Ελλ?δα
Δολ?ριο Η.Π.Α. (USD)
Κρ?τηση μ?σω τηλεφ?νου: (800) 745-9784

Συχν?? ερωτ?σει?

Για να μετακινηθε?τε γρ?γορα στο θ?μα που σα? ενδιαφ?ρει, επιλ?ξτε μ?α απ? τι? ακ?λουθε? κατηγορ?ε?.

Κατηγορ?α

Διαδικασ?α Κρ?τηση?

Π?? κ?νω κρ?τηση του δωματ?ου μου;

Π?? κ?νω κρ?τηση του δωματ?ου μου;

Η διαδικασ?α κρατ?σεων ε?ναι πολ? απλ?. Επιλ?ξτε ? εισαγ?γετε την π?λη που θ?λετε, τι? ημερομην?ε? ?φιξη? και αναχ?ρηση? και τον αριθμ? των επισκεπτ?ν. Κ?ντε κλικ στην επιλογ? Αναζ?τηση διαθ?σιμων ξενοδοχε?ων (μ?νο για τα ξενοδοχε?α που ?χουν διαθεσιμ?τητα), στην επιλογ? Ενοικιαζ?μενα δωμ?τια ? στην επιλογ? Αναζ?τηση ?λων των ξενοδοχε?ων (?λα τα ξενοδοχε?α μια? π?λη? ανεξαρτ?τω? διαθεσιμ?τητα?). Μπορε?τε επ?ση? να αναζητ?σετε ?να συγκεκριμ?νο ξενοδοχε?ο εντ?? μια? π?λη?.
Μια λ?στα με ξενοδοχε?α ? ενοικιαζ?μενα διαμερ?σματα θα εμφανιστε? στην οθ?νη. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, κ?ντε κλικ στο ?νομα τη? επιχε?ρηση? ? στο σ?νδεσμο Πληροφορ?ε?.

 • Αφο? εμφανιστο?ν στην οθ?νη οι τ?ποι των δωματ?ων και οι τιμ??, μπορε?τε να επιλ?ξετε την τιμ? που θ?λετε διαβ?ζοντα? τι? πληροφορ?ε? για το δωμ?τιο στο κ?ντρο τη? οθ?νη? και κ?νοντα? κλικ στο κουμπ? Κρ?τηση στη δεξι? πλευρ? τη? οθ?νη?.
 • Αφο? επιλ?ξετε τον τ?πο δωματ?ου που επιθυμε?τε, θα μεταφερθε?τε στη φ?ρμα "Ασφαλ?? α?τημα κρ?τηση?". ?πειτα, πρ?πει να ελ?γξετε τι? "Πληροφορ?ε? κρ?τηση?" και να συμπληρ?σετε τα κεν? στην εν?τητα "Πληροφορ?ε? επισκ?πτη". Βεβαιωθε?τε ?τι ?χετε γρ?ψει σωστ? το ?νομ? σα? και το e-mail σα?.
 • Αφο? συμπληρ?σετε ?λε? τι? απαρα?τητε? πληροφορ?ε?, πατ?στε το κουμπ? "Υποβολ? κρ?τηση?".
 • Ε?ν απαιτε?ται περαιτ?ρω αλληλογραφ?α πριν απ? την επιβεβα?ωση τη? κρ?τηση?, ?να? εκπρ?σωπο? εξυπηρ?τηση? πελατ?ν θα σα? απαντ?σει με email εντ?? 24 ωρ?ν.

Μπορ? να προσδιορ?σω πο? θ?λω να βρ?σκεται το δωμ?τι? μου (προτιμ?μενο? ?ροφο?, δ?πλα στην πισ?να, κλπ);

Μπορ? να προσδιορ?σω πο? θ?λω να βρ?σκεται το δωμ?τι? μου (προτιμ?μενο? ?ροφο?, δ?πλα στην πισ?να, κλπ);

Ε?ν η επιχε?ρηση αποδ?χεται ειδικ? αιτ?ματα, θα εμφανιστε? μια εν?τητα στη Φ?ρμα κρ?τηση? για την εισαγωγ? και υποβολ? του? στο ξενοδοχε?ο. Το προσωπικ? του ξενοδοχε?ου θα κ?νει ?,τι καλ?τερο για να εξυπηρετ?σει αυτ? τα ειδικ? αιτ?ματα. Δεν μπορο?με να εγγυηθο?με ?τι τα αιτ?ματ? σα? θα ικανοποιηθο?ν γιατ? εξαρτ?νται απ? τη διαθεσιμ?τητα.

Η τιμ? του δωματ?ου ε?ναι αν? ?τομο ? αν? διανυκτ?ρευση;

Η τιμ? του δωματ?ου ε?ναι αν? ?τομο ? αν? διανυκτ?ρευση;

?λε? οι τιμ?? εμφαν?ζονται αν? διανυκτ?ρευση και β?σει δ?ο ενο?κων αν? δωμ?τιο, εκτ?? αν ?χει οριστε? διαφορετικ?. Εξετ?στε προσεκτικ? τι? περιγραφ?? των δωματ?ων και του? καν?νε? τιμολ?γηση? προκειμ?νου να βεβαιωθε?τε ?τι το δωμ?τιο που ?χετε επιλ?ξει πολ? να εξυπηρετ?σει ?λη την παρ?α σα?. Επιπλ?ον εν?λικε? ? παιδι? π?ραν τη? δυνατ?τητα? των παραπ?νω δωματ?ων μπορε? να επιφ?ρει επιπλ?ον χρε?σει? που ?γκειται στη διακριτικ? ευχ?ρεια τη? επιχε?ρηση?. Ορισμ?νε? χρε?σει? μπορο?ν να απαιτο?ν ειδικ? ?γγραφα ταυτοπο?ηση?. Δεν περιλαμβ?νονται η δικ? μα? χρ?ωση κρ?τηση?, φ?ροι και οποιεσδ?ποτε χρε?σει? εφαρμ?ζονται απ? το ξενοδοχε?ο.

Τι γ?νεται με τι? ειδικ?? εκπτ?σει?;

Τι γ?νεται με τι? ειδικ?? εκπτ?σει?;

Πολλ? απ? τα συμμετ?χοντα ξενοδοχε?α προσφ?ρουν "Ειδικ?? τιμ?? διαδικτ?ου" στου? χρ?στε? μα?. Οι τιμ?? αυτ?? προσφ?ρουν σημαντικ? εξοικον?μηση χρημ?των. Δε?τε " Τι ε?ναι η ειδικ? τιμ? διαδικτ?ου; "

Θα ?θελα μειωμ?νη τιμ?. Π?? μπορ? να την πετ?χω;

Θα ?θελα μειωμ?νη τιμ?. Π?? μπορ? να την πετ?χω;

Οι τιμ?? που εμφαν?ζονται ε?ναι οι μ?νε? διαθ?σιμε? τιμ?? σε αυτ? την τοποθεσ?α για την πραγματοπο?ηση κρατ?σεων. Οι τιμ?? αυτ?? ενδ?χεται να περιλαμβ?νουν κυβερνητικ?? και εταιρικ?? εκπτ?σει? ? εκπτ?σει? για ηλικιωμ?νου?. Για να επιβεβαι?σετε ?τι δικαιο?στε μειωμ?νη τιμ?, ?σω? απαιτο?νται ειδικ? δικαιολογητικ?. Παρακαλο?με μην περιμ?νετε να λ?βετε αυτ? την προνομιακ? χρ?ωση χωρ?? τα κατ?λληλα ?γγραφα ακ?μα κι αν διαθ?τετε

Υπ?ρχει λ?στα αναμον?? για τα ξενοδοχε?α που ε?ναι πλ?ρη;

Υπ?ρχει λ?στα αναμον?? για τα ξενοδοχε?α που ε?ναι πλ?ρη;

Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει?, η Eurobookings.com μπορε? να πραγματοποι?σει κρατ?σει? σε πλ?ρη ξενοδοχε?α. Συχν?, οι εγκαταστ?σει? διαμον?? που φ?ρουν το χαρακτηρισμ? "Ειδικ?? τιμ?? διαδικτ?ου" παρ?χουν διαθεσιμ?τητα ακ?μα και ?ταν ε?ναι πλ?ρει?. Ε?ν θ?λετε να εγγραφε?τε σε λ?στα αναμον??, θα πρ?πει να απευθυνθε?τε απευθε?α? στην επιχε?ρηση.

Πιστωτικ?? κ?ρτε? και πληρωμ??

Ε?ναι ασφαλ?? να χρησιμοποι?σω την πιστωτικ? μου κ?ρτα;

Ε?ναι ασφαλ?? να χρησιμοποι?σω την πιστωτικ? μου κ?ρτα;

Ναι. Αντιμετωπ?ζουμε αυτ? το ζ?τημα πολ? σοβαρ?. Για να διασφαλ?σει την ασφ?λει? σα?, η Eurobookings.com χρησιμοποιε? ?ναν ασφαλ? εμπορικ? διακομιστ?, ο οπο?ο? κρυπτογραφε? τον αριθμ? τη? πιστωτικ?? σα? κ?ρτα? και τον κωδικοποιε? σε μορφ? που δεν μπορε? να χρησιμοποιηθε?.

%0% (%1%)

Ποιοι τ?ποι πιστωτικ?ν καρτ?ν ε?ναι αποδεκτο? για εγγ?ηση/προκαταβολ?;

Ποιοι τ?ποι πιστωτικ?ν καρτ?ν ε?ναι αποδεκτο? για εγγ?ηση/προκαταβολ?;

Οι τ?ποι καρτ?ν που ε?ναι αποδεκτο? για εγγ?ηση/προκαταβολ? αναφ?ρονται στην εν?τητα Πληροφορ?ε? στην περιγραφ? του ξενοδοχε?ου.

Ο αριθμ?? τη? πιστωτικ?? μου κ?ρτα? ε?ναι σωστ?? αλλ? το ξενοδοχε?ο δεν την δ?χεται. Γιατ?;

Ο αριθμ?? τη? πιστωτικ?? μου κ?ρτα? ε?ναι σωστ?? αλλ? το ξενοδοχε?ο δεν την δ?χεται. Γιατ?;

Υπ?ρχουν δι?φορε? πιθαν?? εξηγ?σει?.:

 • Ο τ?πο? τη? κ?ρτα? σα? δεν ε?ναι αποδεκτ?? απ? το ξενοδοχε?ο.
 • Η ημερομην?α λ?ξη? τη? κ?ρτα? προηγε?ται τη? ημερομην?α? κρ?τηση?.
 • ?χετε καλ?ψει το πιστωτικ? σα? ?ριο.
 • Υπ?ρχει σφ?λμα του υπολογιστ?.

Επιβεβα?ωση κρ?τηση?

Τι συμβα?νει ?ταν κ?νω μια κρ?τηση;

Τι συμβα?νει ?ταν κ?νω μια κρ?τηση;

Τα αιτ?ματα κρατ?σεων οδηγο?ν σε μια ν?α οθ?νη που δε?χνει ?ναν αριθμ? δρομολογ?ου, τον οπο?ο πρ?πει να κρατ?σετε και να χρησιμοποι?σετε σε οποιαδ?ποτε μελλοντικ? αλληλογραφ?α σα? με την Eurobookings.com. Μπορε? επ?ση? να σα? δοθε? ?να? Αριθμ?? Επιβεβα?ωση?. Επιπλ?ον, ?λε? οι κρατ?σει? παρακολουθο?νται εντ?? 2 με 4 ωρ?ν με ?να e-mail που χρησιμοποιε? τον ?διο Αριθμ? Δρομολογ?ου και αν ε?ναι διαθ?σιμο, ?να

Π?σο καιρ? θα χρειαστε? η Eurobookings.com για να απαντ?σει στο α?τημα κρ?τηση? που ?χω υποβ?λει;

Π?σο καιρ? θα χρειαστε? η Eurobookings.com για να απαντ?σει στο α?τημα κρ?τηση? που ?χω υποβ?λει;

?λα τα αιτ?ματα κρατ?σεων οδηγο?ν σε μια ν?α οθ?νη που δε?χνει ?ναν αριθμ? δρομολογ?ου, τον οπο?ο πρ?πει να κρατ?σετε και να χρησιμοποι?σετε σε οποιαδ?ποτε μελλοντικ? αλληλογραφ?α σα? με την Eurobookings.com. Επιπλ?ον, ?λε? οι κρατ?σει? παρακολουθο?νται εντ?? 2 με 4 ωρ?ν χρησιμοποι?ντα? τον ?διο Αριθμ? Δρομολογ?ου ?πω? το

Если вы не получили электронное письмо, отправьте электронное письмо с информацией о вашем бронировании в поддержки клиентов.

Π?? μπορ? να ελ?γξω το α?τημ? μου για μια εγκατ?σταση διαμον??;

Π?? μπορ? να ελ?γξω το α?τημ? μου για μια εγκατ?σταση διαμον??;

Μπορε?τε να δε?τε την κρ?τησ? σα? χρησιμοποι?ντα? το "Η κρ?τησ? μου" σ?νδεσμο. Ε?μαστε π?ντα στη δι?θεσ? σα? για τυχ?ν ερωτ?ματα σχετικ? με το α?τημ? σα?. Για ταχ?τερη εξυπηρ?τηση, συμπεριλ?βετε τον "Αριθμ? κρ?τηση?" που θα λ?βετε αφο? υποβ?λλετε την κρ?τηση.

Δεν ?χω πολ? καιρ? στη δι?θεσ? μου για να περιμ?νω την επιβεβα?ωση. Τι μπορ? να κ?νω;

Δεν ?χω πολ? καιρ? στη δι?θεσ? μου για να περιμ?νω την επιβεβα?ωση. Τι μπορ? να κ?νω;

Κατ? καν?να, οι περισσ?τερε? κρατ?σει? διαμον?? γ?νονται σε πραγματικ? χρ?νο και η επιβεβα?ωση χρει?ζεται μ?νο λ?γα δευτερ?λεπτα. Θα ενημερωθε?τε για την κατ?σταση τη? κρ?τησ?? σα? εντ?? 2 ?ω? 4 ωρ?ν. Ωστ?σο, μπορε? να υπ?ρξουν καθυστερ?σει?. Σε αυτ?? τι? περιπτ?σει?, θα λ?βετε απ? εμ?? ?να e-mail χωρ?? αριθμ? επιβεβα?ωση?. ?ταν λ?βουμε τον αριθμ? επιβεβα?ωση? απ? την επιχε?ρηση, θα σα? σταλε? με e-mail. Ε?ν υπ?ρξει κ?ποιο ιδια?τερο α?τημα ? αλλαγ? χρ?ωση? σχετικ? με την κρ?τησ? σα?, το α?τημ? σα? θα αποσταλε? σε κ?ποιον εκπρ?σωπο Εξυπηρ?τηση? Πελατ?ν για επεξεργασ?α. Μπορε?τε να μα? επικοινων?σετε μαζ? μα? απευθε?α?.

Π?τε θα φτ?σει στο ξενοδοχε?ο η κρ?τησ? μου;

Π?τε θα φτ?σει στο ξενοδοχε?ο η κρ?τησ? μου;

 • Ειδικ?? τιμ?? διαδικτ?ου:
  Το ?νομ? σα? δεν θα εμφανιστε? στο ξενοδοχε?ο ?ω? και 72 ?ρε? πριν απ? την ημερομην?α ?φιξ?? σα?. Να ε?στε β?βαιοι ?τι το δωμ?τιο ?χει κρατηθε?. Ωστ?σο, το ξενοδοχε?ο απλ? δεν γνωρ?ζει ποιο ?τομο θα με?νει σε αυτ? το δωμ?τιο.
 • "Πρ?σθετε? χρε?σει?":
  Χρει?ζονται τουλ?χιστον 24 ?ρε? ?ω? ?του φτ?σουν στο σ?στημα υπολογιστ?ν του ξενοδοχε?ου τα στοιχε?α τη? κρ?τησ?? σα?. Να ε?στε β?βαιοι ?τι το δωμ?τιο ?χει κρατηθε?. Ωστ?σο, το ξενοδοχε?ο απλ? δεν ?χει εισαγ?γει τα στοιχε?α σα? στο σ?στημ? του ακ?μα.

?ταν κ?νω την κρ?τησ? μου, θα λ?βω ?γγραφη επιβεβα?ωση απ? το ξενοδοχε?ο;

?ταν κ?νω την κρ?τησ? μου, θα λ?βω ?γγραφη επιβεβα?ωση απ? το ξενοδοχε?ο;

?χι. Η επιβεβα?ωση μ?σω email που θα λ?βετε απ? την Eurobookings.com ε?ναι το μ?νο που χρει?ζεστε. Περιλαμβ?νει τον αριθμ? δρομολογ?ου τη? Eurobookings.com, τα στοιχε?α του ξενοδοχε?ου, την τιμ?, τον αριθμ? επιβεβα?ωση? και την πολιτικ? ακυρ?σεων του ξενοδοχε?ου.

Ακ?ρωση

Ποια ε?ναι η πολιτικ? ακυρ?σεων για την κρ?τησ? μου;

Ποια ε?ναι η πολιτικ? ακυρ?σεων για την κρ?τησ? μου;

?ταν συμπληρ?νετε τη Φ?ρμα ασφαλο?? κρ?τηση? διαμον??, η πολιτικ? ακυρ?σεων εμφαν?ζεται με κ?κκινο χρ?μα ? εμφαν?ζεται ?να? σ?νδεσμο? για να διαβ?σετε την πολιτικ? ακυρ?σεων. Μπορε?τε, επ?ση?, να δε?τε τη σελ?δα πληροφορι?ν τη? επιχε?ρηση? για να βρε?τε την πολιτικ? ακυρ?σεων. Αυτ?? οι πολιτικ?? μπορε? να διαφ?ρουν απ? επιχε?ρηση σε επιχε?ρηση, γι'αυτ? πρ?πει να τι? διαβ?σετε προσεκτικ?. Σε γενικ?? γραμμ??, ο καθιερωμ?νο? καν?να? ε?ναι ?τι πρ?πει να ακυρ?σετε το(α) δωμ?τιο(α) μ?χρι τι? 4 ? τι? 6μ.μ την ημερομην?α ?φιξη? ? 24, 48 ? 72 ?ρε? πριν την καθορισμ?νη ?φιξ? σα?. Εντο?τοι?, αυτ?? ε?ναι γενικ?? κατευθυντ?ριε? γραμμ?? και υπερισχ?ει η συγκεκριμ?νη πολιτικ? τη? επιχε?ρηση?. Σε γενικ?? γραμμ??, αν ακυρ?σετε πριν την προθεσμ?α, δεν θα σα? επιβληθε? ποιν? απ? τον π?ροχο διαμον??. Ε?ν η ακ?ρωση γ?νει μετ? την δηλωμ?νη περ?οδο, αυτ? θα ?χει ω? αποτ?λεσμα μια ποιν? ακ?ρωση? απ? τον π?ροχο διαμον??. Ορισμ?νε? κρατ?σει? ε?ναι χωρ?? επιστροφ? χρημ?των και δεν μπορο?ν να ακυρωθο?ν εφ?σον πραγματοποιηθο?ν.
Ε?ν η ακ?ρωση γ?νει εκτ?? του προβλεπ?μενου χρ?νου, μπορε? να επιβαρυνθε?τε με μ?α διαμον? περιλαμβανομ?νων των χρε?σεων φ?ρων και τελ?ν εξυπηρ?τηση?. Παρακαλο?με διαβ?στε την συγκεκριμ?νη πολιτικ? ακυρ?σεων για κ?θε επιχε?ρηση, καθ?? και τι? πληροφορ?ε? που περι?χονται στα email τη? κρ?τησ?? σα?.

Π?? μπορ? να ακυρ?σω μια κρ?τηση;

Π?? μπορ? να ακυρ?σω μια κρ?τηση;

Χρησιμοποι?στε το "Η κρ?τησ? μου" σ?νδεσμο που παρ?χεται στην αρχικ? σελ?δα.

Refunds on hotel bookings

Refunds on hotel bookings

How it works

 1. When you cancel a refundable booking, we will process your refund within 24 hours.
 2. Your bank may take 7 days to post the credit back to your account, and 2 billing cycles to show on your statement.
 3. If you cancel a non-refundable hotel room, we cannot issue you a refund and the hotel may charge you a cancellation fee.
 4. To check the status of your refund / credit, contact your bank / credit card company 7 days after we process your refund.

Τ?ποι δωματ?ου

Τι συμβα?νει ε?ν υπ?ρχουν περισσ?τεροι απ? δ?ο εν?λικε? στο δωμ?τιο;

Τι συμβα?νει ε?ν υπ?ρχουν περισσ?τεροι απ? δ?ο εν?λικε? στο δωμ?τιο;

Τα περισσ?τερα ξενοδοχε?α επιτρ?πουν τη διαμον? επιπλ?ον επισκεπτ?ν στα δωμ?τια με κ?ποια χρ?ωση (συν?θω? $5,00-$20,00 αν? ?τομο). Ορισμ?να ξενοδοχε?α και τα περισσ?τερα ενοικιαζ?μενα διαμερ?σματα ?χουν κ?ποιο ?ριο ω? προ? τον αριθμ? των ατ?μων που μπορο?ν να με?νουν σε ?να δωμ?τιο. Αυτ? μπορε? να αναφ?ρεται στη σελ?δα με τι? πληροφορ?ε? τη? επιχε?ρηση?.

Θα ?χουμε μαζ? μα? τα παιδι? μα?… ε?ναι δωρε?ν η διαμον? του?;

Θα ?χουμε μαζ? μα? τα παιδι? μα?… ε?ναι δωρε?ν η διαμον? του?;

Συν?θω?, τα παιδι? κ?τω των 12 ετ?ν διαμ?νουν δωρε?ν στο δωμ?τιο των γονι?ν του? χρησιμοποι?ντα? τα κρεβ?τια που υπ?ρχουν. Οι προ?ποθ?σει? ηλικ?α? διαφ?ρουν αν?λογα με την πολιτικ? του εκ?στοτε ξενοδοχε?ου. Αυτ? μπορε? να αναφ?ρεται στη σελ?δα Διαμον? σε Ξενοδοχε?ο.

Υπ?ρχουν συρ?μενα κρεβ?τια/κο?νιε?;

Υπ?ρχουν συρ?μενα κρεβ?τια/κο?νιε?;

Τα περισσ?τερα ξενοδοχε?α και ορισμ?να ενοικιαζ?μενα διαμερ?σματα διαθ?τουν συρ?μενα κρεβ?τια και κο?νιε? (κατ? καν?να με χρ?ωση $5,00-$20,00 το καθ?να). Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? μπορε? να υπ?ρχουν περιορισμο? για του? τ?που? των δωματ?ων στα οπο?α επιτρ?πεται η χρ?ση συρ?μενων κρεβατι?ν. Αυτ? μπορε? να αναφ?ρεται στη σελ?δα με τι? πληροφορ?ε? τη? επιχε?ρηση?. Αν γ?νονται δεκτ? ειδικ? αιτ?ματα, θα εμφανιστε? μ?α εν?τητα στη Φ?ρμα Κρ?τηση? για την εισαγωγ? και υποβολ? του? στο ξενοδοχε?ο ? στα ενοικιαζ?μενα δωμ?τια.

Γενικ?

Τι ε?δου? υπηρεσ?ε? πελατ?ν παρ?χονται;

Τι ε?δου? υπηρεσ?ε? πελατ?ν παρ?χονται;

Αφο? υποβ?λετε το α?τημα για την κρ?τησ? σα?, θα σα? δοθε? μια διε?θυνση email που θα χρησιμοποιε?τε για να υποβ?λλετε ερωτ?σει? σχετικ? με το α?τημ? σα?. Οι εκπαιδευμ?νοι και φιλικο? εκπρ?σωπο? μα? ε?ναι διαθ?σιμοι για να απαντο?ν στι? ερωτ?σει? σα?. Το μ?νο που ?χετε να κ?νετε ε?ναι να ρωτ?σετε.

Υπ?ρχει υπηρεσ?α μεταφορ?? απ?/προ? το αεροδρ?μιο απ? το ξενοδοχε?ο;

Υπ?ρχει υπηρεσ?α μεταφορ?? απ?/προ? το αεροδρ?μιο απ? το ξενοδοχε?ο;

Πολλ? ξενοδοχε?α προσφ?ρουν υπηρεσ?α μεταφορ?? προ? και απ? το αεροδρ?μιο. Αυτ? μπορε? να αναφ?ρεται στη σελ?δα με τι? πληροφορ?ε? τη? επιχε?ρηση?. Ε?ν παρ?χεται, μπορε? να υπ?ρχει χρ?ωση απ? το ξενοδοχε?ο για αυτ? την υπηρεσ?α. Τα ενοικιαζ?μενα δωμ?τια συν?θω? δεν προσφ?ρουν αυτο? του ε?δου? την υπηρεσ?α.

Υπ?ρχει διαθ?σιμο? χ?ρο? στ?θμευση?; Δωρε?ν στ?θμευση; Μακροπρ?θεσμη στ?θμευση;

Υπ?ρχει διαθ?σιμο? χ?ρο? στ?θμευση?; Δωρε?ν στ?θμευση; Μακροπρ?θεσμη στ?θμευση;

Τα περισσ?τερα ξενοδοχε?α και ενοικιαζ?μενα δωμ?τια προσφ?ρουν δωρε?ν στ?θμευση στου? επισκ?πτε? του?, αν και σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? μπορε? να υπ?ρχει χρ?ωση. Η παροχ? μακροπρ?θεσμη? στ?θμευση? ?γκειται στη διακριτικ? ευχ?ρεια τη? επιχε?ρηση? (συχν? σε συνδυασμ? με χρε?σει? park and fly). Αυτ? μπορε? να αναφ?ρεται στη σελ?δα με τι? πληροφορ?ε? τη? Επιχε?ρηση?.

Ποιε? ε?ναι οι οδηγ?ε? μετ?βαση? στο ξενοδοχε?ο;

Ποιε? ε?ναι οι οδηγ?ε? μετ?βαση? στο ξενοδοχε?ο;

Οι πληροφορ?ε? για την τοποθεσ?α του ξενοδοχε?ου ορισμ?νε? φορ?? αναγρ?φονται στη σελ?δα Πληροφορ?ε? διαμον??. Εκε? μπορε? να αναφ?ρεται η απ?σταση του ξενοδοχε?ου απ? ορισμ?να κεντρικ? σημε?α ? το αεροδρ?μιο. Για τι? κρατ?σει? ενοικιαζ?μενων διαμερισμ?των, θα υπ?ρχουν οδηγ?ε? στο e-mail επιβεβα?ωση?.

Περιλαμβ?νεται το πρωιν?;

Περιλαμβ?νεται το πρωιν?;

Πολλ? ξενοδοχε?α προσφ?ρουν δωρε?ν πρωιν?. Συχν?, το πρωιν? αυτ? ε?ναι τ?που Continental ? μερικ?? φορ?? ε?ναι απλ? καφ?? και ντ?νατ. Τα ενοικιαζ?μενα διαμερ?σματα πολ? σπ?νια προσφ?ρουν πρωιν?. Ε?ν περιλαμβ?νεται, θα αναφ?ρεται στη σελ?δα Πληροφορ?ε? Ενοικιαζ?μενων Διαμερισμ?των.

Υπ?ρχουν προ?ποθ?σει? ελ?χιστη? ηλικ?α? στα ξενοδοχε?α;

Υπ?ρχουν προ?ποθ?σει? ελ?χιστη? ηλικ?α? στα ξενοδοχε?α;

Πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι ορισμ?να ξενοδοχε?α μπορε? να υπ?κεινται σε περιορισμο?? ? προ?ποθ?σει? ελ?χιστη? ηλικ?α? κατ? την κρ?τηση δωματ?ων. Για παρ?δειγμα, ορισμ?να ξενοδοχε?α που διαθ?τουν καζ?νο μπορε? να ?χουν ω? προ?π?θεση την ηλικ?α των 21 ετ?ν προκειμ?νου να χρησιμοποιηθε? ?να δωμ?τιο. Παρακαλο?με ρωτ?στε κ?ποιον εκπρ?σωπο Εξυπηρ?τηση? Πελατ?ν ? απευθε?α? το ξενοδοχε?ο.


  

?λε? οι γλ?σσε?:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'H?tels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακ?? Κρατ?σει? | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonlar? | Hotelreservationer | Rezerv?ri | Хотелски резервации | Hotel foglalások

πνευματικ? ιδιοκτησ?α ? 2001 - 2020 EUROBOOKINGS. All rights reserved.

Ακομη περισσοτερο eurobookings για εσασ

Ενημερωθε?τε για τα ν?α και τι? ειδικ?? προσφορ?? μα?

狠狠热精品免费视频,久久这里只有精品,国产精品视频在线观看