My tyto webové stránky nekontrolujeme a neneseme odpovednost za jejich obsah ci ochranu osobních údaju ani jiné postupy techto webovych stránek. Dále platí, ?e vy odpovídáte za opatrení, kterymi zajistíte, ?e odkazy, které zvolíte, nebo software, ktery stáhnete (at u? z této webové stránky ci jinych stránek), neobsahuje takové polo?ky, jako jsou viry, cervy, troj?tí kone, vady a dal?í prvky nicivé povahy. Skutecnost, ?e uvádíme odkazy na takové webové stránky, je?te neznamená, ?e schvaluje s materiály zverejnené na techto webovych stránkách nebo jsme spojeni s jejich provozovateli.

SOFTWARE DOSTUPNY NA TéTO WEBOVé STRáNCE

Ve?kery software, ktery lze stáhnout z této webové stránky (dále jen ?software“) je chránen autorskymi zákony a majetkem skupiny spolecností EUROBOOKINGS a/nebo na?ich príslu?nych dodavatelu. Va?e pou?ívání softwaru se rídí podmínkami prípadné licencní smlouvy pro konecného u?ivatele, která je k softwaru prilo?ena nebo je jeho soucástí (dále jen ?licencní smlouva“). Nesmíte instalovat nebo pou?ívat ?ádny software, ktery je doprovázen nebo obsahuje licencní smlouvu, pokud nejdríve nevyjádríte souhlas s podmínkami této smlouvy. V prípade jakéhokoliv softwaru, ktery je mo?né stáhnout z této webové stránky a není doprovázen licencní smlouvou, vám, jako?to u?ivateli, udelujeme omezenou, osobní, neprenosnou licenci, urcenou pouze k pou?ití softwaru pro prohlí?ení a dal?í vyu?ití techto webovych stránek v souladu s temito smluvními podmínkami.

Vezmete prosím na vedomí, ?e ve?kery software vcetne, ale bez omezení na kódy HTML a ovládací prvky Active X obsa?ené na této webové stránce, je vlastnictvím skupiny spolecností EUROBOOKINGS a/nebo na?ich príslu?nych dodavatelu, a ?e je chránen autorskym právem a mezinárodními smlouvami. Jakákoli reprodukce nebo distribuce softwaru je vyslovne zakázána a mu?e byt spojena s vysokymi pokutami a trestneprávními dusledky. Ti, kdo toto poru?í, budou trestne stíháni v maximálním mo?ném rozsahu.

BEZ OMEZENí TOHO, CO BYLO UVEDENO VY?E, KOPíROVáNí NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKYKOLIV JINY SERVER NEBO UMíSTENí PRO DAL?í KOPíROVáNí NEBO DISTRIBUCI JE VYSLOVNE ZAKáZáNO. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVáNA ZáRUKA, PAK POUZE DLE PODMíNEK LICENCNí SMLOUVY.

PREVADEC MEN

Devizové kurzy se opírají o ruzné verejne dostupné zdroje a mely by se pou?ívat pouze jako vodítko. Neoverujeme, zda jsou kurzy presné a skutecné kurzy se tedy mohou li?it. Aktualizace neprobíhá ka?dy den. Doporucujeme vám kontrolovat datum funkce prevadece men, abyste zjistili, ktery den byl kurz dané meny naposledy aktualizován. Informace predané touto aplikací jsou pova?ovány za presné, ale skupina spolecností EUROBOOKINGS, EUROBOOKINGS a/nebo na?i príslu?ní dodavatelé neposkytují ?ádnou záruku ohledne této presnosti. Pri pou?ití této informace k jakémukoliv financnímu úcelu, vám doporucujeme, abyste se obrátili na kvalifikovaného odborníka a overili presnost menovych kurzu. Neposkytujeme oprávnení k pou?ití takovych informací pro ?ádny jiny úcel ne? pro osobní pou?ití a zakazujeme opetovny podej, redistribuci a pou?ití techto informací pro obchodní úcely.

AUTORSKá PRáVA A OCHRANNé ZNáMKY

Ve?kery obsah této webové stránky je: ?2011 EUROBOOKINGS.com. L.P. V?echna práva vyhrazena. EUROBOOKINGS.com L.P. nenese odpovednost za obsah webovych stránek spravovanych jinymi stranami, ne? je EUROBOOKINGS.com L.P. ?EUROBOOKINGS “,je registrovaná ochranná známka spole?nosti EUROBOOKINGS.com L.P. nebo skupiny spolecností EUROBOOKINGS v USA a/nebo v jinych zemích. Jiná loga a produkty a názvy spolecností, které jsou zde uvedeny, mohou byt ochrannymi známkami príslu?nych vlastníku.

V?EOBECNE

Tuto webovou stránku spravuje podnik z USA a tato smlouva se rídí zákony státu Washington, USA. Tímto souhlasíte, ?e v prípade jakychkoliv sporu vyplyvajících nebo vztahujících se k pou?ití této webové stránky bude vyhradním soudem a soudním místem soud v King County, Washington, USA. Tato webová stránka se nesmí pou?ívat tam, kde nejsou platná v?echna ustanovení techto podmínek vcetne, ale bez omezení na tento odstavec.

Souhlasíte, ?e z této smlouvy ani pou?ití této webové stránky nevzniká mezi vámi a skupinou spolecností EUROBOOKINGS ?ádny spolecny podnik, partnerství ani zamestnanecky vztah.

Plnení této smlouvy z na?í strany se rídí platnymi zákony a právními procesy a nic, co je obsa?eno v této smlouve, neomezuje na?e právo byt v souladu s po?adavky na uplatnování zákona nebo jinymi vládními ci zákonnymi po?adavky nebo po?adavky tykající se va?eho pou?ití této webové stránky nebo informací poskytnutych nebo získanych z na?í strany s ohledem na takové pou?ití. V rozsahu povoleném platnymi zákony souhlasíte s tím, ?e uplatníte jakoukoli stí?nost ci ?alobu plynoucí z va?eho prístupu k této webové stránce ci jejího pou?ívání ve lhute dvou (2) let od data, kdy taková stí?nost ci ?aloba vznikla nebo byla vyjevena, jinak bude taková stí?nost ci ?aloba neodvolatelne zamítnuta.

V prípade, ?e jakákoli cást této smlouvy bude pova?ována za neplatnou, nezákonnou ci nevymahatelnou, platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení nebudou nijak dotceny nebo omezeny. Na?e nedodr?ení nebo prodleva pri vymáhání jakychkoli ustanovení této smlouvy nikdy neznamená na?e odmítnutí práva na vymáhání techto ci jakychkoli jinych ustanovení v budoucnosti.

Tato smlouva (a v?echny dal?í smluvní podmínky zde uvedené) tvorí celou smlouvu mezi vámi a námi s ohledem na tyto webové stránky a nahrazuje ve?keré predchozí nebo soube?né komunikace a návrhy, at u? v elektronické, ústní nebo písemné forme, mezi vámi a námi s ohledem na tyto webové stránky. Ti?tená verze této smlouvy a jakéhokoliv oznámení provedeného elektronicky mu?e byt predána jakémukoliv soudnímu nebo správnímu rízení na základe nebo s ohledem na tuto smlouvu ve stejném rozsahu a bude predmetem stejnych podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly puvodne vygenerované a jsou k dispozici v ti?tené podobe.

Fiktivní názvy spolecností, vyrobku, lidí, postav a/nebo údaje uvedené na této webové stránce nepredstavují ?ádné skutecné osoby, spolecnosti, produkty nebo události.

V?echna práva, která zde nejsou vyslovne udelena, jsou vyhrazena.

Opraveno 15.prosince 2013
?2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. V?echna práva vyhrazena.


  

V?echny jazyky:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'H?tels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακ?? Κρατ?σει? | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonlar? | Hotelreservationer | Rezerv?ri | Хотелски резервации | Hotel foglalások

? 2001 - 2020 Eurobookings. V?echna práva vyhrazena.

Dal?í eurobookings pro vás

Mějte p?ehled o?novinkách a speciálních nabídkách!

狠狠热精品免费视频,久久这里只有精品,国产精品视频在线观看